Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Υγεία και Ευημερία Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Φαρμακοποιού

Άσκηση του Επαγγέλματος του Φαρμακοποιού
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εγγραφής Φαρμακοποιών από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254) όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Ο όρος "φαρμακοποιός" σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως φαρμακοποιός βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως φαρμακοποιός, δεδομένου ότι ικανοποιήσει το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι πληροί τα ακόλουθα:

 • έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·
 • είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους·
 • είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα I (βλέπε την νομοθεσία στις σχετικές συνδέσεις) ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ή, καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α·
 • είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του·
 • είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Προς απόδειξη τούτου, προσκομίζει βεβαίωση που εκδόθηκε από ιατρό, ο οποίος ασκεί νομίμως το επάγγελμα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την έκδοσή της.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής και δεν κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

 • επιτύχει σε εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικών κανονισμών οι οποίοι δύναται να προβλέπουν την επιβολή τελών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εγγραφής φαρμακοποιού·
 • προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι κατέχει τέτοια επαγγελματική πρακτική άσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε κρίνει επαρκή, την οποία απέκτησε είτε στη Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, για περίοδο ενός τουλάχιστον έτους. Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με απόφαση του δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αφορούν στην επαγγελματική πρακτική άσκηση στη φαρμακευτική.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή Φαρμακοποιού (βλέπε 'Σχετικά Έγγραφα') μπορεί να υποβληθεί απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες,
1475 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 608 637, +357 22 608 684
Φαξ: +357 22 608 793
Ηλ. Ταχ.: phscentral@phs.moh.gov.cy, mpapaioannou@phs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/phs

1- Αν ο αιτητής δεν κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης·
 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής)·
 • Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο Πτυχίου / Δίπλωματος / Πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου Φαρμακευτικής (συν επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική)·
 • Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή (12 μήνες μετά το 4ο έτος σπουδών)·
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας ή Βεβαίωση από Ψυχίατρο ή Νευρολόγο του κράτους μέλους καταγωγής ότι είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (ισχύει για τρεις μήνες)·
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (ισχύει για τρεις μήνες)·
 • Επιστολή ή αντίγραφο επιστολής επιτυχίας στις εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού του Συμβουλίου Φαρμακευτικής·
 • Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους εγγραφής €100 (βλέπε ΄Πληρωμή Τελών’ πιο κάτω).

2- Αν ο αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

Το πρωτότυπο συμπληρωμένο έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Γέννησης·
 • Φωτοντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να ζητηθεί πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γάμου ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής)·
 • Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο Πτυχίου / Δίπλωματος / Πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου Φαρμακευτικής (συν επίσημη μετάφραση σε περίπτωση που δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική)·
 • Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους (για πολίτες άλλων Κρατών Μελών)·
 • Βεβαίωση Καλής Αγωγής και Συμμόρφωσης με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ από την Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους (ότι δεν έχει απαγορευθεί στον αιτητή η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων έστω και προσωρινά τη στιγμή της χορήγησης της βεβαίωσης)·
 • Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης επικυρωμένη από την Αρμόδια Αρχή (προαιρετικό)·
 • Επίσημες απόδειξεις από Αρμόδια Αρχή για επαγγελματική εμπειρία στη Φαρμακευτική επί τρία τουλάχιστο συνεχή έτη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών αν είναι εφικτό (υποχρεωτικό αν ο τίτλος καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α)·
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας ή Βεβαίωση από Ψυχίατρο ή Νευρολόγο του κράτους μέλους καταγωγής ότι είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (ισχύει για τρεις μήνες)·
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (ισχύει για τρεις μήνες)·
 • Aντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους εγγραφής €100 (βλέπε ΄Πληρωμή Τελών’ πιο κάτω)·

*Εάν ο αιτητής είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από τρίτη χώρα, επισυνάπτεται επίσης:

 • Πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών, για ισοτιμία και αντιστοιχία, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ. Σ.Α.Τ.Σ.)·

Πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος (βλέπε ‘Λειτουργία Φαρμακείου στις ΄Σχετικές Συνδέσεις΄).

Σύμφωνα με τα άρθρα 4(3)(β) και 9Β του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), εάν πρόσωπο επιθυμεί να διεξάγει επιχείρηση Φαρμακοποιού ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με προμήθεια φαρμάκων στο κοινό στην Κύπρο, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει την πραγματοποίηση επιπλέον πρακτικής εξάσκησης στην Κύπρο. Η διάρκεια της επιπλέον πρακτικής άσκησης στην Κύπρο θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο.

Ενημέρωση Αιτητή – Παραλαβή της Αίτησης και Έκδοση Απόφασης

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Πληρωμή Τελών

Το τέλος εγγραφής πληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCCSMART στον σύνδεσμό https://www.jccsmart.com/ebill/merchants/4888/outlets/384/invoices/classified σημείο [99] PHARMACISTS' REGISTRATION FEES) ή στο Λογιστήριο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Ισχύς Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δεν έχει λήξη και δεν χρειάζεται να ανανεωθεί, από την ημερομηνία έκδοσής του.

Το Πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη απόφασης του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

Διαδικασία Προσφυγής – Άσκηση Έφεσης κατά Απόφασης Αρμόδιας Αρχής

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση έχει δεόντως υποβληθεί. Εάν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δεν εκδώσει απόφαση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, ο αιτητής έχει δικαίωμα προσφυγής δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο. Εναντίον της απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να πληρούν τις πρόνοιες των ακόλουθων Νόμων καθώς και της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας που εκδίδεται με βάση αυτούς, όπως ισχύουν εκάστοτε, στην έκταση που αυτοί αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος της φαρμακευτικής:

(α) Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (Κεφ. 254),

(β) Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος,

(γ) Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος,

(δ) Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμος.

Μεταξύ άλλων, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Λειτουργία φαρμακείου σύμφωνα με τις Κ.Δ.Π. 281/2000 περί Προδιαγραφών Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων & Νέοι Κ.Δ.Π. 161/2019·

2. Τήρηση Βιβλίων (αρχείο συνταγών, ελεγχόμενων φαρμάκων (Ναρκωτικών), αγορών, διπλότυπα αποδείξεων)·

3. Χορήγηση συνταγογραφούμενων / ελεγχόμενων φαρμάκων μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής·

4. Πώληση μόνο φαρμάκων που κατέχουν άδεια κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία·

5. Πώληση φαρμάκων στην καθορισμένη τιμή στον ετήσιο Τιμοκατάλογο που εκδίδουν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αναγραφή τιμών σε όλα τα σκευάσματα, έλεγχο της ημερομηνίας λήξης φαρμάκων·

6. Διημερεύσεις σύμφωνα με τη Γνωστοποίηση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

Σημαντικό : Μόνο φαρμακοποιοί που απασχολούνται σε φαρμακεία εγγεγραμμένα δύναται να εκτελούν συνταγές και να πωλούν ή προμηθεύουν φαρμακευτικά προϊόντα προς οποιαδήποτε πρόσωπα.

Εποπτεία Αρμόδιας Αρχής

Συμβούλιο Φαρμακευτικής: Αρμόδια Αρχή για θέματα φαρμακευτικής.
Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου φαρμακοποιού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Λόγω θανάτου·
(β) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής διαπιστώσει ότι εσφαλμένα το όνομά του αναγράφτηκε στο Μητρώο, χωρίς αυτός να συγκεντρώνει τα, κατά τον παρόντα Νόμο, αναγκαία προσόντα και άλλα προαπαιτούμενα προς εγγραφή·
(γ) Αν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ικανοποιηθεί πως είναι ανίκανος, λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, να ασκεί το επάγγελμά του με ασφάλεια και ικανότητα:

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές από τον Υπουργό Υγείας: Επιθεώρηση των υφιστάμενων και υποψηφίων ιδιωτικών φαρμακείων παγκυπρίως.

Πειθαρχικό Συμβούλιο: Αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου και των διατάξεων του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254).

Φαρμακοποιός υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη:

 • εάν καταδικασθεί από Δικαστήριο για αδίκημα που αφορά έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·
 • εάν έδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του διαγωγή απρεπή ή ασύμβατη προς το Φαρμακευτικό επάγγελμα·
 • εάν επέτυχε την εγγραφή του ως Φαρμακοποιού δυνάμει του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου διά ψευδών ή δολίων παραστάσεων.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Ιστοσελίδα: https://www.cpa.org.cy/


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμοι
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου - Αστυνομία Κύπρου
Λειτουργία Φαρμακείου
Χονδιρική πώληση φαρμακευτικών προιόντων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άδεια Οικοδομής
Αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων Eταιρειών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο για Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης στη Φαρμακευτική.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕιδοποίηση για Έναρξη Πρακτικής Εξάσκησης στη Φαρμακευτική.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για την Εγγραφή Φαρμακοποιού.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου