Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων

Ίδρυση και Λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων
Περιγραφή

Για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, κρατών μελών της ΕΕ απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ιδρυθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος.

Εταιρείες από κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να λειτουργήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία πάνω σε μόνιμη βάση μόνο αν αντιπροσωπεύονται από αδειούχο Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κάθε τουριστικό και ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος:
(α) (ι) είτε να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου σε θέματα τουρισμού και να έχει έναν τουλάχιστο χρόνο πείρα σε γραφείο τουρισμού και ταξιδίων˙
(ιι) είτε να είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου και να έχει τρία τουλάχιστο χρόνια πείρα σε γραφείο ταξιδίων˙
(ιιι) είτε να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης και να έχει επταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε γραφείο τουρισμού και ταξιδίων ή αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία σε τμήματα που ασχολούνται κύρια και άμεσα με τουριστικές και ταξιδιωτικές δραστηριότητες˙
(β) να γνωρίζει καλά, μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα από τις τουριστικά επικρατέστερες˙
(γ) να μην τελεί δυνάμει δικαστικού διατάγματος υπό απαγόρευση της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του˙ και
(δ) να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να μην έχει καταδικαστεί για παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας για την οποία έχει αρμοδιότητα το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) ανωτέρω.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ Κύπρου, είτε με ταχυδρομείο/δια χειρός στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22691163, +357 22691282
Φαξ: +357 22338541
Ηλ. Ταχ.: mkyprianou@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.tourism.gov.cy

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επισυνάπτεται στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πρέπει να υποβληθεί πριν την έγκριση της αίτησης˙
 • αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)˙
 • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό λευκού Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοσή του για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο).

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επισυνάπτεται στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πρέπει να υποβληθεί πριν την έγκριση της αίτησης.

Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη πρέπει να υποβάλλονται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοση ή επικύρωσή τους από τον Έφορο Εταιρειών.

Η ηλεκτρονική αίτηση "Στοιχεία Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων" για τον προτεινόμενο διευθυντή του γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο των ακαδημαϊκών προσόντων του προτεινόμενου διευθυντή (αίτηση σε έντυπη μορφή)˙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού προηγούμενης πείρας σε Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων ή πιστοποιητικό απασχόλησης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων˙
 • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό λευκού Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοσή του˙
 • αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου για την υπηκοότητα.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Με την έγκριση της Ίδρυσης Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων καταβάλλεται τέλος €400,00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή) και απαιτείται κατάθεση εγγύησης ύψους €15.000,00. Η εγγύηση μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά, ή με εγγυητική επιστολή τραπεζικού ή συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας. Νοείται ότι σε περίπτωση που η εγγύηση γίνεται με εγγυητική επιστολή, αυτή πρέπει να τύχει της έγκρισης του Υφυπουργείου Τουρισμού, να ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη και να ανανεώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της.

Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια(ή μέρος αυτών) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Το τέλος ανανέωσης είναι €300,00.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Το Υφυπουργείο Τουρισμού εποπτεύει, με τον νενομισμένο τρόπο τη λειτουργία των αδειούχων τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για να διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και τους όρους της άδειας, όπως και ότι με τις διάφορες ενέργειες του Γραφείου θα διασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η προστασία του καταναλωτή καθώς και θα αποφευχθεί η δυσφήμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς στον τουρισμό της.

Αδειούχο Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων υποχρεούται να συμμορφώνεται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:
 • να διαθέτει κατάλληλα επιπλωμένο και ανεξάρτητο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ. με δικό του κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρα˙
 • να είναι επανδρωμένο με κατάλληλο και ικανοποιητικό προσωπικό (τουλάχιστο δύο πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή)˙
 • να έχει δικό του όνομα, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο της άδειας για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.

Το δικαίωμα κυριότητας του ονόματος είναι μεταβιβάσιμο με γραπτή συμφωνία και γνωστοποίηση στο Υφυπουργείο Τουρισμού εντός ενός μηνός. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την πολιτική του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι επιθυμητό όπως: (ι) τα ονόματα συνάδουν με τα κυπριακά δεδομένα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου (ιι) τα ελληνικά ονόματα δεν θα μεταφράζονται αλλά να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, (ιιι) τα ονόματα να είναι, αν αυτό είναι δυνατό, μονολεκτικά, να έχουν νόημα και οπωσδήποτε να μην περιέχουν απλώς γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων με λέξεις. Το Υφυπουργείο Τουρισμού μελετά και εγκρίνει το όνομα Γραφείου ανεξάρτητα του αν εγκρίθηκε ή όχι από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών. Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται όπως, προτού απευθυνθούν στον Έφορο Εταιρειών, επικοινωνούν με τον Οργανισμό για τη σχετική ενημέρωση˙
 • ειδοποιούν το Υφυπουργείο Τουρισμού και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα εντός ενός μηνός σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του αδειούχου γραφείου ή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ˙
 • τα Γραφεία υποχρεούνται να υποβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού:
  i.τα σχέδια κάθε διαφημιστικού φυλλαδίου, τεύχους προγραμμάτων ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, μη περιλαμβανομένων τιμών, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν, και
  ιι. στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες των Γραφείων˙
 • σε κάθε έκδοση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και το εγγεγραμμένο γραφείο του Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων˙
 • η άσκηση διευθυντικών καθηκόντων από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερα από ένα αδειούχα γραφεία απαγορεύεται˙
 • αν για οποιοδήποτε λόγο το ποσό της εγγύησης μειώνεται, ο επιχειρηματίας οφείλει να καλύψει τη διαφορά εντός 30 ημερών.

Σε περίπτωση που η μείωση της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από το μισό του ολικού ποσού της ή αν αυτή εξαντληθεί, η συμπλήρωση ή η επανακατάθεση της πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου
Οδός Στασικράτους 2, Γραφείο: Μ2, 1065 Λευκωσία
Τ.Θ. 22369, 1521 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: +357 22 666435
Φαξ +357 22660330
Ηλ. Ταχ.: acta@acta.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.acta.org.cy

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Τ.Θ. 20958,1665 Λευκωσία
Τηλ: +357 22374433
Φαξ: +357 22374466
Ηλ. Ταχ.: info@acte.com.cy και s.t.e.k.@cytanet.com.cy

Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών IATA
8 Μεταξά, Αθήνα, 173 Άγιος Δημήτριος, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 9768030
Φαξ:+ 30 210 9768038
Ηλ. Ταχ.: boussiotin@iata.com
Ιστοσελίδα: http://www.iata.org


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για ίδρυση γραφείου τουρισμού και ταξιδιών 
Ηλεκτρονική Αίτηση για Στοιχεία Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων
Ηλεκτρονική Αίτηση για Ίδρυση Υποκαταστήματος Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων
Αστυνομία Κύπρου - Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι Περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμοι του 1995 μέχρι (Αρ.2) του 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για ίδρυση Υποκαταστήματος Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 15/05/2020 01:41:34 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου