Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση Επαγγέλματος Ξεναγού

Άσκηση Επαγγέλματος Ξεναγού
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας ξεναγού από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να εξασφαλίσει άδεια και να ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Υφυπουργείο Τουρισμού ότι :

 • είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙
 • δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή δεν έχει καταδικαστεί για συστηματική παράβαση της τουριστικής ή της ξενοδοχειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί ελέγχου ή προστασίας του ξένου συναλλάγματος˙
 • έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και τουλάχιστον μιας άλλης ξένης γλώσσας˙
 • κατέχει τίτλο σπουδών της Σχολής Ξεναγών ή οποιασδήποτε άλλης αναγνωρισμένης σχολής ξεναγών ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ή έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό σε άλλο κράτος μέλος˙
 • γνωρίζει την κυπριακή ιστορία και τέχνη, τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, το φυσικό περιβάλλον και τη σύγχρονη ζωή της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα μπορεί να απαιτηθεί πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έκδοση άδειας ξεναγού μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά είτε διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή:

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22691163,+ 357 22691189
Φαξ: +35722338541+ 357 22 331324
Ηλ. Ταχ.: mkyprianou@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο απόδειξης της υπηκοότητας˙
 • αντίγραφο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (αν η Ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική)˙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης κάθε γλώσσας για την οποία υποβάλλεται αίτηση˙
 • αντίγραφο πιστοποιητικού Σχολής Ξεναγών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και αναλυτική βαθμολογία των σπουδών˙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών ακαδημαϊκών προσόντων (με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή την Αγγλική, αν εφαρμόζεται)˙
 • αντίγραφο αποδεικτικού εργασιακής πείρας˙
 • αντίγραφο Άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, που παραχωρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης˙
 • πρωτότυπο πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τέλος άδειας €30,00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η άδεια ξεναγού ισχύει για δύο χρόνια (ή μέρος αυτών) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Το τέλος ανανέωσης είναι €30,00.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο/η αδειούχος/α ξεναγός υποχρεούται να συμμορφώνεται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
 • να παρακολουθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο κάθε χρόνο που οργανώνεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού για ενημέρωση των γνώσεών του πάνω σε διάφορα θέματα˙
 • να παρουσιάζει την άδεια του/της όταν ζητηθεί από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Υφυπουργείου Τουρισμού ή Κυβερνητικό Λειτουργό˙
 • να φέρει το επίσημο διακριτικό σήμα που δίνει το Υφυπουργείο Τουρισμού˙
 • να μην ξεναγεί ομάδα πέραν των 55 προσώπων.


Κάθε ξεναγός ο οποίος αθετεί χωρίς εύλογη δικαιολογία συμφωνία για ξενάγηση είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται αν καταδικαστεί στις ποινές που προβλέπονται στον Κανονισμό18 των περι Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Κανονισμών του 2012 , εκτός εάν αυτός εξασφαλίσει έγκαιρα τις υπηρεσίες άλλου ξεναγού για εκτέλεση της ξενάγησης που ανέλαβε.

Απαγορεύεται σε ξεναγούς :
 • η επιμονή προσφοράς υπηρεσιών σε περιηγητές·
 • η ταυτόχρονη προσφορά διπλής υπηρεσίας, όπως ξενάγηση και οδήγηση τροχοφόρου, εξαιρουμένης της περίπτωσης οδήγησης μικρού τροχοφόρου που μπορεί να μεταφέρει όχι πέραν των εννέα (9) επιβατών·
 • η διεξαγωγή κατά την εκτέλεσή του καθήκοντος της ξενάγησης οποιασδήποτε θρησκευτικής, πολιτικής ή φυλετικής προπαγάνδας·
 • η πώληση ή προσφορά για πώληση οποιωνδήποτε αντικειμένων κατά τη διάρκεια της ξενάγησης·
 • η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών·
 • η αποδοχή οιασδήποτε μορφής προμήθειας προσφερόμενης από επιχειρηματίες·
 • η ταυτόχρονη ξενάγηση σε περισσότερες από δύο γλώσσες.

Κάθε ξεναγός οφείλει:

(α) να εξετάζει παράπονα που του αναφέρουν οι ξεναγούμενοι,
να μεσολαβεί για επίλυσή τους και να αναφέρει τα γεγονότα στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

(β) να παρέχει υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση και να συμπεριφέρεται με κάθε δυνατή ευγένεια προς τους περιηγητές και γενικά προς το κοινό.

(γ) να ενεργεί με τρόπο ώστε να προστατεύονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό το περιβάλλον, η φύση, τα αξιοθέατα και τα μνημεία, καθώς και τα τοπικά έθιμα, η κουλτούρα και οι ευαισθησίες του τόπου στον οποίο πραγματοποιείται η ξενάγηση.

(δ) να συνοδεύει την ομάδα περιηγητών καθ’ όλη την διάρκεια της οργανωμένης εκδρομής ή περιήγησης.

Η άδεια ξεναγού μπορεί να ανακληθεί πριν την λήξη της σε περίπτωση που ο κάτοχος της έχει καταδικαστεί για παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας του Νόμου και των Κανονισμών περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών ή έπαυσε να ικανοποιεί τους όρους που απαιτούνται για την έγκρισή του ή έχει παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους όρους της άδειας.


Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για εξασφάλιση άδειας Ξεναγού
Αστυνομία Κύπρου - Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμοι του 1995 μέχρι (Αρ. 2) του 2013 (ενοποίηση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Κανονισμοί του 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξασφάλιση Αδείας Ξεναγού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία και Πληροφορίες Ξεναγού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥπεύθυνη Δήλωση.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου