Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Εκπαίδευση Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής

Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής
Περιγραφή

Για τη λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και η εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής στην Κύπρο παραχωρείται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκαταστημένα στην Κύπρο ή σε πολίτες άλλου κράτους μέλους, που ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες για λειτουργία σχολής γυμναστικής ∙
 • διαθέτουν προσοντούχο προσωπικό, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γυμναστών /Εκπαιδευτών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση άδειας για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής γυμναστικής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Λεωφ. Μακαρείου Αθλητικού Κέντρου
2400 Έγκωμη, Λευκωσία
Τ.Θ. 24804
Τηλ: +357 22897112, +357 22897117
Φαξ: +357 22358222, +357 22352204
Email: gym_centres@sportskoa.org.cy, dgeorgiadou@sportskoa.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cyprussports.org

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο άδειας οικοδομής ∙
 • αρχιτεκτονικά σχέδια του Γυμναστηρίου (όψεις, κατόψεις και τομές) σε κλίμακα 1:100 δεόντως υπογραμμένα από τον υπεύθυνο αρχιτέκτονα/του έργου ∙
 • επιστολή καταλληλότητας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από επιθεώρηση που διεξήχθη ∙
 • πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπως αυτό περιοδικά τροποποιείται) το οποίο εκδίδεται από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε ισχύ ή έκθεση περιοδικής επιθεώρησης ηλεκτρικής εγκατάστασης (όπως αυτή περιοδικά τροποποιείται) και είναι σε ισχύ η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ∙
 • αντίγραφο Υγειονομικού Πιστοποιητικού από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Δημοτικών Αρχών, που πιστοποιεί ότι οι εγκαταστάσεις υγιεινής συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί Iδιωτικών Σχολών Γυμναστικής ∙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του εξοπλισμού (από τον κατασκευαστή αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των χρηστών) ∙
 • τον κατάλογο του Προσωπικού της Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής (ξεχωριστό έντυπο) ∙
 • τέλος εξέτασης αίτησης €20 (σε μετρητά, ή επιταγή ή επιταγή πληρωτέα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού) ∙
 • αίτηση για καταχώριση στον Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών του Οργανισμού ∙
 • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδόθηκε όχι πέραν των 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ιδιοκτήτη της σχολής ή για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ∙
 • σε περίπτωση που η Ιδιωτική Σχολή Γυμναστικής διαθέτει Κολυμβητική Δεξαμενή, άδεια λειτουργίας δημόσιου κολυμβητηρίου δυνάμει του Κανονισμού 53 (5) του περί Δημοσίων Κολυμβητηρίων Νόμου του 1992-1996.

Σε περίπτωση που η σχολή γυμναστικής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο απαιτούνται επίσης τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του Ιδρυτικού Εγγράφου∙
 • αντίγραφο του Καταστατικού∙
 • αντίγραφα των πιστοποιητικών αναφορικά με τους Διευθυντές της Εταιρείας και τον Γραμματέα. Οι επιστολές/πιστοποιητικά που δίδονται μετά την επιθεώρηση πρέπει να αφορούν το έτος υποβολής της αίτησης για άδεια λειτουργίας ιδιωτικής σχολής γυμναστικής.

Σημειώνεται ότι πριν την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, οι αιτητές μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Τεχνικό Τμήμα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού τις προκαταρκτικές του απόψεις, αποστέλλοντας απλώς επιστολή συνοδευόμενη από πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί (μαζί με τα προαναφερθέντα απαιτούμενα έγγραφα).

Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας: €200 για το πρώτο είδος γύμνασης/άθλησης και επιπρόσθετο τέλος €150 για κάθε άλλο είδος γύμνασης /άθλησης που προσφέρεται.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Κάθε ιδιωτική σχολή γυμναστικής, ανάλογα με τις υπηρεσίες που αφορούν τα διάφορα είδη γύμνασης/άθλησης απασχολεί το απαραίτητο προσωπικό (προϊστάμενους, γυμναστές/εκπαιδευτές, με σκοπό την προσφορά του αναγκαίου και ικανοποιητικού επιπέδου εκγύμνασης των πελατών.

Η αναλογία εκπαιδευτή προς αριθμό εκπαιδευομένων-αθλουμένων υπό την επίβλεψη του καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα του Τροποποιητικού Κανονισμού 2012.

Το προσωπικό των Ιδιωτικών Σχολών που προσφέρει τις υπηρεσίες στις Σχολές αυτές πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στο μητρώο των Γυμναστών/ Εκπαιδευτών που τηρεί ο Οργανισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτώς το κατάλληλο έγγραφο (έντυπο αίτησης για καταχώριση στο Μητρώο Γυμναστών/Εκπαιδευτών. Δες έντυπα). Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται στα γραφεία του ΚΟΑ. Διευκρινίζεται ότι για τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι κάθε αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη, και ότι τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να επισυναφθούν, διαφορετικά η αίτησή τους θα θεωρηθεί άκυρη.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
Τμήμα Ελέγχου Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής - Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για κατάταξη στο μητρώο των Γυμναστών Εκπαιδευτών των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση Επανέκδοσης Άδειας Λειτουργίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιαδικασία εξέτασης αίτησης για παροχή Άδεια Λειτουργίας .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚατάλογος προσωπικού Σχολής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμοί του 1995 - Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat∆ιαδικασία Εξασφάλισης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής .pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου