Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Διασυνοριακή Παροχή Δικηγορικών Υπηρεσιών

Διασυνοριακή Παροχή Δικηγορικών Υπηρεσιών
Περιγραφή

Δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και διαμένει και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου σε ένα Κράτος Μέλος άλλο από την Κύπρο μπορεί να παρέχει, ανάλογα με την περίπτωση και για μια συγκεκριμένη υπόθεση ή θέμα, υπηρεσίες στην Κύπρο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου.

Ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και παρέχει τις υπηρεσίες του στη Δημοκρατία πάνω σε προσωρινή βάση, εκπροσωπώντας και υπερασπίζοντας πελάτη ενώπιον Δικαστηρίου, μπορεί να ενεργεί, μετά από συμφωνία, σε συνεργασία με δικηγόρο που ασκεί το επάγγελμα στη Δημοκρατία και έχει το δικαίωμα να εμφανίζεται ενώπιον του Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση.

Για τους σκοπούς των πιο πάνω, ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους υποχρεούται να προσκομίσει στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου θα εμφανιστεί, μια δήλωση.

Σημειώνεται ότι δικηγόρος είναι κάθε άτομο το οποίο μπορεί να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στο Κράτος Μέλος διαμονής του, υπό έναν από τους επαγγελματικούς τίτλους που παρουσιάζονται στο έγγραφο «Επαγγελματικοί τίτλοι ανά κράτος μέλος» στα «Σχετικά Έγγραφα».

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΔήλωσηςΔιαδικασία Υποβολής Δήλωσης
Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι δραστηριότητες του δικηγόρου ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους, όταν εκπροσωπεί και υπερασπίζει πελάτη ενώπιον των δικαστικών ή των δημοσίων αρχών στη Δημοκρατία, θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις κάθε είδους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα που ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • μπορεί να χρησιμοποιήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία τον επαγγελματικό του τίτλο στη γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες του Κράτους Μέλους καταγωγής του, με την ένδειξη της επαγγελματικής οργάνωσης στην οποία ανήκει ή του Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το επάγγελμα του, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους∙
  • στην άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, η διαμονή του δικηγόρου αυτού στη Δημοκρατία ή η εγγραφή του στο Μητρώο Δικηγόρων, δεν είναι απαραίτητη ∙
  • κατά την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων ένας δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόμου και των Κανονισμών ή των Δικονομικών Κανόνων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που διέπουν το επάγγελμα του δικηγόρου, με εξαίρεση των προνοιών που αφορούν το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων, παράλληλα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν από το Κράτος Μέλος καταγωγής του εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία∙
  • κατά την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων στην Κύπρο από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, ο δικηγόρος ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους συνεχίζει να υπόκειται στους όρους και τις πρόνοιες που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στο Κράτος Μέλος καταγωγής του, υποκείμενος όμως στη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του βασικού νόμου και των κανονισμών και των Δικονομικών Κανόνων που εκδίδονται βάσει αυτού του νόμου που διέπει την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία και ειδικότερα, με τις πρόνοιες που αφορούν το ασυμβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ξένες προς αυτόν, τον κανόνα της εμπιστευτικότητας, την επαγγελματική δεοντολογία, τον περιορισμό να εκπροσωπεί μέρη που έχουν αντίθετα συμφέροντα και τη διαφήμιση∙ νοείται ότι τα πιο πάνω θα ισχύουν μόνο κατά το χρονικό διάστημα που θα τηρούνται από ένα δικηγόρο που δεν διαμένει στη Δημοκρατία και στο βαθμό που επιτρέπεται από τη διασφάλιση της ορθής άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, την επαγγελματική αξιοπρέπεια και την τήρηση των διατάξεων σχετικά με το ασυμβίβαστο.

Η μη συμμόρφωση ενός δικηγόρου, ο οποίος είναι υπήκοος Κράτους Μέλους, υπόκειται στις πρόνοιες του Μέρους IV του βασικού νόμου και του περί Δικηγόρων (Εφέσεις σε Πειθαρχικές Υποθέσεις) Διαδικαστικού Κανόνος νοείται ότι οι πειθαρχικές ποινές της διαγραφής του ονόματος του δικηγόρου από το Μητρώο Δικηγόρων ή της αναστολής της άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του βασικού νόμου, θα λογίζονται και θα εκλαμβάνονται ως κυρώσεις προσωρινού ή οριστικού περιορισμού παροχής δικηγορικών υπηρεσιών, στη Δημοκρατία, σε δικηγόρο ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το δικηγόρο ο οποίος είναι υπήκοος ενός Κράτους Μέλους και παρέχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία, από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του και ενημερώνει αυτήν την αρχή για οποιαδήποτε απόφαση έχει ληφθεί χωρίς να επηρεάζεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται.

Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Νομικό Συμβούλιο
Οριζόντιες Διαδικασίες Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερι Δικηγόρων Νόμος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΕπαγγελματικοί Τίτλοι ανά Κράτος Μέλος.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚώδικας Δεοντολογίας.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου