Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παραγωγή, εξαγωγή και/ή εισαγωγή, αποθήκευση Φυτών και Φυτικών Προϊόντων

Παραγωγή, εξαγωγή και/ή εισαγωγή, αποθήκευση Φυτών και Φυτικών Προϊόντων
Περιγραφή

Για την παραγωγή, εξαγωγή και/ή εισαγωγή, αποθήκευση φυτών και φυτικών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις Οδηγίες της ΕΕ 2000/29/ΕΚ, 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ οι οποίες εφαρμόζονται από τον Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Στον ορισμό «φυτά» συμπεριλαμβάνονται καρποί, λαχανικά, κόνδυλοι, βολβοί, ριζώματα, κομμένα άνθη, κλάδοι με φύλλωμα, κομμένα δέντρα με φύλλωμα, φύλλα, φυλλώματα, καλλιέργειες φυτικών ιστών, ζωντανή γύρη, μοσχεύματα, εμβόλια και οποιοδήποτε άλλο μέρος φυτών που μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 18 (2) της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Παράλληλα, ο ορισμός «Φυτικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα φυτικής προέλευσης τα οποία δεν έχουν υποστεί μεταποίηση ούτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο απλής προπαρασκευής.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο, μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στον:

Κλάδο Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων
Τμήμα Γεωργίας
Yπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
1412 Λευκωσία
Τηλ: +357 22408626, + 357 22408628, +357 22408629
Φαξ: +357 22 408679
Ηλ. Ταχ.: inspection@da.moa.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/da

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας.

Διεξάγονται επιτόπιες επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα «Κριτήρια Επιλεξιμότητας».

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών, νοουμένου ότι τα προαναφερθέντα κριτήρια ικανοποιούνται και δεν συνιστάται καμιά αλλαγή.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Εγγεγραμμένοι παραγωγοί /εξαγωγείς/εισαγωγείς φυτών και φυτικών προϊόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα και άλλων Αντικειμένων και Καθορισμός των Λεπτομερειών για την Εγγραφή τους σε Επίσημα Μητρώα Κανονισμοί του 2003, Κ.Δ.Π. 751/2003 και 2005 και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 93/50/ΕΚ και 92/105/ΕΚ, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

  • διατηρούν ενημερωμένο σχέδιο των χώρων στους οποίους φύονται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τον παραγωγό, αποθήκες συλλογής , κέντρα αποστολής ή άλλο πρόσωπο ή τον εισαγωγέα·
  • τηρούν αρχεία ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής, όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα, ή άλλα αντικείμενα που έχουν αγορασθεί για εναποθήκευση ή φύτευση στους προαναφερόμενους χώρους που παράγονται ή διατίθενται σε άλλους, και να διατηρεί τα σχετικά έγγραφα για ένα τουλάχιστον χρόνο·
  • είναι προσωπικά διαθέσιμοι ή έχουν ορίσει ένα άλλο πρόσωπο τεχνικά πεπειραμένο στον τομέα της φυτικής παραγωγής και των συναφών φυτοϋγειονομικών θεμάτων, για να εκτελεί χρέη συνδέσμου με την αρμόδια αρχή·
  • διενεργούν οπτικές παρατηρήσεις αναλόγως των αναγκών και σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες που προέρχονται από την αρμόδια αρχή·
  • εξασφαλίζουν την πρόσβαση για πρόσωπα εντεταλμένα να ενεργούν εξ’ ονόματος της Αρμόδιας Αρχής, ιδίως σε σχέση με το ελεγκτικό ή και το δειγματοληπτικό έργο, καθώς επίσης και πρόσβαση στα σχετικά αρχεία ή άλλα συναφή έγγραφα και συνεργάζονται με την Αρμόδια Αρχή·
  • ειδοποιούν για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών·
  • πληροφορούν την αρμόδια αρχή για οποιεσδήποτε αλλαγές αναφορικά με τα δεδομένα αναφοράς·
  • πληροφορούν την αρμόδια αρχή σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας έχει το δικαίωμα να εξετάσει, μετά την υποβολή έκθεσης από τους εξουσιοδοτημένους γεωργικούς λειτουργούς, αν κάποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου και να επιβάλει κυρώσεις ανάλογα με την φύση του αδικήματος που διαπράχθηκε.

Αν κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων παρατηρούνται παραβάσεις, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί τον αιτητή και του δίνεται μια προθεσμία δεκαπέντε ημερών προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του γραπτώς για το θέμα. Οποιαδήποτε απόφαση από την αρμόδια αρχή για ακύρωση της έγκρισης της άδειας λαμβάνεται μετά την υποβολή των απόψεων του αιτητή.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Γεωργίας
Διαδικασία Σύστασής Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Άντίγραφων Εταιρείων από τον Έφορο Εταιρείων

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο αίτησης εγγραφής στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου