Αρχική Σελίδα Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ
Για την εξασφάλιση πιστοποιητικού Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ή Πτυχίων) Ανώτερης Εκπαίδευσης πρέπει κάποιος να απευθυνθεί στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ).

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) είναι το αρμόδιο σώμα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση Τίτλων Σπουδών (ή Πτυχίων) οι οποίοι χορηγούνται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης από τους αρμόδιους φορείς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ είναι μέλος των δικτύων NARIC (Κοινοτικό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφοριών για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Διπλωμάτων), ΕΝΙC (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης) και MERIC (Μεσογειακό Δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης).


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών πρέπει να υποβάλλεται ιδιοχείρως στην αρμόδια αρχή:

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία
Τ.Θ: 12758
Τηλ: + 357 22 806357
Φαξ:+ 357 22 800866
Ηλ. Ταχ.: info@kysats.ac.cy
Ιστοσελίδα: http://www.kysats.ac.cy

Για κάθε αίτημα αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ή Πτυχίο) πρέπει να υποβάλλεται χωριστή αίτηση από τον αιτητή.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πιστοποιημένο αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης (επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική για κάθε έγγραφο)·
  • πιστοποιημένο αντίγραφο του τίτλου/τίτλων σπουδών ή πτυχίων των οποίων ζητείται η αναγνώριση (επίσημη μετάφραση στην Ελληνική ή Αγγλική για κάθε έγγραφο)·
  • συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement) ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, επίσημο Πιστοποιητικό Σπουδών (official transcript) για κάθε τίτλο·
  • απόδειξη καταβολής των τελών που ορίζονται σε €85,43.

Συστήνεται η προσκόμιση αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων.

Στην περίπτωση που η υποβολή ή παραλαβή εγγράφων δεν γίνεται από τον ίδιο τον αιτητή, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση προς το άτομο που θα ενεργήσει εκ μέρους του.

Στην περίπτωση μεταπτυχιακού προγράμματος πιθανόν να ζητηθεί η προσκόμιση της διπλωματικής εργασίας και έγγραφο πιστοποίησης ότι εξετάστηκε από αρμόδια Επιτροπή.

Η πιστοποίηση αντιγράφων μπορεί να γίνει με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

  • βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο·
  • παραβολή του αντιγράφου προς τον πρωτότυπο από τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Πρωτοκόλλου του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ·
  • βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από Κυπριακή Πρεσβεία ή Προξενείο·
  • βεβαίωση γνησιότητας αντιγράφου από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Η διαδικασία αναγνώρισης γίνεται το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα υπεβλήθησαν. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) τέλος €34,17 για την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης για κάθε τίτλο.

Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών το οποίο εκδίδεται από το ΚΥΣΑΤΣ ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 07/08/2020 12:28:18 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου