Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) - Ταμειακές Μηχανές

Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) - Ταμειακές Μηχανές
Περιγραφή

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής συστημάτων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας συντηρητή ΦΗΜ από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σε κάθε συντηρητή που εγκρίνεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, παραχωρείται άδεια για χάραξη σφραγιστικών λαβίδων και για σφράγιση του περιβλήματος του μηχανισμού σε περίπτωση που η αρχική σφραγίδα θα αφαιρείται για σκοπούς συντήρησης ή επιδιόρθωσης του μηχανισμού.

Ο όρος «Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός» ορίζεται ως το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδων (Νομίμων Αποδείξεων σε συναλλαγές), εκθέσεων και άλλων στατιστικών στοιχείων και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νόμιμων αποδείξεων καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων μεταφοράς δεδομένων.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να αποκτήσει την άδεια συντηρητή ΦΗΜ, νοουμένου ότι ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ικανοποιηθεί ότι:

 • διαθέτει την τεχνογνωσία για το συγκεκριμένο αντικείμενο και ικανοποιεί τις απαιτήσεις, όσον αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και την υποστήριξη λογισμικού από αξιόπιστη πηγή παρέχοντας τις αναγκαίες αποδείξεις·
 • καταθέτει στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τραπεζική εγγύηση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης των σφραγίδων που κατέχει ο αδειούχος συντηρητής.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για την άδεια συντηρητή ΦΗΜ μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος,
Καϊμακλί,
1426 Λευκωσία,
Τ.Θ. 29669,1722 Λευκωσία
Τηλ:. +357 22 800514, +357 22 800433
Ηλ. Ταχ: director@ems.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/ems

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Οι αδειούχοι συντηρητές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών υποχρεούνται να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ως προς την ποιότητα της συντήρησης με τα εξής:

 • εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστο 5 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης·
 • ο ΦΗΜ να συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης που πρέπει να εκδώσει ο συντηρητής και να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
  • στοιχεία του κατασκευαστή και πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα ή του αντιπροσώπου·
  • τον τύπο ΦΗΜ·
  • την κατανάλωση ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση·
  • τον αριθμό και ημερομηνία της τελικής έγκρισης·
  • τα στοιχεία του χρήστη (όνομα / επώνυμο, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, αριθμό εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ)·
  • την ημερομηνία εγκατάστασης·
  • την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας·
  • σελίδα για μετατροπές ή εκχωρήσεις σε άλλους χρήστες·
  • σελίδα διαφοροποίησης διευθύνσεων·
  • αναφορές για την κλήση του υπεύθυνου συντήρησης·
  • την ημερομηνία και ώρα έναρξης της διαδικασίας συντήρησης·
  • την ημερομηνία και ώρα αποπεράτωσης της συντήρησης·
  • στοιχεία εξουσιοδοτημένου συντηρητή (Όνομα / επώνυμο, αριθμό φορολογικής ταυτότητας και Αριθμό Εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ).
 • συνολική περιγραφή όλων των ανωμαλιών/βλαβών που διαπιστώθηκαν και εάν έγινε αφαίρεση ή όχι της σφραγίδας του καπακιού·
 • τον αριθμό του τελευταίου φορολογικού δελτίου που έχει εκδοθεί και μηδενισμός του πριν από την επέμβαση του συντηρητή·
 • τους αρχικούς και τελικούς αριθμούς των φορολογικών δελτίων που εξέδωσε ο συντηρητής για τη δοκιμαστική λειτουργία του ΦΗΜ. Τα δελτία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον συντηρητή και φυλάσσονται στα φορολογικά βιβλία του χρήστη·
 • την ημερομηνία και ώρα παράδοσης του ΦΗΜ σε περίπτωση που η επισκευή δεν έγινε στον τόπο λειτουργίας του μηχανισμού αλλά στο χώρο του κέντρου συντήρησης·
 • κάθε σελίδα συντήρησης/επισκευής θα συνυπογράφεται από το συντηρητή και το χρήστη.

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει την εποπτεία των συστημάτων ΦΗΜ, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αδειούχοι Συντηρητές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)
Ηλεκτρονική Αίτηση για Έκδοση Άδειας Συντηρητή Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Ταμειακές Μηχανές)

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Κανονισμοί του 1997.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου