Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Άσκηση του Επαγγέλματος Εργολήπτη Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων

Άσκηση του Επαγγέλματος Εργολήπτη Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Περιγραφή

Για την άσκηση του επαγγέλματος Εργολήπτη Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών και η εξασφάλιση ετήσιας άδειας από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Ό όρος «εργολήπτης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ως επάγγελμα την εκτέλεση, ή εκτελεί οικοδομικό ή τεχνικό έργο (περιλαμβανόμενης της ανάληψης μόνο εργατικών) έναντι καθορισμένου ποσού ή ποσοστιαίας αμοιβής, ή έναντι νόμιμου ανταλλάγματος πλην μισθού ή για τη δική του εκμετάλλευση ή για οποιαδήποτε άλλης μορφής χρήση ή σκοπό.

Συγκεκριμένα ο ορισμός « τεχνικό έργο» σημαίνει την ανέγερση ή κατασκευή, ή επέκταση, ή μετατροπή, ή επιδιόρθωση οποιουδήποτε έργου, το οποία τεχνικά ανάγεται στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής και το οποίο δεν αποτελεί οικοδομικό έργο, και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης και άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων, αλλά δεν περιλαμβάνει περιφράξεις και κατασκευές τοίχων αντιστήριξης που δεν υπερβαίνουν σε ύψος τα 150 εκατοστόμετρα, εκσκαφή αυλακιών που δεν υπερβαίνουν σε βάθος τα 80 εκατοστόμετρα και τοποθετήσεις αγωγών διαμέτρου μικρότερης από 10 εκατοστόμετρα, εκτός αν το Συμβούλιο κρίνει ότι λόγω της φύσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου, τούτο αποτελεί τεχνικό έργο ορισμένης τάξης.

Ενώ ο όρος «οικοδομικό έργο» αναφέρεται στην:

 • κατασκευή, αναδόμηση, ανέγερση, επανέγερση και αποκατάσταση οικοδομής ·
 • οποιαδήποτε οικοδομική εργασία η οποία αποτελεί ή περιλαμβάνει, κατασκευή, ανέγερση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, επιδιόρθωση, βελτίωση ή κατεδάφιση οικοδομής, ή μέρους αυτής, ή οποιαδήποτε εργασία επέκτασης, επιδιόρθωσης, ή μετατροπής στον φέροντα οργανισμό ή η οποία επηρεάζει τον φέροντα οργανισμό μιας οικοδομής ή κάθε άλλη οικοδομική εργασία η οποία επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού ·
 • την επένδυση τοίχων, τις δαπεδοστρώσεις, την κατασκευή καλουπιών, τη στέγαση της οικοδομής, και περιλαμβάνει τη θεμελίωση, όλα τα συναφή με την οικοδομή χωματουργικά έργα, τις κατασκευές τοίχων αντιστήριξης, τις περιφράξεις και όλα τα παραρτήματα και βοηθητικές οικοδομές μιας οικοδομής ·
 • κάθε προκαταρκτική ή προπαρασκευαστική εργασία, περιλαμβανόμενων των οικοδομικών εργασιών ή κατασκευαστικών εργασιών για τις ηλεκτρολογικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, εξαερισμό, υδατοπρομήθεια, αποχετεύσεις ή άλλες συμπληρωματικές εργασίες μιας οικοδομής και ο όρος «οικοδομικές εργασίες» θα ερμηνεύεται ανάλογα.

Σημειώνεται ότι τα έργα κατατάσσονται σε πέντε τάξεις ανάλογα με το είδος και το εμβαδόν τους προκειμένου για οικοδομικά έργα ή και ανάλογα με την συνολική τους αξία προκειμένου για τεχνικά έργα. (βλέπε κατάταξη έργων κατά κατηγορία, τάξη και τύπο) που δίδεται στα σχετικά έγγραφα.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος δίδει εξουσίες στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για την έκδοση άδειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εργολήπτες οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοληπτών και να εξασφαλίσει άδεια για οικοδομικά ή τεχνικά έργα μιας συγκεκριμένης τάξης οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ικανοποιήσει το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων οτι:
 • είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία ·
 • είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο και ικανό πρόσωπο για να εγγραφεί ˙
 • δεν τελεί υπό οποιαδήποτε νομική ανικανότητα δυνάμει δικαστικής απόφασης ·
 • κατέχει ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα όπως περιγράφονται στο έγγραφο «Ακαδημαϊκή και Πρακτική Πείρα που απαιτείται ανάλογα με την τάξη της οικοδομής και/ή των τεχνικών έργων (βλέπε σχετικά έγγραφα) ·
 • είναι εγγεγραμμένο μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (στην περίπτωση των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Επιμετρητών Ποσοτήτων, Τοπογράφων, Εκτιμητών και άλλων συναφών ειδικοτήτων) ·
 • διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για την τάξη οικοδομικού ή τεχνικού έργου για την υποβολή αίτησης·
 • απασχολεί μόνιμο τεχνικό και γραφειακό προσωπικό.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για έγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Ανδροκλέους 9,
2ος όροφος Γρ. 204, 1060 Λευκωσία
Τ.Θ. 20595, 1660, Λευκωσία
Τηλ. + 357 22206306/313
Φαξ +357 22206370
Ηλ. Ταχ.: concounc@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.contractorscouncil.org.cy

Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτών πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα):
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ·
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ·
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι πολίτης της ΕΕ, αλλά είναι παντρεμένος/η με Κύπριο/πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ ·
 • αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος ·
 • αντίγραφο ακαδημαϊκού τίτλου και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (συνοδευμένο από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την πρεσβεία του κράτους μέλους του τόπου καταγωγής του αιτητή αναφορικά με το είδος του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε-δημόσιου ή ιδιωτικού - και τον αριθμό ακαδημαϊκών ετών φοίτησης, και στην περίπτωση αποφοίτου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να επισυνάπτεται πιστοποιητικό του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ) ·
 • αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής πείρας ·
 • αντίγραφο πιστοποιητικού Εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (στην περίπτωση Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Επιμετρητών Ποσοτήτων, Χωρομετρών και Εκτιμητών και άλλες σχετικές ειδικεύσεις) ·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτών του Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τόπου καταγωγής των αιτητών (σε περίπτωση πολιτών κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας ·
 • αντίγραφο πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ·
 • αντίγραφο ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότου (αν εφαρμόζεται) ·
 • αντίγραφο απόδειξης πληρωμής του τέλους (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή) ύψους €600,00 για την Α τάξη, €450,00 για τη Β τάξη, €340,00 για την Γ τάξη, €225,00 για την Δ τάξη ή €180,00 για την Ε τάξη).

Μπορεί να ζητηθεί από τους αιτoύντες να παρακαθίσουν σε προφορικές και/ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνει το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων τα ακόλουθα:
 • τέλος εγγραφής € 200,00 που ισχύει για όλες τις τάξεις ·
 • τέλος αδείας €490,00 για τη Α τάξη, €330,00 για την Β τάξη, €245,00 για την Γ τάξη, € 165,00 για την Δ τάξη, ή €80,00 για τη Ε τάξη.

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται να ανανεωθεί, ενώ η άδεια για οικοδομικά ή τεχνικά έργα και για τις πέντε τάξεις ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτος στο οποίο εκδόθηκε.

Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί δυνάμει των ιδίων όρων εντός δυο μηνών πριν την έναρξη του έτους στο οποίο αναφέρεται. Το τέλος ανανέωσης είναι €490,00 για τη Α τάξη, €330,00 για την Β τάξη, €245,00 για την Γ τάξη, €165,00 για την Δ τάξη, ή €80,00 για τη Ε τάξη.

Σημειώνεται ότι εγγεγραμμένος εργολήπτης ο οποίος κατέχει ετήσια άδεια για οικοδομικά/τεχνικά έργα πρώτης ή δεύτερης τάξης μπορεί να υποβάλει αίτηση για ειδική άδεια δυνάμει του άρθρου 33 καταβάλλοντας τέλος € 165,00 για να εξασφαλίσει ειδική άδεια για να εκτελέσει ένα τεχνικό/οικοδομικό έργο τέταρτης ή πέμπτης τάξης, νοουμένου ότι το έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό/τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.

Το ίδιο και εγγεγραμμένος εργολήπτης, που είναι κάτοχος ετήσιας άδειας οικοδομικών/τεχνικών έργων τρίτης τάξης μπορεί να υποβάλει έντυπο αίτησης για ειδική άδεια καταβάλλοντας τέλος €80,00 για να εξασφαλίσει ειδική άδεια για να εκτελέσει τεχνικό/οικοδομικό έργο πέμπτης τάξης, νοουμένου ότι το έργο περιλαμβάνεται σε οικοδομικό/ τεχνικό έργο την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο εργολήπτης αυτός.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι Εγγεγραμμένοι Εργολήπτες υποχρεούται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εγγραφής και Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Εργολήπτη και Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμούς του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
 • επιδεικνύουν εντιμότητα και να συμπεριφέρνονται με τρόπο που να συνάδει με το επάγγελμα, να περιφρουρούν την τιμή και αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, η δε συμπεριφορά τους πρέπει να διέπεται πάντοτε από τιμιότητα και ευθύτητα και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε παραπλανητική παράσταση, ή διαφήμιση αναφορικά με την πείρα, ή την τάξη τους ή γενικά το επάγγελμά τους ·
 • έχουν αναρτημένη σε κάθε ανεγειρόμενη από αυτούς οικοδομή εκτελούμενου έργου, πινακίδα που να φέρει το όνομα του εργολήπτη, το αριθμό μητρώου του, τη διεύθυνση, το σήμα του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, την τάξη της πείρας και την τάξη της ετήσιας άδειας που κατέχουν κατά το τρέχον έτος ·
 • πληροφορούν αμέσως το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για οποιεσδήποτε παραιτήσεις ή νέες προσλήψεις τεχνικού προσωπικού ή τεχνικών διευθυντών εταιρειών που απασχολούνται πάνω σε μόνιμη βάση και κατά τη διάρκεια των εργασίμων ωρών των εργοταξίων ·
 • εκπληρώνουν πιστά και επιμελώς τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες τους και να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες, πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες τείνουν ή αποσκοπούν σε αποφυγή της ευθύνης που έχουν προς τον πελάτη τους ·
 • καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικρατεί πνεύμα ευγένειας, συναδελφοσύνης, αβρότητας και αμοιβαίου σεβασμού και να απέχουν από κάθε ανοίκειο, ή επιβλαβές σχόλιο εναντίον οποιουδήποτε συναδέλφου τους ·
 • επιδεικνύουν πάντοτε τον πρέποντα σεβασμό προς τον πελάτη τους, να συμπεριφέρνονται με αξιοπρέπεια προς τους συναδέλφους τους.

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων έχει καθήκον να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο πάνω στους εγγεγραμμένους εργολήπτες και να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως η διαγραφή εργολήπτη από το μητρώο ή η ακύρωση ή αναστολή των πιστοποιητικών ή των αδειών που εκδίδονται, ή η υποβάθμιση του εργολήπτη σε κατώτερη τάξη κλπ.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
Ανδροκλέους 3Α, 1060 Λευκωσία
Τηλ.+357 22751664
Ηλ. Ταχ.: oseokseo@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oseok.org.cy

Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
Τ. Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ: +357 22 66 51 02
Φαξ: +357 22 66 94 59
Ιστοσελίδα:http://www.lbda.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Έντυπα / Αιτήσεις - Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Εκτέλεση Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων από Νομικά Πρόσωπα
Μητρώο Εργοληπτών
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ
Άσκηση του επαγγέλματος της Μηχανικής Επιστήμης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος του 2001 και 2004.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑκαδημαϊκή και Πρακτική Πείρα που απαιτείται ανάλογα με την τάξη της οικοδομής και ή των τεχνικών έργων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εγγραφή Εργολήπτη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ειδική Άδεια.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚατάταξη Έργων κατά Κατηγορία, Τάξη και Κατά Είδος Πρώτος Πίνακας.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 12/12/2019 11:15:20 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου