Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Επιστήμονα Τροφίμων και του Τεχνολόγου Τροφίμων

Άσκηση του Επαγγέλματος του Επιστήμονα Τροφίμων και του Τεχνολόγου Τροφίμων
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Επιστήμονα Τροφίμων ή/και του Τεχνολόγου Τροφίμων στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εγγραφή του από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα εγγραφής στο Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων, νοουμένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων ότι πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας, η οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία˙
 • έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του˙
 • δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο κατά την κρίση του Συμβουλίου το καθιστά ακατάλληλο να εγγραφεί στο Μητρώο˙
 • κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισότιμο προσόν στον κλάδο του επιστήμονα τροφίμων ή του τεχνολόγου τροφίμων οποιασδήποτε χώρας, όπως το Συμβούλιο καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου (Ν. 31(Ι)/96)˙
 • είναι επαγγελματικό μέλος (professional member) του Ινστιτούτου Τεχνολόγων Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή αδειούχος (licentiate) ή συνδεδεμένο μέλος (associate member) ή εταίρος (fellow member) του Ινστιτούτου της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Μεγάλης Βρετανίας ή μέλος άλλου ανάλογου και αναγνωρισμένου ινστιτούτου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή μέλους στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων και Τεχνολόγων Τροφίμων, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων
Τ.Θ. 28604
2081 Λευκωσία
Τηλ: +357 22452258
Φαξ: +357 22452292
Ηλ. Ταχ.: cyrbfstd@outlook.com
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy ,http://www.cydadiet.org

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο του σχετικού διπλώματος /τίτλου/ή πιστοποιητικού˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων (transcript) του πιο πάνω πτυχίου/διπλώματος/πιστοποιητικού˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο εγγραφής μέλους σε επαγγελματικό σώμα αναγνωρισμένο από το Σύνδεσμο˙
 • πιστοποιημένη βεβαίωση πρακτικής πείρας ως επιστήμονας ή/και τεχνολόγος τροφίμων (αυτοεργοδοτούμενος ή υπάλληλος)˙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου˙
 • ενημερωτικά έντυπα για το Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)˙
 • τέλος Εγγραφής στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων €50.

Ο αιτητής πληροφορείται γραπτώς αναφορικά με την απόφαση για την εγγραφή του, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί, και τους αποστέλλεται πιστοποιητικό εγγραφής εφόσον πληροί τα κριτήρια.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης. Το ετήσιο τέλος ανανέωσης συνδρομής στο Μητρώο είναι €35 και είναι υποχρεωτικό.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι Εγγεγραμμένοι Διαιτολόγοι, Κλινικοί Διαιτολόγοι και Επιστήμονες Τροφίμων/ Τεχνολόγοι Τροφίμων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου (Ν. 31(Ι)/96), και με τους σχετικούς Κανονισμούς καθώς και με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ενδεικτικά τα επαγγελματικά μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
 • να προσφέρουν ικανοποιητικές και αναλυτικές πληροφορίες με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε ο πελάτης/ ασθενής να μπορεί να καταλήξει στη δική του ενημερωμένη απόφαση˙
 • να παρουσιάζουν στον πελάτη τεκμηριωμένες πληροφορίες και να επεξηγούν διφορούμενες πληροφορίες χωρίς καμία προκατάληψη αναγνωρίζοντας, ότι λογική διαφορά γνώμης μπορεί να υπάρχει˙
 • να προστατεύουν προσωπικές πληροφορίες των πελατών τους και να εγγυώνται πλήρη εχεμύθεια χωρίς κανένα περιορισμό, στο βαθμό που εξαρτάται από το άτομο τους˙
 • να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες με αντικειμενικότητα και σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες και αρχές του πελάτη τους˙
 • να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες με ευαισθητοποιημένη προσέγγιση στο μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο του ατόμου χωρίς να ξεχωρίζουν γένος, ηλικία, εθνικότητα, θρησκεία, οικονομική και κοινωνική τάξη ή ανικανότητα του ατόμου˙
 • να μην επιτρέπουν την σεξουαλική παρενόχληση στο άτομο τους και να απέχουν αυστηρά τα ίδια από τέτοιες συμπεριφορές σε σχέση με τους πελάτες /ασθενείς˙
 • αν και μπορούν να καθορίζουν ελεύθερα την αμοιβή τους με τον πελάτη τους, να μην απαιτούν υπέρογκη αμοιβή σε βαθμό αισχροκέρδειας.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου είναι το καθορισμένο σώμα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως και για την διαγραφή εγγεγραμμένου επιστήμονα/τεχνολόγου τροφίμων ή διαιτολόγου από το ανάλογο μητρώο.

Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπουργείο Υγείας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος (Ν. 31(Ι)/96)
Αστυνομία Κύπρου - Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatCyDNA - Κώδικας Δεοντολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Μέλους στο Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων και Τεχνολόγων Τροφίμων 2019.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου