ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο  Κλείσιμο


Κυπριακή Δημοκρατία
ΕΚΕ Κύπρου: Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου

Περιγραφή

Για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης) απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου στην Κύπρο μπορεί να παραχωρηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν Κυπριακή υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Πολίτες κρατών που δεν είναι μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Τα έντυπα αίτησης (αίτηση για την ίδρυση και αίτηση για τη λειτουργία Ιδιωτικού Σχολείου), πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τα έντυπα είτε από την ιστοσελίδα του ΕΚΕ Κύπρου (βλέπε Σχετικά Έγγραφα) είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα έντυπα αίτησης μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γραφείο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Γωνία Κίμωνος και Θουκιδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλ: +357 22809512 (Μέση Εκπαίδευση),
+357 22800804 (Δημοτική Εκπαίδευση)
Φαξ: + 357 22809537 (Μέση Εκπαίδευση)
+357 22428277 (Δημοτική Εκπαίδευση)
Ηλ. Ταχ.: dme-idiotiki-ekp@schools.ac.cy (Μέση Εκπαίδευση),
dd@moec.gov.cy (Δημοτική Εκπαίδευση)
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Επιλογή επωνυμίας και εγγραφή στον ΄Εφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 • Το Ιδιωτικό Σχολείο θα πρέπει να εγγραφεί ως εμπορική επωνυμία ή εταιρεία στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Το πιστοποιημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής πρέπει να συνοδεύει την αίτηση˙
 • Η επωνυμία να μην είναι παραπλανητική ως προς το επίπεδο και τον τύπο του σχολείου˙
 • Να διακρίνεται επαρκώς των επωνυμιών άλλων Ιδιωτικών ή Δημόσιων Σχολείων ή Ιδιωτικών Φροντιστηρίων˙
 • Η επωνυμία δεν μπορεί να περιέχει λέξεις όπως «Ακαδημία», «Ακαδημαϊκό», «Εθνικό», «Παγκύπριο»˙
 • Οι λέξεις «Ιδιωτικό Σχολείο» πρέπει να περιλαμβάνονται ή να προηγούνται της επωνυμίας που θα δοθεί στο σχολείο και να αναγράφεται στη σφραγίδα, στις πινακίδες, διαφημίσεις, πιστοποιητικά και γενικά πάνω σε όλα τα έγγραφα που εκδίδει το Ιδιωτικό Σχολείο.

Κτιριακές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Η εξεύρεση κατάλληλου κτιρίου πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος:
 • είναι απαραίτητη η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας από την Πολεοδομική Αρχή, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ιδιωτικού Σχολείου, με βάση τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο˙
 • χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό (τελικής) έγκρισης, από τον οικείο Δήμο/Έπαρχο, που να αναφέρει ότι η χρήση του υποστατικού θα είναι αυτή του Ιδιωτικού Σχολείου, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96.

Απαραίτητη είναι και η εξασφάλιση των πιο κάτω πιστοποιητικών από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές:

 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία˙
 • Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας Υγειονομικού Ελέγχου˙
 • Πιστοποιητικό Ελέγχου (καταλληλόλητας) ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Το οίκημα θα πρέπει να είναι κατάλληλα επιπλωμένο και να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη σωστή λειτουργία ενός Ιδιωτικού Σχολείου, περιλαμβανομένων και των διδακτικών μέσων.


Διδακτικό Προσωπικό του Ιδιωτικού Σχολείου

Η στελέχωση του ιδιωτικού σχολείου με προσοντούχο διευθυντή/διευθύντρια όπως και διδακτικό προσωπικό είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού πρέπει να κατέχει τίτλο/πτυχίο Πανεπιστημίου στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. Το κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ιδιωτικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώσει το ατομικό δελτίο (Έντυπο Ι.Σ.3).

Μαζί με το έντυπο Ι.Σ.3. θα πρέπει να προσκομιστούν σε επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως˙
 • Πιστοποιητικό Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης˙
 • Πιστοποιητικό πτυχίου ή/και Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης˙
 • Κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών˙
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσία (όπου αυτή ισχύει)˙
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων /ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (για άρρενες)˙
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία)˙
 • Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)) (από την Αστυνομία)˙
 • Πιστοποιητικό από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ότι κρίνεται σωματικός κατάλληλος και ακτινογραφία θώρακος σύμφωνα με τον Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 1969 (10/1969) άρθρο 28(ζ).

Στην περίπτωση που το όνομα του εκπαιδευτικού περιλαμβάνεται στον κατάλογο διοριστέων ή διορισίμων της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να προσκομίσει σε επίσημα πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα μόνο:

 • Πιστοποιητικό γέννησης˙
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο˙
 • Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6))˙
 • Πιστοποιητικό από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ότι κρίνεται σωματικός κατάλληλος και ακτινογραφία θώρακος σύμφωνα με τον Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1969 (10/1969) άρθρο28(ζ).

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση τα Αναλυτικά Προγράμματα των νέων μαθημάτων και/ή οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα υφιστάμενα εγκεκριμένα Αναλυτικά Προγράμματα μαθημάτων τα οποία να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ειδικοί στόχοι και γενικός σκοπός του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών˙
 • Διδακτικά εγχειρίδια˙
 • Περιεχόμενο – Ύλη προγράμματος σπουδών˙
 • Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση˙
 • Μεθοδολογία˙
 • Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).

Κριτήρια για το αναλυτικό πρόγραμμα για τις ξένες γλώσσες :

1. Γενικοί στόχοι και σκοποί του προγράμματος ανάλογα με την ηλικία των μαθητών˙

2. Διδακτικά εγχειρίδια˙

3. Περιεχόμενο / ύλη προγράμματος σπουδών (σύμφωνα με την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης˙

4. Χρόνος – περίοδοι διδασκαλίας, ετήσια, εβδομαδιαία και κατά ενότητα˙

5. Μεθοδολογία:

 • Στοχευμένες δεξιότητες/ικανότητες (γλωσσολογικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με βάση την κλίμακα επιπέδων και δεξιοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης)˙
 • Διδακτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες.

6. Τρόποι αξιολόγησης (π.χ. τελική, διαμορφωτική, εργασίες τύπου project).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Να υποβληθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά κύκλο σπουδών ή/και ανά τάξη.

Δίδακτρα

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας το ποσό των διδάκτρων, τελών και άλλων δικαιωμάτων του Ιδιωτικού Σχολείου.

Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες τότε η αίτηση θα εξετασθεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικής Εκπαίδευσης η οποία θα εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την έγκριση ή μη του Ιδιωτικού Σχολείου.
Όταν εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου, τότε αυτό θα εγγραφεί επίσημα στα Μητρώα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και θα σταλθούν στον ιδιοκτήτη τα πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Επιθεώρηση ιδιωτικού σχολείου

Όταν υποβληθούν οι αιτήσεις Ι.Σ.1 και Ι.Σ.4, με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, θα ακολουθήσει επιθεώρηση του Ιδιωτικου Σχολείου από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Τήρηση του ακόλουθου αρχείου

Πρέπει να υποβληθούν δείγματα των πιο κάτω αρχείων για έγκριση:

 • μαθητολόγιο˙
 • μητρώο διδακτικού προσωπικού˙
 • κατάσταση της μισθοδοσίας του διδακτικού προσωπικού˙
 • δελτίο ετήσιας επίδοσης και απολυτήριο˙
 • Αριθμημένα διπλότυπα αποδείξεων είσπραξης διδάκτρων, τελών ή/και άλλων δικαιωμάτων που να φέρουν την επωνυμία του Ιδιωτικού Σχολείου.

Τήρηση αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων

Τέτοιες αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες σε τυπογραφείο, αφού είναι υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης για κάθε είσπραξη διδάκτρων ή άλλων δικαιωμάτων.

Φωτογραφίες του Ιδιωτικού Σχολείου:
Με την υποβολή της αίτησης Ι.Σ.4, θα πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες φωτογραφίες:
- Αιθουσών Διδασκαλίας˙
- Εργαστηρίων˙
- Χώρου υποδοχής˙
- Χώρου στάθμευσης˙
- Αποχωρητηρίων ( με διακριτικά για κορίτσια-αγόρια)˙
- Εξωτερικής πινακίδας.

Στοιχεία Λειτουργίας του Ιδιωτικού Σχολείου

 • πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο κατάλογος του διδακτικού προσωπικού˙
 • πρέπει να ειδοποιείται το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τυχόν μεταβολή στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Ιδιωτικού Σχολείου.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου (ΣΙΚ)
1ης Απριλίου 55
Τ.Θ. 33900
5318 Παραλίμνι
Τηλ: 22833606, 23811080
Φαξ: 22872841, 23730438
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.oeb.org.cy

Σύνδεσμος Επτατάξιων Σχολείων
Τ.Θ. 22262, 1519 Λευκωσία
Τηλ: 22695695
Φαξ: 22623044
Ηλ. Ταχ.: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.oeb.org.cy


_______________________________________________
© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου