Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών

Ίδρυση και Λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών
Περιγραφή

Για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) Αρ 1321/2014 ο όρος « αεροσκάφος» σημαίνει κάθε ιπτάμενο όχημα που εξασφαλίζει τη στήριξή του στην ατμόσφαιρα χάρη στην αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασης του επί της επιφάνειας της γης, ενώ ο όρος «συντήρηση» σημαίνει τη γενική επισκευή, επιθεώρηση, αντικατάσταση, μετατροπή ή αποκατάσταση βλάβης αεροσκάφους ή παρελκομένου αυτού, με εξαίρεση την προ πτήσεως επιθεώρηση, ή συνδυασμός των παραπάνω.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει έγκριση για την εγκαθίδρυση και λειτουργία Μονάδας Συντήρησης Αεροσκαφών, νοουμένου ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1321/2014, Παράρτημα Ι (Μέρος Μ) Τμήμα ΣΤ ή Παράρτημα ΙΙ (Μέρος 145) κατά περίπτωση (δες σχετικά έγγραφα), και μεταξύ άλλων ότι:

  • διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις για όλες τις σχεδιαζόμενες εργασίες, που διασφαλίζουν ιδίως την προστασία από τις καιρικές συνθήκες˙
  • έχει διοριστεί υπόλογος διευθυντής ο οποίος έχει την έχει την εταιρική εξουσία να διασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης που απαιτούνται από τον πελάτη μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα˙
  • η μονάδα θα διαθέτει και χρησιμοποιεί τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα εργαλεία και τα υλικά που χρειάζονται για την εκτέλεση του εγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής του έργου˙
  • η μονάδα θα τηρεί και εφαρμόζει τα ισχύοντα πρότυπα κατά την εκτέλεση της συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών και επισκευών.
Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Τo έντυπo αίτησης EASA Form 2 Application for EASA Part M Subpart F / Part-145 approval μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Οδός Πινδάρου 27, Alpha Business Center
1429, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:. +357 22 404 102
Φαξ: +357 22 404 220
Ηλ.ταχ: director@dca.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Εγχειριδίου Λειτουργίας του φορέα συντήρησης˙
  • αντίγραφο του Εντύπου EASA Form 4 - Αποδοχή Διευθυντικού Προσωπικού˙
  • τέλος € 512-2560 (Ανάλογα με την ειδικότητα) (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή).

Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις από λειτουργούς του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο αιτητής συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (Μέρους Μ) Τμήματος ΣΤ ή του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρους 145) του (EΕ) 1321/2014, κατά περίπτωση.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση εξουσιοδότησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Το πιστοποιητικό έγκρισης ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγκεκριμένες Μονάδες Συντήρησης Αεροσκαφών υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των Κανονισμών (ΕΕ) 2018/1139 και 1321/2014, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, με όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (Μέρους Μ) Τμήματος ΣΤ ή του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρους 145) του (EΕ) 1321/2014, κατά περίπτωση.

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας εποπτεύει τις εγκεκριμένες Μονάδες Συντήρησης Αεροσκαφών. Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνουν περιοδικώς σε επιτόπιους ελέγχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι (Μέρους Μ) Τμήματος ΣΤ ή του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρους 145) του (ΕΕ) 1321/2014, κατά περίπτωση.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatEASA Form 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatEASA Form 4.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) Αρ. 1321 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚανονισμός (ΕΕ) 2018 1139.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2019 11:15:20 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου