Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων

Λειτουργία Ξενοδοχείων και άλλων Τουριστικών Καταλυμάτων
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΝΕΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ, ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ. ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ.

Περιγραφή

Για τη λειτουργία ξενοδοχείου ή άλλου τουριστικού καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Hide details for Κριτήρια EπιλεξιμότηταςΚριτήρια Eπιλεξιμότητας

Η άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή άλλου τουριστικού καταλύματος στην Κύπρο, μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε υπηκόους άλλου Κράτους Μέλους ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκαταστημένα σε άλλο Κράτος Μέλος.

Ο διορισμός ενός προσώπου στη θέση του διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης γίνεται μετά από την έγκριση του Υφυπουργού Τουρισμού, ο οποίος εξετάζει τα προσόντα του προτεινόμενου διευθυντή, την ικανότητα και την εμπειρία του. Συγκεκριμένα, ο διευθυντής της ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

 1. όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας πέντε και τεσσάρων αστέρων, ο διευθυντής πρέπει να κατέχει δίπλωμα ή πτυχίο τουλάχιστον διετούς κύκλου σπουδών μεταλυκειακής εκπαίδευσης στον τομέα της γενικής ξενοδοχειακής εκπαίδευσης από αναγνωρισμένη ανώτερη σχολή ή κολλέγιο ή άλλο ισότιμο προσόν και τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας σε διευθυντική θέση σε ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών αστέρων ·
 2. όταν πρόκειται για ξενοδοχεία κατηγορίας τριών και δύο αστέρων με δυναμικότητα πάνω από 100 κλίνες, θα πρέπει να διαθέτει δίπλωμα ή πτυχίο τουλάχιστον διετούς κύκλου σπουδών μεταλυκειακής εκπαίδευσης στον τομέα της γενικής ξενοδοχειακής εκπαίδευσης από ξενοδοχειακή ή τουριστική σχολή ή άλλο ισότιμο προσόν και τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε υπεύθυνη θέση σε ξενοδοχείο:
 3. όταν πρόκειται για ξενοδοχεία της τάξης των δύο αστέρων με δυναμικότητα έως 100 κλίνες, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο από ξενοδοχειακή ή τουριστική σχολή και τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε υπεύθυνη θέση ξενοδοχείου ·
 4. όταν πρόκειται για ξενοδοχεία κατηγορίας ενός αστέρος, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα πιστοποιητικό σπουδών από σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο προσόν και τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσίας ως ξενοδόχος ή υπάλληλος ξενοδοχείου·
 5. για όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες:
  • εκτός από την επίσημη γλώσσα, θα πρέπει να διαθέτει καλή γνώση τουλάχιστον μίας από τις ξένες γλώσσες που επικρατούν στον τουριστικό τομέα όσον αφορά τα ξενοδοχεία της τάξης των πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να διαθέτει στοιχειώδη γνώση τουλάχιστο μίας ξένης γλώσσας ·
  • θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών ·
  • δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, αδίκημα κατά των ηθών, παράβαση των νόμων που αφορούν την προστασία του συναλλάγματος, λαθρεμπόριο, τη χρήση ή τη διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών ή να έχει καταδικαστεί σε πρόστιμο που υπερβαίνει τις πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση για παράβαση της νομοθεσίας περί ξενοδοχείων που ίσχυε κατά τον καιρό εκείνο ·
  • θα πρέπει να έχει ηθικές αρχές.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής AίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Aίτησης

Για την απόκτηση Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχείου ή άλλου Τουριστικού Καταλύματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να υποβληθούν οι ακόλουθες αιτήσεις, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία
Τηλ. +357 22691234, +357 22691165
Φαξ +357 22338541
Ηλ.ταχ: cytour@cto.org.cy ή mtsianakas@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.visitcyprus.biz

 1. αίτηση για την εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας γηπέδου για ανέγερση ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων ·
 2. αίτηση για την έγκριση των σχεδίων για ανέγερση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Αρχικά, ο αιτητής πρέπει να υποβάλλει το έντυπο αίτησης (1) πιο πάνω στο Υφυπουργείο Τουρισμού για την εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας του γηπέδου το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί, και το οποίο πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς.

Ακολούθως, ο αιτητής πρέπει να υποβάλλει το έντυπο αίτησης (2) πιο πάνω στο Υφυπουργείο Τουρισμού για να εξασφαλίσει έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων.Για να γίνει αυτό, οι αρχιτεκτονικές μελέτες και τα σχέδια των νέων εγκαταστάσεων που προτείνονται πρέπει να υποβληθούν στο Υφυπουργείο Τουρισμού για έγκριση μετά την εξασφάλιση της Πολεοδομικής Άδειας, είτε για την ανέγερση ενός νέου κτιρίου είτε για την τροποποίηση ή την επέκταση ενός υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους για την προτεινόμενη κατηγορία και τάξη.

Η εξέταση της μελέτης και των σχεδίων της ξενοδοχειακής επιχείρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας οικοδομής, χωρίς να δεσμεύει την αρμόδια Αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της. Τα τέλη εξέτασης για την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων παρουσιάζονται στα σχετικά έγγραφα

Επιπλέον, η αίτηση για την έγκριση των σχεδίων για την ανέγερση ενός ξενοδοχείου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • πρωτότυπο τοπογραφικό σχέδιο ·
 • πρωτότυπο σχέδιο τοπίου του οικοπέδου ·
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού καταλληλότητας του οικοπέδου, για την ανέγερση ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων, που εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού·
 • αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας ·
 • πρωτότυπο της Πολεοδομικής Άδειας (δύο αντίγραφα των σχεδίων και των όρων) ·
 • πλήρη σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις και τομές) ·
 • την αρχική πιστοποίηση της Πολεοδομικής Αρχής για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν είναι απαραίτητη.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επίσης εξετάζει και εγκρίνει το όνομα της ξενοδοχειακής επιχείρησης ανεξάρτητα από το αν έχει εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών. Το όνομα της ξενοδοχειακής επιχείρησης μπορεί να συμπεριληφθεί στη σχετική αίτηση για την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων ή αργότερα, υποβάλλοντας στο Υφυπουργείο Τουρισμού ξεχωριστή αίτηση (επιστολή) για την έγκριση της εμπορικής επωνυμίας του ξενοδοχείου.

Η έγκριση των σχεδίων από το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ισχύ ενός έτους. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας απαγορεύεται η χορήγηση άδειας οικοδομής εκτός εάν υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Ο επιχειρηματίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης πρέπει, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το ξενοδοχείο θα αρχίσει την λειτουργία του, να υποβάλει αίτηση στον Υφυπουργό Τουρισμού για την κατάταξη και την έκδοση της άδειας λειτουργίας του ξενοδοχείου καθώς και αίτηση για τη θέση διευθυντή της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Παράλληλα, στην περίπτωση λειτουργίας υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, το έντυπο «Στοιχεία Διαχειριστή (Επιχειρηματία) Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» υποβάλλεται μαζί με το έντυπο «Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» είτε διαμέσου του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή.

Η ηλεκτρονική αίτηση «Στοιχεία Επιχειρηματία Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» πρέπει να συνοδεύεται από:

Σε περίπτωση εταιρείας:

 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συστάσεως ·
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα·
 • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου·

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
 • αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Η ηλεκτρονική αίτηση «Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» πρέπει να συνοδεύεται από:
 • αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου·
 • αντίγραφα πιστοποιητικών ακαδημαϊκών προσόντων ·
 • αντίγραφα του πιστοποιητικών απασχόλησης από προηγούμενος εργοδότες ή σχετικές βεβαιώσεις ·
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου του Διευθυντή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5(3)(δ) του νόμου. Το πρωτότυπο θα πρέπει να υποβληθεί πριν την έγκριση της αίτησης.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Η άδεια ισχύει για ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα με την κατηγορία της συγκεκριμένης μονάδας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος της έκδοσης και ανανεώνεται κατά την ανανέωση της κατάταξης ή κατά την ανακατάταξη.

Τα τέλη άδειας λειτουργίας για ξενοδοχειακή μονάδα, που καταβάλλονται από τον διαχειριστή ξενοδοχειακής επιχείρησης, για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας παρουσιάζονται στον πίνακα στα σχετικά έγγραφα. Τα τέλη αδείας μπορούν να καταβληθούν υπό τη μορφή μετρητών, επιταγής και τραπεζικού εμβάσματος.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Ο διευθυντής και επιχειρηματίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι νομικό πρόσωπο, είναι η νομική οντότητα στο όνομα της οποίας έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης, και έχει υποχρεώσεις έναντι κάθε Αρχής, των Νόμων και των Κανονισμών οι οποίες είναι κυρίως οι ακόλουθες:
Κατάταξη και άδεια λειτουργίας (Κανονισμός 2-4)
 • ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση για την κατάταξη και την έκδοση της άδειας λειτουργίας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας της ξενοδοχειακής εγκατάστασης ·
 • απαγορεύεται η λειτουργία της επιχείρησης πριν από την κατάταξη της και την έκδοση της άδειας λειτουργίας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υφυπουργείου Τουρισμού ·
 • η άδεια λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης θα πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση, είτε στο γραφείο του διευθυντή είτε στο χώρο υποδοχής ·
 • το όνομα του ξενοδοχείου θα πρέπει να εμφανίζεται σε εμφανή θέση στο εξωτερικό του ξενοδοχείου στη γλώσσα στην οποία έχει αναγνωρισθεί στην άδεια και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα από αυτές που επικρατούν στον τουριστικό τομέα.

Τιμοκατάλογοι (Τμήμα 3 του Κανονισμού 8-9, Κανονισμός 60)
 • κάθε ξενοδοχειακή επιχείρησης πρέπει να υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού τιμοκατάλογο για έγκριση ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα φαγητά και τα ποτά που προσφέρονται στην επιχείρηση περιγράφοντας λεπτομερώς τα είδη που σερβίρονται·
 • οι τιμές για όλα τα είδη του τιμοκατάλογου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις όπως τη χρέωση υπηρεσίας και τον ΦΠΑ ·
 • οι τιμοκατάλογοι πρέπει να είναι γραμμένοι στα ελληνικά και σε άλλες ξένες γλώσσες που επικρατούν στον τουριστικό τομέα ·
 • οι τιμές για όλα τα είδη θα πρέπει να αντιστοιχούν σε κανονικές ποσότητες και ποιότητες και τα τρόφιμα θα πρέπει να παρασκευάζονται και να παρουσιάζονται με επαγγελματικό τρόπο ·
 • οι τιμοκατάλογοι θα πρέπει να διευκρινίζουν τα ακόλουθα:
  1. τον τύπο του ψαριού ή κρέατος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κάθε γεύματος και
  2. κατά πόσο πρόκειται για τοπικό, φρέσκο εισαγόμενο ή κατεψυγμένο αγαθό.
 • ο Κυπριακός καφές πρέπει να σερβίρεται πάντα με πόσιμο νερό ·
 • αντίγραφα του εγκεκριμένου τιμοκαταλόγου πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην επιχείρηση όπου σερβίρονται τα φαγητά και τα ποτά·
 • οι τιμές που εγκρίνονται ισχύουν από την 1η Απριλίου κάθε έτους μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους όταν εκπνέουν και πρέπει να ανανεώνονται.

Πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία πελατών (Κανονισμός 10,64)
 • είναι υποχρεωτικό να τηρείται ειδικό έντυπο εγγραφής με πληροφορίες σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση, την εθνικότητα, το επάγγελμα, τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης του κάθε πελάτη στην επιχείρηση ·
 • κάθε επιχειρηματίας ή διευθυντής ενός ξενοδοχείου πρέπει να υποβάλλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού πληροφορίες σχετικά με την κίνηση της πελατείας στην επιχείρηση καθώς και να αναρτά σε περίοπτη θέση της επιχείρησης, οποιαδήποτε εγκύκλιο και να ενημερώνει την πελατεία του για οποιεσδήποτε οδηγίες του Υφυπουργείου Τουρισμού όταν αυτό ζητηθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού ·
 • ο επιχειρηματίας ή ο διευθυντής της ξενοδοχειακής επιχείρησης μπορεί να αρνηθεί την είσοδο σε πελάτες που αρνούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το έντυπο εγγραφής.

Ο Διευθυντής της ξενοδοχειακής επιχείρησης (Τμήμα 11.20)

Ο Διευθυντής είναι ο υπεύθυνος της ξενοδοχειακής επιχείρησης και πρέπει να έχει τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται ανάλογα με την κατηγορία και τάξη της επιχείρησης , σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του νόμου. Η διεύθυνση μπορεί να ασκείται από τον επιχειρηματία, φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες (Κανονισμοί 49,59,67,68 κλπ. Άρθρο 15Α)

Ο διευθυντής και το προσωπικό μιας ξενοδοχειακής εγκατάστασης πρέπει να είναι ευγενικοί με τους πελάτες και να δείχνουν προθυμία και ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση πρέπει, εάν βρίσκεται σε λειτουργία, να είναι ανοικτή για τους πελάτες και να έχει υπηρεσία υποδοχής επί 24ωρης βάσης.

Ειδικό έντυπο θα πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση, σε κάθε δωμάτιο/διαμέρισμα, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός του δωματίου ή διαμερίσματος, ο αριθμός των κλινών καθώς, η τιμή που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που προβλέπεται από τον Οργανισμό.

Κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση , ανάλογα με την κατάταξη και την δυναμικότητα της, πρέπει να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού με την κατάλληλη εξειδίκευση για να προσφέρει ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες και γενικά για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του.

Ο επιχειρηματίας της ξενοδοχειακής μονάδας η ο διευθυντής μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνος:

 • για την παροχή των υπό του ξενοδοχείου προσφερομένων και διαφημιζομένων υπηρεσιών και ανέσεων·
 • για τον καθημερινό καθαρισμό των υπνοδωματίων και την προμήθεια χαρτιού υγείας και σαπουνιού·
 • για την άμεμπτη καθαριότητα και εμφάνιση του ιματισμού και των σκευών που χρησιμοποιούνται και για την παροχή σε κάθε νέο πελάτη καθαρών σεντονιών και πετσετών·
 • για την αντικατάσταση των πετσετών και σεντονιών όπως πιο κάτω:
  1. για ξενοδοχείο 5 αστέρων καθημερινά,
  2. για ξενοδοχείο 4 και 3 αστέρων και τουριστικά καταλύματα πολυτελείας και πρώτης τάξης κάθε δύο ημέρες
  3. για ξενοδοχείο 1 και 2 αστέρων και τουριστικά καταλύματα δεύτερης και τρίτης τάξης κάθε τρεις ημέρες
 • για την απολύμανση με κατάλληλους ψεκασμούς όλων των χώρων του ξενοδοχείου τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο·
 • για την αξιοποίηση και τον καλλωπισμό του ακάλυπτου ελεύθερου χώρου του γηπέδου της επιχείρησης με τη δημιουργία πρασίνου και κήπων και την τήρησή του σε καθαρή καλαίσθητη κατάσταση·
 • για τη διάθεση των κλινών του ξενοδοχείου με τρόπο που να αποφεύγεται η ανάληψη κρατήσεων πέρα από τη δυναμικότητα του ξενοδοχείου σε κλίνες (OVERBOOKINGS) και η τακτική του ‘STOP SALES’.

Απαγορεύεται ο επιχειρηματίας ή Διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης να προβαίνει σε:
 1. εκμίσθωσης δωματίων ή λειτουργία οιωνδήποτε χώρων του ξενοδοχείου εφ’ όσον τόσον το κίτριον όσον και ο περιβάλλων χώρος του ξενοδοχείου δεν έχουν αποπερατωθεί και συμπληρωθεί ·
 2. δημοσίευση παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών ή άλλου υλικού σχετικά με την επιχείρηση·
 3. άρνησης προσφοράς δωματίων, προς ικανοποίηση του εσωτερικού τουρισμού, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιμα υπνοδωμάτια, κατά την ημέρα που ο πελάτης αιτείται την κράτηση του δωματίου ·
 4. λήψη μεγαλύτερων ποσών ή να προσφέρει εκπτώσεις πέραν από αυτά/ αυτές που έχουν εγκριθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού ·
 5. μίσθωση ή υπεκμίσθωση εστιατορίων ή άλλων κατηγοριών κέντρων που πιθανόν να λειτουργούν στο ξενοδοχείο σε πρόσωπα ξένα προς την επιχείρηση.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων
Ρ.Ο. BOX 24772 1303 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 4528 20
Φαξ: +357 22 375460
Ηλ ταχ.: chaniccy@cylink.com.cy
Ιστοσελίδα: http:// www.cyprushotelassociation.org

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου
Ρ.Ο. BOX 20958 1665 Λευκωσία
Τηλέφωνο: + 357 22 3744 33
Φαξ: +357 22 374466
Ηλ ταχ: info@acte.com.cy και stek@cytanet.com.cy

Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων
Τηλέφωνο: +357 22889890
Φαξ: +357 22667593
E-mail: cyhoma@ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Ηλεκτρονική Αίτηση για Στοιχεία Επιχειρηματία Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
Ηλεκτρονική Αίτηση για Στοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί της Ρυθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργείας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟ περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργείας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Γενικοί Κανονισμοί 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Κατάταξη - ανανέωση κατάταξης ξενοδοχειακής επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Διαχειριστή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑλλαγή Ονομασίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΈγκριση Αλλαγή Ονόματος Ξενοδοχειακής Επιχείρησης.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 10/06/2019 10:12:42 AM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου