Αρχική Σελίδα Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης Άδεια Διαμονής και Απασχόλησης

Άδεια Διαμονής και Απασχόλησης
Άδειες διαμονής και απασχόλησης παραχωρούνται κυρίως πάνω σε προσωρινή βάση και για συγκεκριμένη θέση.

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης είναι η αρμόδια αρχή για την πρώτη έκδοση και τις ανανεώσεις, στη συνέχεια, αδειών παραμονής και εργασίας που παραχωρούνται σε όλους τους μη Κύπριους που απασχολούνται από νομικά πρόσωπα ή αυτοαπασχολούνται στην Κύπρο. Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενεργεί σε διαβούλευση με άλλες αρμόδιες αρχές όπως ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Αστυνομία Κύπρου.

 • Απασχόληση πολιτών της ΕΕ

Πολίτες της ΕΕ μπορούν να εισέλθουν στη Δημοκρατία χωρίς συμβόλαιο εργασίας και να αναζητήσουν εργασία για περίοδο 4 μηνών πριν αποταθούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού κα Μετανάστευσης για την εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εγγραφής για Πολίτες της ΕΕ.

Η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικογένειας του/της που είναι επίσης πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MEU1) πρέπει να υποβληθεί, για κάτοικους της επαρχίας Λευκωσίας, στο γραφείο του ΕΚΕ Κύπρου ή στα Γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ), ή στα επαρχιακά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας Κύπρου για τις υπόλοιπες επαρχίες (εκτός Λευκωσίας) μαζί με:
 • το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο·
 • δύο φωτογραφίες διαβατηρίου (τονίζεται ότι πλέον οι φωτογραφίες λαμβάνονται επί τόπου κατά την υποβολή της αίτησης στα Κλιμάκια ΥΑΜ και στο ΤΑΠΜ και δεν είναι αναγκαία η προσκόμισή τους, εκτός στην περίπτωση υποβολής της αίτησης στο ΕΚΕ Κύπρου όπου, δεν λαμβάνονται φωτογραφίες και, οι υποβληθείσες αιτήσεις προωθούνται στο ΤΑΠΜ μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας)·
 • επιβεβαίωση της απασχόλησης από τον εργοδότη ή πιστοποιητικό απασχόλησης σχετικά με την δραστηριότητα της απασχόλησης ή πιστοποιητικό εγγραφής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενου· και
 • τέλος €20,00 για κάθε πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ και €20,00 για κάθε μέλος της οικογένειας του/της που είναι επίσης πολίτης της Ένωσης.

Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται άμεσα.
 • Απασχόληση υπηκόων Τρίτων Χωρών σε εταιρείες ξένων συμφερόντων

Οι επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων, περιλαμβανομένων των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων (πρώην υπεράκτιων)
και των Κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών, για να δικαιούνται να εργοδοτήσουν υπηκόους τρίτων χωρών στην Κύπρο θα πρέπει:
 • η πλειονότητα των μετόχων της εταιρείαςι να είναι αλλοδαποί μέτοχοι και σε περίπτωση μετόχων που οι τελικοί ιδιοκτήτες είναι ξένες εταιρείες, οι τελικοί ιδιοκτήτες τους (φυσικά πρόσωπα που είναι οι αρχικοί μέτοχοι) θα πρέπει να δηλώνονται ώστε να τυγχάνουν της έγκρισης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης·
 • σε περίπτωση που το ποσοστό ξένης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας είναι ίσο ή μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό αυτό πρέπει να αντιπροσωπεύει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €171.000.

Για το σύνολο απαιτήσεων καταλληλότητας της εταιρείας για απασχόληση πολιτών Τρίτων Χωρών παρακαλώ όπως συμβουλεύεστε το έγγραφο 'BCS - Έγγραφα Ελέγχου Καταλληλότητας Εταιρείας' στα 'Σχετικά Έγγραφα'.

Δικαιούχες εταιρείες οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις μπορούν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών στις ακόλουθες θέσεις:

Α) Ανωτέρων Διευθυντών.
Β) Μέσου Διευθυντικού Προσωπικού.
Γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό.

Σημειώνεται πως οι εταιρείες δεν πρέπει να δεσμεύονται να απασχολήσουν υπηκόους τρίτων χωρών για όλες τις ακόλουθες θέσεις πριν εξασφαλίσουν Προσωρινή Άδεια Παραμονής και Εργασίας για τα πρόσωπα αυτά από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης:


Α) Ανώτεροι Διευθυντές

Ο ορισμός «Ανώτεροι Διευθυντές» περιλαμβάνει υπηκόους τρίτων χωρών που
είναι εγγεγραμμένοι ως:

 • Σύμβουλοι Διευθυντές ή Συνεταίροι (στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών)·
 • Γενικοί Διευθυντές των υποκαταστημάτων και θυγατρικών εταιρειών αλλοδαπών εταιρειών·
 • Διευθυντές Τμημάτων.

Οι ελάχιστες αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για νεοδιοριζόμενους Ανώτερους Διευθυντές είναι €3.872 και άνω μηνιαίως, ποσό που δυνατό να προσαρμόζεται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη.

Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που επιτρέπονται στην κατηγορία αυτή είναι πέντε (5). Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την απασχόληση πέραν των πέντε (5) προσώπων αν αυτό δικαιολογείται, ανάλογα με τα δεδομένα της λειτουργίας κάθε επιχείρησης*.


Β) Μεσοδιευθυντικό Προσωπικό, ανώτερα στελέχη και άλλο απαραίτητο προσωπικό

Περιλαμβάνονται υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι:

 • Ανώτερο / Μεσοδιευθυντικό προσωπικό·
 • Άλλο διοικητικό, γραμματειακό ή τεχνικό προσωπικό.

Τονίζεται ότι οι αποδεκτές μηνιαίες απολαβές για την κατηγορία αυτή ορίζονται μεταξύ €1936 - €3871 μηνιαίως. Τα ποσά δυνατό να προσαρμόζονται κατά καιρούς ανάλογα με τις διακυμάνσεις του μισθολογικού δείκτη.

Ο μέγιστος αριθμός εργαζομένων που επιτρέπονται στην κατηγορία αυτή είναι δέκα (10). Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει την διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την απασχόληση πέραν των δέκα (10) προσώπων αν αυτό δικαιολογείται, ανάλογα με τα δεδομένα της λειτουργίας κάθε επιχείρησης*.Γ) Υποστηρικτικό Προσωπικό

 • όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες (Α) και (Β), ταξινομούνται στο υπόλοιπο προσωπικό υποστήριξης·
 • αναμένεται ότι οι εταιρείες θα απασχολούν Κύπριους ή Ευρωπαίους πολίτες στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατάλληλοι Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πολίτες με τα απαιτούμενα προσόντα, μια εταιρεία μπορεί να απασχολήσει υπηκόους τρίτων χωρών στην κατηγορία αυτή.

Επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς περιορισμό στον αριθμό τους, νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Τμήμα Εργασίας. Δεν απαιτείται έγκριση του Τμήματος Εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

*Για την υπέρβαση του ορίου του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης , στα οποία θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη η ανάγκη για εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη την προσφερόμενη μισθοδοσία όπως επίσης:
 • τον κύκλο δραστηριοτήτων·
 • την αναλογία αλλοδαπών προς Κύπριους και πολίτες της Ε.Ε.·, και
 • το χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.

Τονίζεται ότι τα αιτήματα θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένα άτομα, των οποίων η απασχόληση είναι απαραίτητη.

Οι ξένες εταιρείες μπορούν να αποταθούν σε ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας για την εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού. Επί πλέον ντόπιο άνεργο προσωπικό μπορεί να εξευρεθεί μέσω του Τμήματος Εργασίας , ενώ προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξευρεθεί μέσω της EURES, της πύλης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Επιπρόσθετα μπορείτε να επισκεφθείτε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία για την απασχόληση μη Ευρωπαίων πολιτών.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Τμήμα Εργασίας

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatBCS - Έγγραφα Ελέγχου Καταλληλότητας Εταιρείας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη για Άδεις Προσωπικού BCS.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatMBCS2 - Αίτηση για Άδεια Εισόδου, Εγγραφή και Άδεια Προσωρινής Διαμονής και Απασχόλησης Εργαζομένου σε ΕΔΔ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatBCS Κατάσταση Συνοδευτικών Εγγράφων για Απασχόληση σε Εταιρεία Ξένων Συμφερόντων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatMEU1A - Αίτηση για Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής Πολίτη της Ένωσης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου