Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περιγραφή


Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, απαιτείται η εξασφάλιση Άδειας για τη λειτουργία τέτοιας σχολής από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

«Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο γίνονται δεκτά μόνο πρόσωπα που αποφοίτησαν από σχολείο μέσης εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστο φοίτησης ή που κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν και στο οποίο οι κλάδοι σπουδών έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή, στην περίπτωση μερικής φοίτησης, διάρκεια που αντιστοιχεί με ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος και απολήγουν σε ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα ανώτερα από εκείνα των σχολείων μέσης εκπαίδευσης.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ικανοποιήσουν τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι πληρούν τα ακόλουθα:

 • είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ˙
 • ο διευθυντής της ιδιωτικής σχολής πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ή πτυχίο πανεπιστημίου ή άλλο προσόν, ανάλογο με τον τύπο της σχολής˙
 • το διδακτικό προσωπικό κάθε ιδιωτικής σχολής κατά ποσοστό όχι μικρότερο του 70% πρέπει να κατέχει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο κατά μία βαθμίδα ανώτερο από το επίπεδο του προγράμματος στο οποίο διδάσκει. Το υπόλοιπο 30% μπορεί να κατέχει ισόβαθμο τίτλο ή ανάλογο επαγγελματικό προσόν˙
 • επιπρόσθετα από τα προβλεπόμενα πιο πάνω προσόντα, το διδακτικό προσωπικό σε κάθε κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών πρέπει να έχει δημοσιεύσεις ή εκδόσεις επιστημονικού περιεχομένου˙
 • μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού κάθε κλάδου σπουδών˙ περιλαμβάνονται πρόσωπα που κατέχουν αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημίου: Νοείται ότι σε περιπτώσεις κλάδων σπουδών για τους οποίους, ακαδημαϊκά, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί η πιο πάνω πρόνοια, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίζει και να εξαιρεί κλάδους σπουδών από το πιο πάνω κριτήριο˙
 • τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολών, καθώς και οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Κανονισμούς, ανάλογα με τον τύπο της ιδιωτικής σχολής˙
 • υφίστανται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της.


Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε ιδιωτική σχολή που λειτουργεί υποχρεούται να πληροί τις πρόνοιες του Νόμου που προνοεί για την ίδρυση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικούς Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
 • ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής σχολής εκδίδει κάθε ακαδημαϊκό έτος Οδηγό Σπουδών (Prospectus)˙
 • ο ιδιοκτήτης κάθε σχολής, τρεις τουλάχιστο μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, υποβάλλει προς τον Υπουργό για έγκριση το ύψος των διδάκτρων και των άλλων δικαιωμάτων που επιβαρύνουν κάθε φοιτητή˙
 • ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής ιδιωτικής σχολής τηρεί μητρώο φοιτητών, βιβλίο εγγραφών κατά κλάδο και έτη σπουδών, βιβλίο διδακτικού προσωπικού, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο γενικού ελέγχου και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται από τον Υπουργό˙
 • ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της σχολής υποχρεούνται να επιτρέπουν, κατά το χρόνο κατά τον οποίο λειτουργεί η σχολή, στους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την είσοδο στη σχολή και στις τάξεις για να επιθεωρήσουν.

Στη βάση του Άρθρου 5 (5) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα νόμων του 2015 και 2016,

«…. Στην περίπτωση δυσμενών παρατηρήσεων που προκύπτουν από την επιθεώρηση ιδιωτικής σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Φορέα, ο οποίος ελέγχει άμεσα, κατά πόσο οι δυσμενείς παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε άρση της Ιδρυματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης»

Επιπρόσθετα, θα δημοσιοποιούνται και τα ονόματα των ιδρυμάτων για τα οποία προκύπτουν αρνητικές παρατηρήσεις μετά από έλεγχο που θα διενεργείται από τον Φορέα στη βάση του άρθρου 17 (3) (ζ) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, το οποίο αναφέρει ότι:

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό».

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ: +357 22665102
Φαξ: +357 22669459
Ηλ. Ταχ.: info@pasiste.org.cy, panastasiou@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://oeb.org.cy

Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ: +357 22889840
Φαξ: +357 22668630
Ηλ. Ταχ.: christos@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μεχμέτ Αλί 75, 6026 Λάρνακα
Τηλ.: 24828899, Φαξ.: 24622299


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Νομοθεσία
Έντυπα ΔΙ.Π.Α.Ε
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης


Τελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου