Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Συστηματική Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό Καθεστώς Αναστολής

Συστηματική Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό Καθεστώς Αναστολής
Περιγραφή

Για την συστηματική παραλαβή από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής του φόρου στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας Εγγεγραμμένου Παραλήπτη από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείο Οικονομικών.

Ο όρος «Εγγεγραμμένος Παραλήπτης" σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Δεδομένων» SEED είναι εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, να παραλαμβάνει (δεν μπορεί να κατέχει ούτε να αποστέλλει) εναρμονισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά την παραλαβή τους και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Το Τμήμα Τελωνείων παραχωρεί άδεια για εγγεγραμμένους παραλήπτες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο στις περιπτώσεις όπου το Τμήμα έχει πεισθεί ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

  • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
  • είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου ΦΠΑ˙
  • είναι εγγεγραμμένο στο Τελωνειακό Μητρώο.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση Εγγεγραμμένου Παραλήπτη μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο τοπικό γραφείο του Τμήματος Τελωνείων. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα, ή γνήσια αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία ανάλογα με την περίπτωση, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σημεία (ε) και (στ) για τα οποία θα γίνονται αποδεκτά και φωτοαντίγραφα:

(α) δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικών προσώπων˙
(β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
(γ )πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου που εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
(δ) πιστοποιητικό σχετικά με τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες τους στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη˙
(ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ˙
(στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο˙
(ζ) στοιχεία σχετικά με το λογιστικό σύστημα της εταιρείας, τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου˙
(η) υπεύθυνη δήλωση ότι η δραστηριότητα που εκτελείται από την εν λόγω εταιρεία σε σχέση με τα προϊόντα που παραλαμβάνονται δεν είναι περιστασιακή˙
(θ) άλλες σχετικές άδειες που κατέχει ο αιτητής˙
(κ) κάθε άλλη σχετική βεβαίωση, έγγραφο ή δεδομένα που μπορεί να κριθούν αναγκαία από το Διευθυντή Τελωνείων για αξιολόγηση της αίτησης.


Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Η άδεια δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν το Τμήμα Τελωνείων δεν απάντησε εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Πριν την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να καταθέτει εγγύηση, σύμφωνα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων.

Η άδεια Εγγεγραμμένου Παραλήπτη ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται ανανέωση.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου 91(Ι) / 2004, των Κανονισμών και Διαταγμάτων όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που τους χορηγήθηκε.

Ενδεικτικά, οι εγγεγραμμένοι παραλήπτες πρέπει να συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

  • να παρέχουν, πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων, εγγύηση (τραπεζική ή από εγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό) για την καταβολή των αντίστοιχων φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ˙
  • να υποβάλλουν στο μηχανοργανωμένο σύστημα ελέγχου των διακινήσεων των υποκείμενων σε φόρους κατανάλωσης προϊόντων(EMCS), την αναφορά παραλαβής χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την περάτωση της διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως δικαιολογημένες από το Τελωνείο˙
  • να τηρούν αρχεία σχετικά με τα προϊόντα που παραλαμβάνονται μαζί με όλα τα σχετικά διοικητικά έγγραφα˙
  • να τηρούν λογιστικές εκθέσεις για τα προϊόντα που παρέλαβαν˙
  • να αποδέχονται και να διευκολύνουν τον έλεγχο από το Τμήμα Τελωνείων, να διασφαλίζουν τα δημόσια έσοδα και να υπακούουν στις συστάσεις του Τμήματος˙
  • να συμμορφώνονται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που μπορούν να επιβληθούν από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

Διεξάγονται, αυτεπάγγελτα, επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων οι οποίοι μπορούν να επισκέπτονται οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί σε αυτούς, καθώς και των αρχείων βιβλίων, εγγράφων ή δεδομένων, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που σχετίζεται με τα εν λόγω προϊόντα.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, προκειμένου να ελεγχθεί ή διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και να ελέγξουν όλα τα προϊόντα αναφορικά με την είσοδο ή, έξοδο ή διακίνηση ή εναπόθεση τους σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας , καθώς και οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμίευσης Εμπορευμάτων Κύπρου
Τ.Θ. 71067, 3840 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25344448,
Φαξ: +357 25344447,
Ηλ. ταχ: custombrokersassociation@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Τελωνείων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Εγγραφή στον Φ.Π.Α.
Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος Ν. 91(Ι)/2004
Κ.Δ.Π. 313/2010
Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη
Aποστολή Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Τελούν υπό Καθεστώς Αναστολής μετά τη Θέση τους σε Ελεύθερη Κυκλοφορία
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγεγραμμένου Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΦ.Κ. 27 - Αίτηση Εγγεγραμμένου Παραλήπτη.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2019 04:00:20 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου