Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Παραγωγή και Εμπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Παραγωγή και Εμπορία Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Περιγραφή

Για την αναπαραγωγή, παραγωγή, διατήρηση ή επεξεργασία, εισαγωγή ή εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή σε μητρώο προμηθευτών και η εξασφάλιση άδειας προμηθευτή από το Συμβούλιο Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

Ο ορισμός «φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό» καλύπτει ολόκληρα φυτά ή μέρη φυτών όπως και φυτικό υλικό που αποσκοπεί στον πολλαπλασιασμό και παραγωγή φυτών και ανήκει σε είδη ή γένη ή ομάδες φυτών όπως καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς. Οι Κανονισμοί αυτοί καλύπτουν:

  • το πολλαπλασιαστικό υλικό των Οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων των ειδών: ελιές, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα, ακρόδρυα, φράουλες, συκιές, διάφορα μούρα·
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια κηπευτικών (λαχανικά)·
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών·
  • το πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο προμηθευτών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, νοουμένου ότι διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανάλογα με το είδος του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού που εμπορεύονται, όπως δικτυοκήπιο για τα εσπεριδοειδή και τα πυρηνόκαρπα.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο μητρώο προμηθευτών και έκδοση/ανανέωση της άδειας προμηθευτή μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απ’ ευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ + 357 22408624
Φαξ + 357 22408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο ή χρησιμοποιεί εμπορική επωνυμία, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης ή του πιστοποιητικού εγγραφής, αντίστοιχα, που εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα καθορισμένα τέλη, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα:
  • €50 για την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών Οπωροφόρων Φυτών και,
  • €34,17 για έκδοση ή ανανέωση άδειας προμηθευτή καλλωπιστικών φυτών ή φυταρίων κηπευτικών.

Για τη διατήρηση της άδειας προμηθευτή πολλαπλασιαστικού υλικό οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων θα πρέπει επιπρόσθετα να καταβάλλεται ετήσιο τέλος €10. Τα τέλη καταβάλλονται στο Τμήμα Γεωργίας ή τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία (πληρωτέα με μετρητά, επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση αναφορικά με την παραχώρηση της άδειας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης. Στη συνέχεια η άδεια ανανεώνεται με νέα αίτηση.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι προμηθευτές φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού υποχρεούνται να:
  • τηρούν Μητρώα παραγωγής και πώλησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού·
  • διατηρούν κατάλληλες εγκαταστάσεις και εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους παραγωγής·
  • πληροφορούν τον Κλάδο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας αναφορικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών στις εγκαταστάσεις τους.

Εξουσιοδοτημένοι Επιθεωρητές Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας διενεργούνται τακτικά επιθεωρήσεις του Πολλαπλασιαστικού Υλικού σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής και εμπορίας του. Κατά τις επιθεωρήσεις διενεργούνται δειγματοληψίες για εργαστηριακό έλεγχο του υλικού, μακροσκοπικός έλεγχος όλων των μητρικών φυτειών και των φυτών που παράγονται καθώς και έλεγχος των αδειούχων προμηθευτών σχετικά με την καταλληλότητα των εγκαταστάσεών τους, των μεθόδων που ακολουθούν και την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων (μητρώων) των συναλλαγών τους.

Πριν την μετακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού από τον τόπο παραγωγής πρέπει να πραγματοποιηθεί σχετική επιθεώρηση από Εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού του Κλάδου Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας. Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να έχει επίσημη σήμανση ή να συνοδεύεται από έγγραφο του προμηθευτή, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία στην οποία ανήκει.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Νομοθεσία - Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 2007 (149(I)/2007)
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIII ΠΥ4A - Αίτηση Πρόθεσης Παραγωγής Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Aμπέλου Κατηγορίας Standard.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΥ4 Αίτηση για Έλεγχο και Πιστοποίηση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΥ1 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Προμηθευτών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/11/2019 01:39:49 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου