Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Γεωργία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωπόνου

Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωπόνου
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων και η εξασφάλιση της σχετικής άδειας.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή και η εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Γεωπόνου δεν απαιτείται στην περίπτωση που τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε., αντίστοιχα, και προτίθενται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προσωρινά ή και περιστασιακά. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν το Συμβούλιο και εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο Γεωπόνων που Παρέχουν Υπηρεσίες.

Για να εγγραφούν στο ειδικό Μητρώο Γεωπόνων που Παρέχουν Υπηρεσίες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι ότι κατέχουν τα προσόντα για την άσκηση της Γεωπονίας και ότι ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του Γεωπόνου.

Γεωπόνοι που εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Γεωπόνων που Παρέχουν Υπηρεσίες διαγράφονται όταν εγκατασταθούν μόνιμα ως Γεωπόνοι στη Δημοκρατία ή όταν τους αφαιρεθεί το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του γεωπόνου στο κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Γεωπόνων και να ασκεί το επάγγελμα του γεωπόνου οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Συμβούλιο Γεωπόνων ότι :

  1. είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζει μόνιμα στην Κύπρο·
  2. διαθέτει τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για άσκηση της Γεωπονίας στην Κύπρο·
  3. έχει καλό χαρακτήρα·
  4. κατέχει πτυχίο/δίπλωμα στη γεωπονία ή σε οποιοδήποτε τομέα της γεωπονικής το οποίο εξασφαλίστηκε από πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο · ή
  5. κατέχει πτυχίο/ δίπλωμα γεωπονίας συναφούς επιστήμης προς την γεωπονία, πανεπιστήμιου ή σχολής ανώτερης βαθμίδας, και επί πλέον κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα συγκεκριμένο κλάδο της γεωπονίας, όπως Αγρονομία, Αγροτική οικονομική, Φυτοπροστασία, Ζωική Παραγωγή, Φυτική Παραγωγή κλπ. ·
  6. δικαίωμα άσκησης Γεωπονίας έχουν και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον εργοδοτούν γεωπόνο εγγεγραμμένο στο μητρώο, ο οποίος κατέχει ετήσια Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τα πανεπιστημιακά προσόντα που αναφέρονται στο 4 και 5, το Συμβούλιο μπορεί να συμβουλευθεί με το ΚΥΣΑΤΣ.

Το Συμβούλιο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παραχωρήσει ειδική άδεια σε γεωπόνους από τρίτες χώρες να εκτελέσουν ή εποπτεύσουν ένα σχέδιο, νοουμένου ότι εργάζονται σε συνεργασία με ένα εγγεγραμμένο γεωπόνο.


Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Αδειούχο πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του Γεωπόνου υποχρεούνται να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου και Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Show details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Συμβούλιο Γεωπόνων
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Γεωπόνων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 07/08/2020 12:28:18 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου