Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Λειτουργία Πρατηρίων Πετρελαιοειδών

Λειτουργία Πρατηρίων Πετρελαιοειδών
Περιγραφή

Για τη λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας πρατηρίων πετρελαιοειδών από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός των ορίων του οποίου θα λειτουργήσει το πρατήριο πετρελαιοειδών, ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τον Έπαρχο της επαρχίας εντός των ορίων της οποίας θα λειτουργήσει το πρατήριο πετρελαιοειδών.

Ο όρος “πρατήριο πετρελαιοειδών” σημαίνει οποιοδήποτε κτίριο ή τόπο, που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για άσκηση εμπορίας με σκοπό το κέρδος για τον εφοδιασμό μηχανοκινήτων οχημάτων, πλοίων ή αεροσκαφών με πετρελαιοειδή, με τη χρήση αντλίας ή σωλήνα τροφοδότησης ή άλλης συσκευής ή μέσου, παρόμοιας φύσης και περιλαμβάνει οποιαδήποτε οικοδομή, διαφήμιση, αντλία ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται στο κτίριο ή τον τόπο.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών, εάν ικανοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Έπαρχο, ανάλογα με την περιοχή που θα λειτουργήσει το πρατήριο, ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια όπως καθορίζονται από διαφορετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως:

  • η εξασφάλιση άδειας οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση (σε περίπτωση κατασκευής ενός νέου πρατηρίου πετρελαιοειδών ή την ανακαίνιση, αλλαγή ή επέκταση του υφιστάμενου πρατήριου)˙
  • η εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης των εγκαταστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την Επαρχιακή Διοίκηση (σε περίπτωση κατασκευής ενός νέου πρατηρίου πετρελαιοειδών ή την ανακαίνιση, αλλαγή ή επέκταση του υφιστάμενου πρατήριου πετρελαιοειδών)˙
  • η εξασφάλιση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πετρελαιοειδών Νόμου Κεφ. 272 (το πιστοποιητικό αποστέλλεται απευθείας στο Δήμο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
  • την εξασφάλιση Έκθεσης Καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (η Έκθεση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
  • η εξασφάλιση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Σε περίπτωση που το πρατήριο πετρελαιοειδών θα βρίσκεται εντός των ορίων Δήμου, η αίτηση για την λειτουργία πρατηρίου πετρελαιοειδών θα πρέπει να υποβληθεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή σε κάθε άλλη περίπτωσηθα πρέπει να υποβληθεί επιστολή στον οικείο Έπαρχο.

Το έντυπο αίτησης ή η επιστολή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή την Επαρχιακή Διοίκηση, ανάλογα με την περιοχή που θα λειτουργήσει το πρατήριο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρχών που προβλέπονται αναγράφονται στα σχετικά έγγραφα.

Το έντυπο αίτησης /επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (το πιστοποιητικό αποστέλλεται απευθείας στο Δήμο από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
  • πρωτότυπη Έκθεση Καταλληλότητας που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ( η Έκθεση υποβάλλεται απευθείας στο Δήμο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την υποβολή της αίτησης)˙
  • πρωτότυπη Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων που εκδίδεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία συνήθως ισχύει για πέντε χρόνια (υποβάλλεται τον πρώτο χρόνο της εξασφάλισης της άδειας. Για τα επόμενα χρόνια ισχύος της άδειας, πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ο αιτητής θα πρέπει να ειδοποιεί αμέσως το Δήμο) Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των Επαρχιακών Διοικήσεων δεν απαιτείται η εν λόγω άδεια παρά μόνο οι απόψεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης˙
  • αντίγραφο της άδειας οικοδομής και του πιστοποιητικού έγκρισης που εκδίδεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή το οικείο Επαρχιακό Γραφείο, αναλόγως (σε περίπτωση κατασκευής ενός νέου σταθμού βενζίνης ή ανακαίνισης, αλλαγής ή επέκτασης του υφιστάμενου πρατηρίου βενζίνης).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση έγκρισης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο / οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο τα τέλη άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τη χωρητικότητα αποθήκευσης του πρατηρίου. Ενδεικτικά, το τέλος για χωρητικότητας αποθήκευσης έως και 2000 λίτρων βενζίνης είναι € 51,26, ενώ το τέλος για κάθε πρόσθετη ποσότητα καύσιμου μέχρι 2000 λίτρα είναι € 17,09. Η μέθοδος της πληρωμής εξαρτάται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο / το Επαρχιακό Γραφείο.

Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους για το οποίο έχει εκδοθεί. Η ανανέωσης της άδειας, μπορεί να γίνει ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου του 1968 (Ν94/1968) και των σχετικών Κανονισμών, όπως κατά καιρούς τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στην Άδεια από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή της Επαρχιακή Διοίκησης μπορούν να επιθεωρούν τις εγκαταστάσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Πρατηριούχων Κύπρου
Τ.Θ.21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ:. +357 26952346,
Φαξ: +357 26955744
Ηλ.ταχ.: ststefanou@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Επαρχιακές Διοικήσεις
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Άδεια Οικοδομής
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Άδεια Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια Λειτουργίας Πρατηρίου Πετρελαιοειδών εντός Δημοτικών ορίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Επαρχιακών Διοικήσεων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου