Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης

Δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης
Περιγραφή

Για τη δημιουργία Πεδίου Χρωματοσφαίρισης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση πιστοποιητικού έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης από το Αρχείο Πυροβόλων Όπλων της Αστυνομίας Κύπρου.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Η Αστυνομία Κύπρου παραχωρεί πιστοποιητικό έγκρισης για τη δημιουργία πεδίου χρωματοσφαίρισης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνο αν το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση:

1. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σχετικού Νόμου και των Κανονισμών (του Νόμου 113(Ι) 2004 Περί Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων), που προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • να είναι τουλάχιστον 18 ετών˙
 • να μην έχει κριθεί μετά από απόφαση δικαστηρίου ή κατά τη γνώμη Κυβερνητικού Ιατρικού Συμβουλίου ως επικίνδυνο είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους είτε για τη δημόσια ασφάλεια˙
 • να μην καταδικάστηκε για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) Εδάφιο 4 του Άρθρου 5 του Νόμου 113 (Ι)/2004 τα οποία είναι: i) Ανθρωποκτονία ii) Βιασμός iii) Απαγωγή (εξαιρούμενης απαγωγής που αναφέρεται στο Άρθρο 149 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ 154), iv) εμπρησμός v) έσχατη προδοσία vi) ληστεία νii) συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση νiii) φόνος εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου ix) εισαγωγή, κατοχή, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά εκρηκτικών υλών (Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου Κεφ.54, εξαιρούμενης της κατοχής πυρομαχικών για Πυροβόλα Όπλα Κατηγορίας Δ) x) Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες xi) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή και χρήση Πυροβόλων Όπλων Κατηγορίας Α, Β, ή Γ xii) παράνομη απόκτηση κατοχή και χρήση ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών με σκοπό την προμήθεια, σύμφωνα με το νόμο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών xiii) δεν καταδικάστηκε για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα το οποίο καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας˙
 • ο αιτητής δεν θεωρείται Φρενοπαθής σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, κεφ. 155.

2. Ο αιτητής πρέπει να κατέχει κατάλληλο πεδίο χρωματοσφαίρισης. Το πεδίο πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και σνηματοδοτημένο με πινακίδες είτε για την άσκηση του αθλήματος της χρωματοσφαίρισης ή για σκοπούς αναψυχής ή ψυχαγωγίας. Τα εγκεκριμένα γήπεδα paintball πρέπει να είναι περιφραγμένα περιμετρικά σε ύψος τουλάχιστο 3 μέτρων με υλικό που δεν επιτρέπει οποιοδήποτε βλήμα από τα όπλα του πεδίου χρωματοσφαίρισης να φύγει έξω από το πεδίο.

Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί μια λωρίδα σε απόσταση 35μ έξω από την περίμετρο του πεδίου, η οποία να μην επιτρέπει την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Η λωρίδα θα σηματοδοτείται με σχοινί ή κορδέλα σε ύψος 1 μέτρου από το έδαφος. Και στις δυο όψεις της λωρίδας πρέπει να υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 75 μέτρων μεταξύ τους.

Άρθρο 7 Παράγραφος 8: Ο ιδιοκτήτης πεδίου χρωματοσφαίρισης είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει σε περίοπτο μέρος στην περίμετρο του πεδίου, όπου θα διεξαχθεί το άθλημα, το πιστοποιητικό έγκρισης το οποίο του παραχωρήθηκε , σύμφωνα με την παράγραφο (α) του άρθρου 1 του Κανονισμού 6 τους όρους λειτουργίας του πεδίου χρωματοσφαίρισης και τις σχετικές ποινές που προβλέπει ο Νόμος και οι Κανονισμοί, καθώς και τις προειδοποιητικές πινακίδες (διαστάσεων τουλάχιστον 60Χ40 εκ.) με ευανάγνωστες τις λέξεις: «Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν φορούν προστατευτική μάσκα που καλύπτουν το πρόσωπο και προστατευτικό λαιμού».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πρέπει να ορίζει ένα τουλάχιστο φυσικό πρόσωπο που θα έχει την νομική ευθύνη για κάθε πεδίο. Οι λεπτομέρειες του προσώπου πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό έγκρισης (άδεια) και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 (δ) του άρθρου 5 του Νόμου 113 (1)/2004 Περί Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων Όπλων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για το Πιστοποιητικό Έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Αστυνομία Κύπρου,
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Αρχηγείο Αστυνομίας
1478 Λευκωσία
Τηλ: +357 22808384
Φαξ:+ 357 22808755
Ηλ. Ταχ.: hq.gunsregistry@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πρωτότυπο ή Πιστοποιημένη μετάφραση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου, (σημείωση: πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για το πρόσωπο που έχει τη νομική ευθύνη σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο)˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο, ή πιστοποιημένη μετάφραση του Πιστοποιητικού Ίδρυσης˙
 • τοπογραφικό σχέδιο˙
 • πιστοποιημένο αντίγραφο ή παρουσίαση των πρωτότυπων εγγράφων στις αρμόδιες αρχές του Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου (απόδειξη της εθνικότητας και ηλικίας του αιτούντος και των υπαλλήλων του)˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εργασίας σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • αντίγραφο της συμφωνίας ενοικίασης σε περιπτώσεις όπου η περιουσία ενοικιάζεται˙
 • αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας της ιδιωτικής περιουσίας.

Διεξάγεται επί τόπου επιθεώρηση από την αρμόδια επιτροπή για να εξακριβωθεί η καταλληλότητα του πεδίου χρωματοσφαίρισης. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αδειοδότησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Αρχείο Πυροβόλων Όπλων (τοις μετρητοίς).

 • €205,00 για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού˙
 • €85,43 για την ανανέωση της άδειας.

Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αστυνομία Κύπρου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Έγκρισης Πεδίου Χρωματοσφαίρισης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου