Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Κάθε πρόσωπο που απασχολείται επικερδώς στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως μισθωτός ή ως αυτοτελώς εργαζόμενος ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, κάθε εργοδότης πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Hide details for Αυτοτελώς εργαζόμενοι/ ΕργοδοτούμενοιΑυτοτελώς εργαζόμενοι/ Εργοδοτούμενοι

Το έντυπο αίτησης εγγραφής μισθωτού/αυτοτελώς εργαζόμενου μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικώς μέσω της διαδικτυακής πύλης EKE Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας παραθέτονται στα «σχετικά έγγραφα».

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από ένα από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού που εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Συνήθως ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων δίδεται εντός 1-2 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση των εργοδοτουμένων, η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων ανέρχεται στο 20,2% των ασφαλιστέων αποδοχών τους και καταβάλλεται σε αναλογία 7,8%, 7,8% και 4,6% από τον εργοδότη, τον εργοδοτούμενο και το κράτος, αντίστοιχα.

Ασφαλιστέες αποδοχές είναι το ποσό των αποδοχών πάνω στις οποίες καταβάλλονται εισφορές και περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή που προκύπτει από την απασχόληση, εξαιρουμένων των χαριστικών πληρωμών και των έκτακτων προμηθειών, αλλά περιλαμβάνουν τις εισφορές που καταβάλλονται εκ μέρους του εργαζομένου στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Η νομοθεσία καθορίζει ένα μέγιστο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για τους σκοπούς καταβολής εισφορών το οποίο αναθεωρείται κάθε χρόνο. Στην περίπτωση που οι αποδοχές υπερβαίνουν το μέγιστο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών, οι εισφορές πληρώνονται μόνο μέχρι το καθορισμένο ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών.

Στην περίπτωση των αυτοτελώς εργαζόμενων η εισφορά είναι 19,2% του ασφαλιστέου εισοδήματος του αυτοτελώς εργαζομένου. Από το 19,2%, 14,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 4,6% από το κράτος. Οι ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοτελώς εργαζόμενων καταβάλλονται ανάλογα με την επαγγελματική τους κατηγορία με βάση το Νόμο. Για κάθε κατηγορία αυτοτελώς εργαζόμενων καθορίζεται ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσό ασφαλιστέου εισοδήματος, αλλά κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει υψηλότερο εισόδημα μέχρι το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών. Αν ένας αυτοτελώς εργαζόμενος αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα της επαγγελματικής του κατηγορίας δικαιούται να καταβάλλει εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα.


Hide details for ΕργοδότεςΕργοδότες

Το έντυπο αίτησης εγγραφής εργοδότη μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά/ μέσω της διαδικτυακής πύλης EKE Κύπρου ή δια χειρός/ μέσω ταχυδρομείου σε ένα από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Τα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται στα «σχετικά έγγραφα».

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού του εργοδότη·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης)·
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συνεταίρων, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού (σε περίπτωση συνεταιρισμού)·
  • δήλωση Εγγραφής Εργοδότη για την απασχόληση μισθωτών.

Συνήθως ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη δίδεται σε 1-2 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ο Εργοδότης οφείλει για κάθε μισθωτό, να εξασφαλίσει πριν την έναρξη απασχόλησης του μισθωτού και να την παραδώσει αμέσως στο μισθωτό, Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης. Η Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης εκδίδεται σε τρία αντίτυπα σύμφωνα με το σχετικό έντυπο. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης φυλάσσεται από τον εργοδότη, το άλλο δίδεται στο μισθωτό και το τρίτο αποστέλλεται εντός καθορισμένης προθεσμίας στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο.

Ο Εργοδότης έχει την ευθύνη να καταβάλλει εισφορές στα διάφορα Ταμεία (Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικού Ταμείου Αδειών, Πλεονάζον Προσωπικού, Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής) για κάθε ένα από τους μισθωτούς του, η αμοιβή του οποίου δεν είναι μικρότερη των €2 ανά εβδομάδα ή €7 ανά μήνα. Οι εργοδότες καταβάλλουν τις εισφορές τους (περιλαμβανομένου του μεριδίου των μισθωτών) εντός ενός μηνός από το τέλος κάθε μήνα εισφορών.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Εργοδότη
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Μισθωτού/Αυτοτελώς Εργαζομένου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής Μισθωτού ή Αυτοτελώς Εργαζομένου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔήλωση Πρόσληψης Εργοδοτουμένων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Εγγραφής Εργοδότη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Ασφαλισμένου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός Εργοδότη.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 08/04/2016 10:35:35 AM


© 2009 - 2016 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου