Αρχική Σελίδα Οριζόντιες διαδικασίες – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών

Οριζόντιες διαδικασίες – Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών
Εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος θα διαμένει και θα εργάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο μικρότερη των 3 μηνών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θα ταξιδεύει συχνά στην Κυπριακή Δημοκρατία για την διεκπεραίωση της εργασίας του, η περίοδος διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογείται και δύναται να απαιτείται η εγγραφή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης››

Εγγραφή στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ενδιαφερόμενο που προτίθεται να παρέχει διασυνοριακά υπηρεσίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του κράτους μέλους εγκατάστασης και κατέχει το έντυπο A1 ή E101, αναλόγως, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε εδώ››

Εγγραφή ΦΠΑ
Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ του κράτους εγκατάστασης και ο αποδέκτης στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ. Διαφορετικά, αν ο αποδέκτης στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι εγγεγραμμένος στον ΦΠΑ, ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να εγγραφεί››

Εγγραφή Φορολογούμενου
Δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων εκτός και αν ο ενδιαφερόμενος παραμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο που υπερβαίνει του συνολικού αριθμού των 183 ημερών κατά το ίδιο φορολογικό έτος. Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε εδώ››


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/06/2018 01:43:32 PM


© 2009 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου