Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών

Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών
Περιγραφή

Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε πρόσωπο στην Κυπριακή Δημοκρατία υπόκειται είτε σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή ή σε Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης, που χορηγεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων , σύμφωνα με τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Τα ατομικά δικαιώματα χρήσης χορηγούνται στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση συγκεκριμένης συχνότητας π.χ για Ιδιωτικά Συστήματα Κινητών Ασυρμάτων (PMR), Δημόσια Συστήματα Πρόσβασης Κινητών Ασυρμάτων (PAMR), δημόσια και ιδιωτικά συστήματα Τηλεειδοποίησης, Επίγειους Δορυφορικούς Σταθμούς, Ραδιοερασιτεχνικές υπηρεσίες, Σταθερές Ραδιοϋπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας αναφορικά με επίγειους, αεροναυτικούς ή ναυτιλιακούς σταθμούς, άλλους από τους προαναφερόμενους, για τους οποίους απαιτείται η χρήση συγκεκριμένης συχνότητας για αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών.

Η χρήση όλων των άλλων ραδιοσυχνοτήτων υπόκειται σε καθεστώς Γενικής Εξουσιοδότησης (βλέπε κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων στα ‘Σχετικά Έγγραφα’), πλην των εξαιρέσεων (καθορίζονται στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης εξουσιοδότησης) Διάταγμα ). Οι κατηγορίες ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση καθορίζονται στο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Κατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων υποκείμενες σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή) Διάταγμα .


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία ο αιτητής πρέπει να ικανοποιήσει για την εξασφάλιση Εξουσιοδοτήσεων για Ραδιοσυχνότητες.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το σχετικό έντυπο αίτησης (βλέπε τον πίνακα κατωτέρω) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
256 Λεωφόρος Στροβόλου 256, 2048 Λευκωσία
Τ.Θ.24647,1302 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22 814033/833
Τηλεομοιότυπο: +357 22 321925
Ηλ.Ταχ.: info.dec@mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/dec


Πίνακας. Έντυπα αιτήσεων για υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας

Υπηρεσία Ραδιοεπικοινωνίας που αφορά Έντυπο Αίτησης
Ιδιωτικά συστήματα κινητών ασυρμάτων (Private Mobile Radio - PMR)
Δημόσια συστήματα πρόσβασης κινητών ασυρμάτων (Public Access Mobile Radio-PAMR)
Δημόσια και ιδιωτικά συστήματα τηλεειδοποίησης
Έντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων (PMR-PAMR-Paging)
Επίγειους δορυφορικούς σταθμούςΈντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων -Επίγειος Δορυφορικός Σταθμός
(Satellite Earth Stations)
Ραδιοερασιτεχνική υπηρεσίαΈντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία
(Radioamateur)
Σταθερές ραδιοϋπηρεσίεςΈντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Σταθερές Ραδιοϋπηρεσίες
(Fixed Service)
Οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας που αφορούν επίγειους ή αεροναυτικούς ή ναυτιλιακούς σταθμούς, άλλους από τους σταθμούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) μέχρι (στ), για τους οποίους απαιτείται η χορήγηση ειδικής συχνότητας προς αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών και αναφορικά με τους οποίους ο Κανονισμός 14(2) δεν προβλέπει τον καθορισμό ειδικού έντυπου αίτησηςΈντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Γενικό
(Generic)
Ραδιοσυχνότητες που υπόκεινται σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή. Διάταγμα του 2008 (Ρ.Ι. 365/2008)Δήλωση Εγγραφής για Γενική Εξουσιοδότηση
Ραδιοφωνική Υπηρεσία για τη λειτουργία μικρού τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού, τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού και παγκύπριου ραδιοφωνικού οργανισμούΈντυπο αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Ραδιοφωνική Υπηρεσία (Radio Broadcasting Service)

Το σχετικό έντυπο αίτησης για ατομικό δικαίωμα χρήσης μπορεί να χρειάζεται ένα τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γέννησης ή δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο˙
  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, σε περίπτωση σωματείου/ή ιδρύματος, ή αντίγραφο του πιστοποιητικού Εγγραφής από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε περίπτωση σχολείου (απαιτείται μόνο στην αίτηση ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας)˙
  • αντίγραφο μελέτης εκτίμησης έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε περίπτωση ποσοστού έκθεσης πέραν των 30% (απαιτείται σε όλα τα έντυπα αιτήσεων πλην του εντύπου αίτησης ραδιοερασιτεχνικής υπηρεσίας)˙
  • διάγραμμα στο οποίο περιγράφεται το σύστημα Ραδιοεπικοινωνιών (απαιτείται μόνο στην αίτηση γενικής υπηρεσίας)˙
  • αντίγραφο απόδειξης επιτυχίας σε εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών ή έγκυρη εξουσιοδότηση ερασιτέχνη που εκδίδεται από οποιαδήποτε χώρα που έχει υιοθετήσει την εξουσιοδότηση CEPT T/R 61-01 (απαιτείται μόνο σε περίπτωση εντύπου για ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία)˙
  • αντίγραφο απόδειξης ότι ο χειριστής του διαστημικού σταθμού και ο αιτητής έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη χρήση του συγκεκριμένου τμήματος του διαστήματος (απαιτείται μόνο σε περίπτωση αίτησης Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού)˙
  • δήλωση που εντοπίζει τις απαιτήσεις για ραδιοδιευκολύνσεις και την προτιθέμενη χρήση τους μαζί με σύντομη περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος και πώς το προτεινόμενο σύστημα εντάσσεται στις υπηρεσίες που παρέχονται τώρα σε περίπτωση τροποποιήσεων στις υφιστάμενες διευκολύνσεις (στην περίπτωση του εντύπου για Γενική Εξουσιοδότηση)˙
  • πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες και πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση υπό τη μορφή τεχνικού σημειώματος μπορεί να ζητηθούν σε κάθε έντυπο αίτησης.

Για τα τέλη τα οποία πρέπει να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή ή τραπεζική εντολή (βλέπε «Τέλη για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών» στα σχετικά έγγραφα).

Η ειδοποίηση για τη χρήση συχνοτήτων που υπόκεινται σε γενική εξουσιοδότηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έντυπα:

  • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ικανότητας Πτήσης που εκδίδεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας˙
  • αντίγραφο της εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους (σε περίπτωση χρήσης κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφος)Με την υποβολή της αίτησης ο αιτητής οφείλει να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη (βλέπε «Τέλη για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών» στα σχετικά έγγραφα).

Το ατομικό δικαίωμα χρήσης ή η γενική εξουσιοδότησης παραχωρείται εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο πάροχος υπηρεσίας οφείλει να καταβάλει τα καθοριζόμενα τέλη εξουσιοδότησης εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης (βλέπε Τέλη Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας στα σχετικά έγγραφα).

Τόσο το Ατομικό Δικαίωμα χρήσης όσο και η Γενική Εξουσιοδότηση ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το τέλος ανανέωσης πρέπει να καταβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. (βλέπε Τέλη για Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνίας στα σχετικά έγγραφα).

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο αδειούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους της σχετικής εξουσιοδότησης που εκδίδει ο Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (βλέπε τον Πίνακα Όροι που υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα) όπως και στις πρόνοιες του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξάγει ελέγχους για να διασφαλίσει ότι τα αδειοδοτημένα συστήματα Ραδιοεπικοινωνιών λειτουργούν σύμφωνα με τους σχετικούς όρους. Μέσα στα πλαίσια αυτά ο Διευθυντής μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα τον βοηθήσει να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί. Το Τμήμα μπορεί να αναστείλει ή τερματίσει μια εξουσιοδότηση, να κλείσει ένα σταθμό, να κατάσχει ραδιοεξοπλισμό ή να επιβάλει ποινή σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης του Νόμου περί Ραδιοεπικοινωνιών και των Κανονισμών περί Ραδιοεπικοινωνιών ή οποιουδήποτε όρου των αδειών.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αξιολογεί σε δειγματοληπτική βάση την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Στην περίπτωση Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθμών, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διεξάγει ετήσιες επιθεωρήσεις.

Σε περίπτωση γραπτού παραπόνου για επιβλαβή παρεμβολή, το Τμήμα διεξάγει την αναγκαία επιθεώρηση και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα επιβολής σύμφωνα με το Νόμο περί Ραδιοεπικοινωνιών.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα αναπτύσσει, φυλάσσει και εκδίδει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας (βλέπε Σχετικά Έγγραφα).


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΧρήση Ραδιοσυχνοτήτων από Ραδιοεξοπλισμό που Εξαιρείται από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Εξουσιοδότησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης Για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - PMR- PAMR- PAGING.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης Για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Επίγειος Δορυφορικός Σταθμός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης Για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Ραδιοερασιτεχνική Υπηρεσία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης Για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Σταθερές Ραδιουπηρεσίες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης Για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Γενικό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔήλωση Εγγραφής για Γενική Εξουσιοδότηση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈντυπο Αίτησης για Ατομικό Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Ραδιοφωνική Υπηρεσία.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣχέδιο Ραδιοσυχνοτήτων της Δημοκρατίας - Ενοποιημένο 08-02-2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤέλη Ραδιοεπικοινωνιακών Υπηρεσιών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιάταγμα Γενικής Εξουσιοδότησης και Εγγραφής - PI 376 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιάταγμα Γενικής Εξουσιοδότησης και Εγγραφής - PI 91 2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νομοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2004 μέχρι 2008.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚατηγορίες Ραδιοσυχνοτήτων που υπόκεινται σε Γενική Εξουσιοδότηση και Εγγραφή.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/10/2019 03:36:04 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου