Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων

Ίδρυση και Λειτουργία Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων
Περιγραφή

Για την ίδρυση και λειτουργία οργανισμού, κέντρου, ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δίδουν έγκριση νοουμένου ότι:

 • το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό των ζώων κατέχει άδεια ως επαγγελματίας φροντιστής ζώων·
 • ο ζωολογικός κήπος απασχολεί ικανοποιητικό αριθμό προσωπικού εξειδικευμένο στην προστασία άγριων ζώων·
 • η εγκατάσταση απασχολεί επαρκή αριθμό ικανού και κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού·
 • διασφαλίζεται η προστασία και ασφάλεια τόσο των ζώων όσο και των επισκεπτών·
 • τα υποστατικά επιβλέπονται από εγγεγραμμένο κτηνίατρο.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έγκριση οργανισμού, κέντρου, ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1417 Λευκωσία
Τηλ : +357 22 805249
Φαξ: + 357 22805176
Ηλεκτρ. Ταχ.: director@vs.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/moa/vs

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο λεπτομερούς τοπογραφικού σχεδίου των υποστατικών·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο συμβολαίου ή άλλο νομικό έγγραφο που επιβεβαιώνει την παροχή υπηρεσιών εγγεγραμμένου κτηνιάτρου στον οργανισμό, ινστιτούτο ή κέντρο·
 • αντίγραφο καταλόγου με τα ονόματα των εργαζόμενων και των προσόντων τους·
 • αντίγραφο άδειας επαγγελματία φροντιστή ζώων ή εκπαιδευτή, η οποία απαιτείται για προσωπικό που απασχολείται στο χειρισμό ζώων·
 • πιστοποιημένο αντίγραφο του συμβολαίου συνεργασίας με εγκεκριμένο κτηνιατρικό εργαστήριο για την εκτέλεση νεκροψιών (όπου εφαρμόζεται) ·
 • πρωτότυπη διακήρυξη του ιδιοκτήτη αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για κατάλληλη αξιοποίηση των νεκρών ζώων.

Μετά την υποβολή της αίτησης διεξάγεται επιθεώρηση των υποστατικών από αρμόδιο Κτηνιατρικό Λειτουργό του Τομέα Υγείας και Ευημερίας Ζώων και τον υπεύθυνο Κτηνιατρικό Λειτουργό του οικείου Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η έγγραφή ισχύει χωρίς χρονικό περιορισμό.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο οργανισμός, το ινστιτούτο ή το κέντρο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Υγείας των Ζώων Νόμου και Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
 • τηρεί ενημερωμένο αρχείο των ζώων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις του·
 • δέχεται ζώα που προέρχονται μόνο από άλλους εγκεκριμένους οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα·
 • συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του (Ειδικού) Διατάγματος περί Υγείας Ζώων (Απαιτήσεις που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ζώων), το Νόμο περί Υγείας των Ζώων και το Νόμο περί Προστασίας και Ευημερίας Ζώων.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Νόμος που Προνοεί για την Υγεία των Ζώων του 2001
Ηλεκτρονική Αίτηση Έγκρισης Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Έγκρισης Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτουr.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου