Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Τοποθέτηση Κρεβατιών Θάλασσας και Ομπρέλων

Τοποθέτηση Κρεβατιών Θάλασσας και Ομπρέλων




Περιγραφή

Για την τοποθέτηση σε καθορισμένα σημεία της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουόμενους σε παραλία στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται άδεια για παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες παραλίες από το Δήμο ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου ανήκει η παραλία.

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ.59) ο όρος «παροχή υπηρεσιών» σημαίνει την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουομένους, ενώ ο όρος «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός Εσωτερικών ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιες παραλίες, μόνο έπειτα από προσφορές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα νοουμένου ότι ικανοποιήσουν το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο ότι το φυσικό πρόσωπο ή το προσωπικό που απασχολεί το νομικό πρόσωπο:

  • είναι τουλάχιστον 21 ετών˙
  • έχει λευκό ποινικό μητρώο˙
  • κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών.

Επιπρόσθετα σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε το οικείοΔημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις/κριτήρια.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο προκηρύσσει προσφορές για τη χορήγηση άδειας. Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποβάλλουν την προσφορά τους στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Η προσφορά τους πρέπει να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του Πιστοποιητικού Γέννησης˙
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου˙
  • αντίγραφο του Διπλώματος Πρώτων Βοηθειών που να αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο το αιτούμενο πρόσωπο˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού από την οικεία Τοπική Αρχή ότι δεν έχει οικονομικές, συμβατικές ή φορολογικές υποχρεώσεις σ' αυτή˙
  • μπορεί να απαιτείται η καταβολή τέλους, για την εξασφάλιση των εγγράφων της προσφοράς.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίβλεψη και έγκριση των διευκολύνσεων και του εξοπλισμού.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η προσφορά και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Τα δικαιώματα της άδειας/τέλη εξαρτώνται από την προσφορά του επιτυχόντα προσφοροδότη. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω.


Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Ο περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdf



Τελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου