Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη

Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας είναι πάντοτε αναγκαία πριν την έναρξη οποιασδήποτε ανάπτυξης. Σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, η ανάπτυξη ορίζεται ως:
«Η εκτέλεση οικοδομικών, μηχανικών, μεταλλευτικών ή άλλων εργασιών εντός, επί, πάνω και κάτω από ακίνητη ιδιοκτησία, ή η εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους μεταβολής στη χρήση οικοδομής ή άλλης ιδιοκτησίας».

Σε περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα για το αν απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για κάποιο τύπο ανάπτυξης, είναι δυνατόν να υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή αίτηση για καθορισμό.

Για ορισμένους τύπους ανάπτυξης που καθορίζονται στο Γενικό και στα Ειδικά Διατάγματα Ανάπτυξης, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, αφού αυτή θεωρείται δοσμένη. Σημειώνεται, όμως, ότι η εξασφάλιση άδειας οικοδομής πριν την έναρξη οποιασδήποτε κατασκευής συνεχίζει να είναι αναγκαία με βάση τις πρόνοιες της σχετικής περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας.

Σε άλλες περιπτώσεις, που καθορίζονται σε ισχύουσες Εντολές του Υπουργού Εσωτερικών, είναι αναγκαία η παροχή έγκρισης από την Πολεοδομική Αρχή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτητής υποβάλλει την αίτηση κατευθείαν στην αρμόδια Αρχή, η οποία έχει την υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση από την Πολεοδομική Αρχή.

Πληροφορίες για Πολεοδομικές Ζώνες και Σχέδια Ανάπτυξης

Στα Γραφεία των Πολεοδομικών Αρχών και στις Επαρχιακές Διοικήσεις, είναι αναρτημένα και διαθέσιμα προς επιθεώρηση από κάθε πολίτη, οι Χάρτες και τα Σχέδια που αποτελούν μέρος όλων των δημοσιευμένων Σχεδίων Ανάπτυξης, όπως και τα λεπτομερή σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών, καθώς και οι χαράξεις δρόμων πρωταρχικής σημασίας.

Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν στα Γραφεία όλων των Δήμων και των Κοινοτικών Συμβουλίων, για τις οικείες περιοχές τους. Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τα τεύχη των Σχεδίων Ανάπτυξης από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Σχέδια Ανάπτυξης είναι, επίσης, καταχωρημένα στην ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (www.moi.gov.cy/tph).

Το προσωπικό των Πολεοδομικών Αρχών είναι σε θέση να παρουσιάσει τα Σχέδια σε ενδιαφερόμενους πολίτες, να παράσχει αναγκαίες πληροφορίες, ή και να υποδείξει από που είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης
Hide details for Μελέτη αίτησηςΜελέτη αίτησης

Η Πολεοδομική Αρχή αξιολογεί την ανάπτυξη για την οποία υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης, και λαμβάνει υπόψη κάθε άλλο ουσιώδη, ως προς την αίτηση, παράγοντα.

Σε πολλές περιπτώσεις, η Πολεοδομική Αρχή δεν έχει οποιαδήποτε περιθώρια άσκησης διακριτικής ευχέρειας και για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωμένη να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται πιστά οι βασικές πρόνοιες του Σχεδίου.

Το προσωπικό της Πολεοδομικής Αρχής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερώνει τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, για οποιεσδήποτε ελλείψεις ή προβλήματα της αίτησης με τον απλούστερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο (προσωπικό τηλεφώνημα, μήνυμα με τηλέτυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.ο.κ.). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, σε λογικό και καθορισμένο χρονικό διάστημα, η ενημέρωση θα γίνεται εγγράφως, ώστε να καταγράφονται επίσημα οι λόγοι της όποιας καθυστέρησης ή της απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, και θα τίθενται συγκεκριμένα και χρονικά όρια για ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς, η Πολεοδομική Αρχή πρέπει να καταλήξει σε απόφαση, αναφορικά με κάθε αίτηση, σε περίοδο τριών μηνών από την υποβολή της. Παρόλα αυτά, είναι πιθανόν να μη γίνει κατορθωτό να τηρηθεί η προθεσμία των τριών μηνών, για διάφορους λόγους. Σε τέτοια περίπτωση, ζητείται από τον αιτητή να υπογράψει έγκριση παράτασης προθεσμίας του χρόνου μελέτης της αίτησης.

Για να καταλήξει στην απόφασή της, η Πολεοδομική Αρχή συχνά διαβουλεύεται με άλλες Αρχές ή σώματα για τη συλλογή όλων των αναγκαίων στοιχείων. Καθυστερήσεις στη διαβούλευση συχνά προκαλούν καθυστέρηση στη λήψη πολεοδομικής απόφασης, ιδιαίτερα όταν οι απόψεις ορισμένων από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαβούλευση είναι μεγάλης σημασίας.

Η πολεοδομική άδεια που χορηγείται από την Πολεοδομική Αρχή ισχύει για την καθορισμένη από τον Νόμο χρονική περίοδο των τριών ετών από την ημερομηνία χορήγησης της, εκτός αν καθορίζεται άλλη περίοδος στην άδεια, όπως προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες της ανάπτυξης.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Έντυπα Αιτήσεων για Χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας
Υπολογιστής Δικαιωμάτων για Πολεοδομικές Αιτήσεις
Άδεια Οικοδομής

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠίνακας Δικαιωμάτων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Αλλαγή Χρήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ανάπτυξη για Οικοδομικούς Σκοπούς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚανονισμός 55.1990.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚανονισμός 119.2005.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Πολεοδομικών Αρχών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου