Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων

Εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων
Περιγραφή

Για την εμπορία Γεωργικών Φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο ορισμός «γεωργικά φάρμακα» αναφέρεται σε οποιοδήποτε παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται για άμεση ή έμμεση πρόληψη, μείωση ή καταπολέμηση ή καταστολή ασθενειών και εχθρών των φυτών και περιλαμβάνει εντομοκτόνα, νηματοδοκτόνα, μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, σαλιγκαροκτόνα, φυτορυθμιστικές ουσίες , αποξηραντικά, αποφυλλωτικά , προσελκυστικά, αποδιωκτικά, αποστειρωτικά, ή υποκαπνιστικά, συνεργιστικά, προσθετικές ουσίες και άλλα παρασκευάσματα που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο ως γεωργικά φάρμακα, ανεξάρτητα αν αυτά χρησιμοποιούνται για γεωργική, οικιακή ή περιβαλλοντική προστασία.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει αίτηση και να εξασφαλίσει άδεια Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιήσει το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

 • είναι ιδιοκτήτης ή εργάζεται σε αδειούχο κατάστημα πώλησης γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με τους περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμούς του 2003· και
 • είναι εγγεγραμμένος Γεωπόνος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο· ή
 • είναι κάτοχος απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης και επιτύχει σε γραπτή εξέταση που οργανώνεται από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για άδεια ή για την ανανέωση άδειας Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ + 357 22408643, + 357 22408642
Φαξ +357 22408645
Ηλ. Ταχ.: agrochemicals@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moa.gov.cy/da

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (μόνο σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένος γεωπόνος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο·
 • αντίγραφο συμφωνίας εξασφάλισης επίβλεψης από ειδικό γεωπόνο (μόνο σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένος γεωπόνος σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο)·
 • αντίγραφο άδειας άσκησης του επαγγέλματος του γεωπόνου (μόνο αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι γεωπόνος)·
 • τέλος αίτησης €34,17 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή ή με τραπεζική εντολή).

Οι αιτητές μπορεί να κληθούν να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων πάνω στο Εγχειρίδιο Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων .

Διενεργούνται επιτόπιες επιθεωρήσεις για να διασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας»

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δέοντος υποβληθεί, και νοουμένου ότι τα προαναφερόμενα κριτήρια έχουν ικανοποιηθεί και δεν γίνεται εισήγηση για αλλαγές.

Η άδεια Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και το τέλος ανανέωσης είναι €34,17.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε Αδειούχος Πωλητής Γεωργικών Φαρμάκων υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας. Ενδεικτικά, κάθε Αδειούχος Πωλητής Γεωργικών Φαρμάκων οφείλει να τηρεί, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
 • να γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν από την κατοχή και χρήση όλων των γεωργικών φαρμάκων, να αναγνωρίζει τις διάφορες σημάνσεις τοξικότητας και ασφάλειας που φέρει η ετικέτα και να υπενθυμίζει στους αγοραστές να διαβάζουν και να ακολουθούν πιστά την ετικέτα·
 • να διαθέτουν μόνο γεωργικά φάρματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων και είναι στην κατάλληλη συσκευασία και που φέρουν την εγκεκριμένη ετικέτα·
 • να διακόπτει άμεσα τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων των οποίων η εγγραφή ανακλήθηκε, η ημερομηνία χρήσης έληξε, ή η συσκευασία τους φέρει ίχνη παραβίασης ή αλλοίωσης·
 • να παραλαμβάνει από τους αγοραστές τα ληγμένα γεωργικά φάρμακα·
 • να διατηρεί τα δείγματα για δοκιμές, καθώς και τα παραβιασμένα ή ληγμένα γεωργικά φάρμακα σε ειδικό μέρος με την ένδειξη «Όχι για Πώληση» μέχρι να δοκιμαστούν, επιστραφούν ή καταστραφούν·
 • να βεβαιώνεται ότι τα γεωργικά φάρμακα που διαθέτει δεν είναι εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας·
 • να πουλάει τα γεωργικά φάρμακα που υπάρχουν στο κατάστημα και μετά να τα αναπληρώνει·
 • να αναγράφει τη λιανική τιμή πώλησης στη συσκευασία των γεωργικών φαρμάκων ή σε εμφανές σημείο στο ράφι όπου είναι τοποθετημένα·
 • να τηρεί βιβλίο στο οποίο να σημειώνει τους αγοραστές των τοξικών με περιορισμένη χρήση, και γεωργικών φαρμάκων που αναφέρονται σε καταλόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τέλος·
 • να διατηρεί σε ξεχωριστή αποθήκη/κατάστημα γεωργικά φάρμακα, όπως τα υποκαπνιστικά, όταν το Συμβούλιο το απαιτεί·
 • να μην παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε απαίτηση ή απαγόρευση που επιβάλλει ο Νόμος ή οι κανονισμοί που αναφέρθηκαν ανωτέρω·
 • να μην παρεμποδίζει εκούσια, ή δυσκολεύει επιθεωρητή να εκτελέσει τα καθήκοντά του.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωπόνου
Λειτουργία Καταστήματος Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ Περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμος 2003.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕγχειρίδιο για Πωλητές Γεωργικών Φαρμάκων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Άδεια ή για Ανανέωση Άδειας Πωλητή Γεωργικών Φαρμάκων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου