Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων

Λειτουργία Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων
Περιγραφή

Για τη λειτουργία ξενοδοχείου ή άλλου τουριστικού καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού.


Show details for Κριτήρια EπιλεξιμότηταςΚριτήρια Eπιλεξιμότητας
Hide details for Διαδικασία Υποβολής AίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Aίτησης

Για την απόκτηση Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχείου ή Τουριστικού Καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να υποβληθεί η 'Αίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης'. Λόγω της πολυπλοκότητας της αίτησης και των πολλαπλών ελέγχων που γίνονται για παραλαβή της αίτησης, οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα Επαρχιακά Γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού όπου ελέγχονται από τους αρμόδιους Λειτουργούς για την πληρότητα τους, ενώπιον του αιτητή, προς αποφυγή καθυστερήσεων και περαιτέρω ταλαιπωρίας του αιτητή (βλέπε ‘Υφυπουργείο Τουρισμού - Στοιχεία Επικοινωνίας’ στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α. Υγειονομικό Πιστοποιητικό σε ισχύ το οποίο εκδίδεται δυνάμει των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου (αφορά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν κέντρο/α αναψυχής εντός των μονάδων)

β. Υγειονομική Βεβαίωση Κολυμβητικής Δεξαμενής σε ισχύ (για κάθε κολυμβητική δεξαμενή).

γ. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών το οποίο πιστοποιεί την καταλληλόλητα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κολυμβητικών δεξαμενών (για κάθε κολυμβητική δεξαμενή).

δ. Έκθεση Ελέγχου Ανελκυστήρων, χωρίς παρατηρήσεις (για κάθε ανελκυστήρα). Απαιτείται όταν εντός της ξενοδοχειακής επιχείρησης υπάρχουν ανελκυστήρες.

ε. Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών
(σε περίπτωση που ΔΕΝ απαιτείται, να υποβληθεί σχετική επιστολή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας)

στ. Αντίγραφο έκθεσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για ολόκληρη την επιχείρηση.

ζ. Επιστολή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για ύπαρξη Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνων (ΓΕΚ).

η. Αντίγραφο της άδειας οικοδομής της ξενοδοχειακής επιχείρησης (περιλαμβάνει την επιστολή της άδεια οικοδομής, τους όρους της άδειας οικοδομής και τα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της άδειας οικοδομής).

θ. Έντυπο Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης δεόντως συμπληρωμένο (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).

ι. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία) να υποβληθούν:

- πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικό Σύστασης Εταιρείας,

- πιστοποιημένο αντίγραφο Διευθυντών και Γραμματέα,

- πιστοποιημένο αντίγραφο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο,

(πιστοποιημένα αντίγραφα με πρόσφατη ημερομηνία από τον Έφορο Εταιρειών).


Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια λειτουργίας ισχύει για χρονική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της και ανανεώνεται αυτόματα για εκάστοτε περίοδο τριών ετών, εφόσον καταβληθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού το καθορισμένο τέλος και νοουμένου ότι προσκομιστούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά που υποβάλλονται και για την έκδοση άδειας λειτουργίας.


Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων


Η τελική κατάταξη των ξενοδοχείων διενεργείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού εντός δύο εβδομάδων από την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Η κατάταξη ανανεώνεται ανά τριετία. Ο επιχειρηματίας υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της κατάταξης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης κατάταξης (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).


Προκαταρκτική Κατάταξη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δύναται να δοθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού προκαταρκτική κατάταξη στη βάση της Άδειας Οικοδομής σε ότι αφορά τον αριθμό των δωματίων και κατόπιν προσκόμισης ενυπόγραφης βεβαίωσης από τον επιχειρηματία αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου και ισχύει μέχρι και την υποχρεωτική έκδοση της τελικής κατάταξης (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).

Διάκριση ξενοδοχείων σε Boutique και Suites Hotels

Boutique Hotel

Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού τη διάκριση «boutique» (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’) νοουμένου ότι-

(α) Σε περίπτωση αστικού ξενοδοχείου ο αριθμός των δωματίων του δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία ο αριθμός των δωματίων δεν υπερβαίνει τα ογδόντα (80), και
(β) ικανοποιεί τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα κριτήρια-
(i) διαθέτει ιδιαίτερο θέμα ή χαρακτήρα διακόσμησης ή/και αρχιτεκτονικής στο σύνολο της επιχείρησης·
(ii) διαθέτει διαφορετική θεματική διακόσμηση σε κάθε δωμάτιο·
(iii) προσδιορίζει συγκεκριμένο διακοσμητικό θέμα για το κάθε κοινόχρηστο δωμάτιο.

Suites Hotel

Κάθε ξενοδοχείο δύναται να λάβει από το Υφυπουργείο Τουρισμού τη διάκριση «suites» νοουμένου ότι το 80% των δωματίων του έχει εμβαδό τουλάχιστο σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα (στα ‘Σχετικά Έγγραφα’).


Αλλαγή Διευθυντή αδειοδοτημένης Ξενοδοχειακής Επιχείρησης

Η αίτηση «Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» στην περίπτωση αλλαγής διευθυντή σε αδειοδοτημένη ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να υποβληθεί διαμέσου του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην Αρμόδια Αρχή. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Αντίγραφα πιστοποιητικών ακαδημαϊκών προσόντων (όπου εφαρμόζεται)


Τέλη Άδειας Λειτουργίας και Κατάταξης

Τα τέλη άδειας λειτουργίας και κατάταξης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μόλις τύχουν σχετικής έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα τέλη άδειας μπορούν να καταβληθούν υπό τη μορφή μετρητών, επιταγής, τραπεζικού εμβάσματος και ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας JCC SMART.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία


Το Υφυπουργείο Τουρισμού δύναται οποτεδήποτε να διεξάγει αυτεπάγγελτα έλεγχο σε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας καθώς και της τήρησης, από τον επιχειρηματία, των όρων της άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του τουριστικού καταλύματος.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων
Ρ.Ο. BOX 24772 1303 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 4528 20
Φαξ: +357 22 375460
Ηλ ταχ.: chaniccy@cylink.com.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.cyprushotelassociation.org

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Ρ.Ο. BOX 20958 1665 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 3744 33
Φαξ: +357 22 374466
Ηλ ταχ: info@acte.com.cy και stek@cytanet.com.cy

Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων
Τηλέφωνο: +357 22889890
Φαξ: +357 22667593
E-mail: cyhoma@ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργείας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Γενικοί Κανονισμοί 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Κατάταξη - ανανέωση κατάταξης ξενοδοχειακής επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Διαχειριστή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈγκριση Αλλαγή Ονόματος Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Προκαταρκτική Κατάταξη Ξενοδοχειακής Επιχείρησης .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξασφάλιση Διάκρισης Ξενοδοχείου Boutique.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξασφάλιση Διάκρισης Ξενοδοχείου Suite.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥφυπουργείο Τουρισμού-Στοιχεία Επικοινωνίας.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου