Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Πώληση Εκρηκτικών Υλών

Πώληση Εκρηκτικών Υλών
Περιγραφή

Για την πώληση εκρηκτικών υλών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών της Υπηρεσίας Μεταλλείων.

Ο ορισμός «εκρηκτικές ύλες» σημαίνει εκρηκτικά για ανατινάξεις και άλλες χρήσεις, πυρομαχικά ή είδη πυροτεχνίας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών της Υπηρεσίας Μεταλλείων παραχωρεί άδεια για
πώληση εκρηκτικών υλών μόνο σε περιπτώσεις όπου ο αιτητής:

 • κατέχει άδεια αποθήκευσης της αντίστοιχης εκρηκτικής ύλης·
 • έχει λευκό ποινικό μητρώο για αδικήματα σχετικά με εκρηκτικές ύλες.

Για την αποθήκευση εκρηκτικών για ανατινάξεις (όχι πυρίτιδας ανατινάξεων) και άλλες χρήσεις ο αδειούχος πωλητής πρέπει να απασχολεί στο κατάστημά του τουλάχιστον ένα πρόσωπο που να κατέχει Πιστοποιητικό Ικανότητας (ικανότητας χειρισμού των αντίστοιχων εκρηκτικών υλών).


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για άδεια πώλησης εκρηκτικών υλών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπηρεσία Μεταλλείων
1422 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22409277, +357 22409288
Ηλ. Ταχ.: minesinfo@mines.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/mines

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • γενική αίτηση·
 • πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική του Πιστοποιητικού Συστάσεως·
 • πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων·
 • το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας στην περίπτωση φυσικών προσώπων·
 • για εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων και άλλων χρήσεων (όχι πυρίτιδας ανατινάξεων) απαιτείται αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ικανότητας του φυσικού προσώπου (που είναι σε θέση να χειρίζεται τις αντίστοιχες εκρηκτικές ύλες) που πρόκειται να εργοδοτηθεί. Για άλλους τύπους εκρηκτικών, απαιτείται το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του φυσικού προσώπου ή προσώπων που πρόκειται να κάνουν τις πωλήσεις. Κάθε Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική.
 • απόδειξη Αδειοδοτημένης Αποθήκης για την αντίστοιχη εκρηκτική ύλη (δηλ ισχύουσα άδεια αποθήκευσης των αντίστοιχων εκρηκτικών και δήλωση του κατόχου ισχύουσας άδειας ότι αποδέχεται την αποθήκευση εκρηκτικών του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση) ·
 • τέλος άδειας €102 για πυρομαχικά και/ή μαύρη πυρίτιδα, €102 για μαύρη πυρίτιδα ή είδη πυροτεχνίας, και €427 για άλλους τύπους εκρηκτικών (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών διεξάγει επιθεωρήσεις
της αποθήκης εκρηκτικών υλών όπου είναι αποθηκευμένα τα εκρηκτικά.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών νοουμένου ότι ο αιτητής κατέχει ήδη άδεια αποθήκης εκρηκτικών υλών .

Η άδεια ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής της. Τα τέλη ανανέωσης της άδειας είναι €102 για πυρομαχικά και/ή πυρίτιδα, €102 για πυρίτιδα ή είδη πυροτεχνίας, και €427 για τους άλλους τύπους εκρηκτικών.

Εάν ο αιτητής δεν διαθέτει αδειούχα αποθήκη πρέπει είτε να υποδείξει στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών ένα κτήριο για την αποθήκευση εκρηκτικών υλών, είτε να κτίσει τη δική του αποθήκη εκρηκτικών. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να καταβάλει τέλος €102 και να υποβάλει αίτηση για άδεια αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή πυρίτιδας και/ή πυρομαχικών ή είδη πυροτεχνίας αντικειμένων ή να καταβάλει τέλος €341 και να υποβάλει Γενική Αίτηση μαζί με την αίτηση για Άδεια Αποθήκευσης Εκρηκτικών Υλών για άλλους τύπους εκρηκτικών υλών.

Στη δεύτερη περίπτωση πριν την υποβολή αίτησης για αποθήκευση εκρηκτικών υλών (όπως περιγράψαμε ανωτέρω), πρέπει να υποβληθεί στον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών αίτηση για ανέγερση αποθήκης για εκρηκτικές ύλες μαζί με τέλος €341. Ο Επιθεωρητής θα πληροφορήσει τον αιτούντα σχετικά με όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται στην κατασκευή αποθήκης εκρηκτικών και θα επιθεωρήσει την εφαρμογή τους. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να εξασφαλίσει την αντίστοιχή Πολεοδομική Άδεια και Άδεια Οικοδομής από το οικείο Επαρχιακό Γραφείο.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Η διάθεση εκρηκτικών υλών στην αγορά διέπεται από τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/28/ΕΕ (CIVEX) με την οποία εναρμονίστηκε η Κυπριακή Νομοθεσία με τους περί Βασικών Απαιτήσεων Κανονισμούς (Εκρηκτικές Ύλες Εμπορικής Χρήσης). Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή τα εκρηκτικά πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και για το σκοπό αυτό πρέπει να ελέγχονται από Κοινοποιημένους Οργανισμούς και να φέρουν προσκολλημένη σε αυτά τη σήμανση CE. Τα εισαγόμενα πυρομαχικά πρέπει να φέρουν την ένδειξη ότι έχουν υποβληθεί σε έλεγχο σύμφωνα με τη Σύμβαση της 1ης Ιουλίου 1969 για την Αμοιβαία Αναγνώριση των έντυπων σφραγίσεων (proofmarks) των φορητών πυροβόλων όπλων ( CIP). Οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν επίσης τη μεταφορά εκρηκτικών και πυρομαχικών εντός της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για τη διάθεση ειδών πυροτεχνίας στην αγορά εφαρμόζονται οι περί Βασικών Απαιτήσεων Κανονισμοί (είδη Πυροτεχνίας). Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή τα πυροτεχνικά αντικείμενα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και για το σκοπό αυτό πρέπει να ελέγχονται από Κοινοποιημένους Οργανισμούς και να είναι επικολλημένη πάνω σε αυτό η σήμανση CE.

Ο Αδειούχος πωλητής εκρηκτικών υλών υποχρεούται να:
 • αγοράζει εκρηκτικές ύλες μόνο από νόμιμες πηγές:
 • προκειμένου περί πυρομαχικών: Να τα αγοράζει επί τόπου από αδειούχους παραγωγούς και/ή να τα εισάγει από χώρες μέλη της ΕΕ που τυγχάνουν της έγκρισης του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών για το αντίστοιχο πυρομαχικό που προτίθεται να μεταφέρει ή και να εισαγάγει από τρίτες χώρες , αφού προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια εισαγωγής από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών·
 • προκειμένου περί ειδών πυροτεχνίας: Εφόσον δεν γίνεται στην Κύπρο παραγωγή τέτοιων ειδών, οι πωλητές πρέπει να τα αποκτήσουν από Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια μεταφοράς από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, ή να τα εισαγάγει από τρίτες χώρες, έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια εισαγωγής από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών·
 • πυρίτιδα όπλου, πυρίτιδα ανατινάξεων και άλλοι τύποι εκρηκτικών: Εφόσον δεν γίνεται στην Κύπρο παραγωγή αυτών των εκρηκτικών υλών, ο πωλητής πρέπει να είτε να τα μεταφέρει από Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως την άδεια μεταφοράς από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, ή να τα εισαγάγει από τρίτες χώρες, έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια εισαγωγής από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών·
 • σε κάθε περίπτωση, ο πωλητής μπορεί να αποκτήσει τις εκρηκτικές ύλες από άλλους αδειούχους πωλητές εξασφαλίζοντας εξουσιοδότηση από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών για να αγοράσει ή να μεταφέρει τέτοιες ύλες·
 • ο αδειούχος πωλητής εκρηκτικών υλών για ανατινάξεις (περιλαμβανόμενης της πυρίτιδας ανατινάξεων) και ειδών πυροτεχνίας αντικειμένων υψηλής εκρηκτικότητας πρέπει να πουλά μόνο σε άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό Ικανότητας για την αντίστοιχη εκρηκτική ύλη και να πουλά μόνο σε περιπτώσεις όπου ή άδεια αγοράς εκδίδεται από τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών και αναφέρει τα ονόματά τους·
 • ο αδειούχος πωλητής πρέπει να πουλά πυρομαχικά μόνο σε αδειούχους κατόχους των αντίστοιχων όπλων·
 • κάθε κάτοχος άδειας πώλησης εκρηκτικών υλών πρέπει να διατηρεί στα υποστατικά του αποδείξεις εισπράξεων, πληρωμών και αποθεμάτων σύμφωνα με τον περί Εκρηκτικών Υλών Νόμο και Κανονισμούς·
 • σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης ο πωλητής πρέπει επίσης να ειδοποιήσει τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό και τον Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών·
 • σε περίπτωση που ο αδειούχος πωλητής τερματίσει την επιχείρησή του, τα υπόλοιπα εκρηκτικά πρέπει να μεταφερθούν σε αδειούχα αποθήκη ανάλογα με τον τύπο της εκρηκτικής ύλης.

Σημειώνεται ότι ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών μπορεί να διεξάγει επί τόπου επιθεωρήσεις στην αδειούχα αποθήκη καθ’ οιονδήποτε χρόνο μετά την παραχώρηση της άδειας. Ο Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών μπορεί να κατάσχει οποιεσδήποτε εκρηκτικές ύλες για τις οποίες υποψιάζεται εύλογα ότι είναι ακατάλληλες για χρήση ή μπορεί να καταστρέψει τις κατασχεθείσες ύλες με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή με την κατάσχεσή τους.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υπηρεσία Μεταλλείων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Χειρισμός, Φροντίδα και Χρήση Εκρηκτικών Υλών
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Αποθήκευση Πυρομαχικών και Πυροτεχνημάτων ΑΠΥ-ΑΠΡ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑιτήσεις Γενικό Έντυπο Αίτησης ΓΕΝΕΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ανέγερση Αποθήκης Εκρηκτικών Υψηλής Εκρηκτικότητας ΟΙΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Αποθήκευση Εκρηκτικών ΑΠΕ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Πώληση Εκρηκτικών Υλών ΠΠΥ-ΠΠΡ-ΠΕΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕνημερωτικό Φυλλάδιο της 93-15-ΕΟΚ για τις Εκρηκτικές Ύλες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Εκρηκτικών Υλών Νόμος Κεφ. 54 και Νόμοι του 1970 έως 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Εκρηκτικών Υλών Κανονισμοι του 1940 έως 2010.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου