Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Εμπορία Σπόρων

Εμπορία Σπόρων
Περιγραφή

Για την εμπορία σπόρων προς σπορά στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η απόκτηση άδειας εμπορίας σπόρων από τον Ελέγχο Σπόρων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο όρος «σπόροι προς σπορά» καλύπτει σπόρους σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών, ελαιούχων και κλωστικών φυτών και λαχανικών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει άδεια εμπορίας σπόρων, νοουμένου ότι ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή ότι πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) εξασφάλιση καταλλήλων υποστατικών για αποθήκευση, είτε ιδιόκτητων είτε ενοικιαζόμενων, ανάλογα με το φυτικό είδος με το οποίο ασχολείται˙

(β) πρόσληψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, ανάλογα με τα φυτικά είδη δραστηριότητας της επιχείρησης˙

(γ) οι σπόροι που προορίζονται για πώληση πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών του 2002 έως 2012, των Περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) Κανονισμών του 2002 έως 2010, των Περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών του 2002 εώς 2015 και των Περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) Κανονισμών του 2002 έως 2010.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για απόκτηση ή ανανέωση άδειας εμπορίας σπόρων μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην Αρμόδια Αρχή:

Έλεγχος Σπόρων,
Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας
Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπρυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22466251, +357 22466249
Φαξ.:+ 357 22343419
Ηλ. Ταχ.: seedcontrol@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα : http://www.moa.gov.cy/da

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας».

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί˙ νοουμένου ότι πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τέλος άδειας €42,72 στο Τμήμα Γεωργίας ή στα Επαρχιακά Γραφεία Γεωργίας (πληρωτέο είτε τοις μετρητοίς είτε με τραπεζική εντολή).

Η άδεια ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. Το τέλος ανανέωσης είναι €42,72.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο αδειοδοτημένος έμπορος σπόρων είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της περί Σπόρων Νομοθεσίας του 1998, όπως εκάστοτε αυτή τροποποιείται, όπως επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, αδειοδοτημένος έμπορος σπόρων πρέπει να διατηρεί αρχεία σχετικά με τους σπόρους που εμπορεύεται. Αυτά τα αρχεία πρέπει παρουσιάζονται στην αρμόδια αρχή, όταν του ζητηθούν.

Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάζει, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από την υποβολή παραπόνου, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με απαγορευτικές ή υποχρεωτικές διατάξεις του σχετικού νόμου και να επιβάλλει ποινές ανάλογα με τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του παραπτώματος που διαπράχθηκε.

Αν ο έμπορος σπόρων δεν είναι ικανοποιημένος από τις αποφάσεις του Διευθυντή έχει το δικαίωμα εντός 21 ημερών να προσφύγει πρώτα στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση που δεν μένει ικανοποιημένος από την απόφαση μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Λειτουργία Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση ή Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Σπόρων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatAίτηση για Απόκτηση ή Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Σπόρων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου