Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Λειτουργία Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής

Λειτουργία Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Περιγραφή

Για τη λειτουργία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου εντός του οποίου θα βρίσκεται η κολυμβητική δεξαμενή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από τον Έπαρχο της Επαρχίας εντός της οποίας θα βρίσκεται η πισίνα.

Ο όρος «δημόσια κολυμβητική δεξαμενή" σημαίνει τη κολυμβητική δεξαμενή που προορίζεται για γενική χρήση από το ευρύ κοινό ή από ομάδες πληθυσμού, όπως μέλη συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, ενοίκους πολυκατοικίας κλπ. ανεξάρτητα από ιδιοκτησία, και/ή επιβολής τιμήματος χρήσης και δεν περιλαμβάνει την κολυμβητική δεξαμενή που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από τα μέλη μιας οικογένειας και/ή τους προσκεκλημένους της.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εξασφαλίσει άδεια για λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής, υπό την προϋπόθεση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Έπαρχος ικανοποιείται ότι:

 • έχει αποκτηθεί το Υγειονομικό Πιστοποιητικό από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (βλέπε σχετικές συνδέσεις) (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Επαρχίας)˙
 • έχει αποκτηθεί το Υγειονομικό Πιστοποιητικό από την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου , (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Δήμου)˙
 • έχει αποκτηθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης˙
 • έχει αποκτηθεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ώστε να διασφαλισθεί η καταλληλότητα των μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (βλέπε σχετικές συνδέσεις)˙
 • έχουν δοθεί πλήρη στοιχεία αναφορικά με το πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης για τη λειτουργία δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου, είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο ή Γραφείο Επάρχου, ανάλογα με την τοποθεσία των εγκαταστάσεων. Τα στοιχεία επικοινωνίας των τοπικών αρμοδίων αρχών υπάρχουν στα σχετικά έγγραφα. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο ή το Γραφείο Επάρχου.

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών˙
 • αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Επαρχίας)˙
 • αντίγραφο του Υγειονομικού Πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου , (σε περίπτωση που η κολυμβητική δεξαμενή βρίσκεται εντός Δήμου)˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Μετά την έγκριση, ο αιτητής θα πρέπει να πληρώσει τέλος άδειας € 85,43 στο τοπικό Γραφείο Επάρχου / ή το Δήμο ανάλογα με την περίπτωση (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή).

Η άδεια για τη λειτουργία της δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσής της. Η άδεια ανανεώνεται, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω. Το τέλος ανανέωσης είναι € 51,26, ενώ το τέλος ανανέωσης μετά από αλλαγές ή αντικαταστάσεις στη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή είναι € 85,43. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η άδεια έχει ανακληθεί, το τέλος για την επανέκδοση της άδειας είναι €85,43.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου N.55 (I) / 92 και του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικού) Νόμου N.105 (Ι) / 96, καθώς και τους Κανονισμούς περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών του 1996, όπως εκάστοτε τροποποιούνται. Συγκεκριμένα, οι αδειοδοτημένοι φορείς εκμετάλλευσης των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών είναι υποχρεωμένοι μεταξύ άλλων να εξασφαλίζουν ότι:
 • έχει καθοριστεί συγκεκριμένο πρόσωπο ως υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων˙
 • η άδεια εκτίθεται σε περίοπτη θέση στη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή˙
 • το νερό από το κολυμβητήριο θα πρέπει να ανανεώνεται πλήρως κατά τη διάρκεια της χρήσης κάθε τέσσερις ώρες το αργότερο.

Στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Επαρχίας, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας είναι τα εξουσιοδοτημένα όργανα για την εποπτεία των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών για να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.

Στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Δήμου, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου είναι τα εξουσιοδοτημένα όργανα για την εποπτεία των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών για να διασφαλισθεί συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και των όρων της άδειας.


Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανά πάσα στιγμή, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Επαρχίας) ή της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκεται εντός Δήμου) μπορούν να εισέλθουν σε εγκεκριμένες δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές , να επιθεωρήσουν, να συλλέγουν δείγματα νερού, να συλλέγουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από κάθε σχετικό έγγραφο ή βιβλίο, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Επαρχιακές Διοικήσεις
Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Υγειονομική Υπηρεσία
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για την Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής εντός της Επαρχίας Λευκωσίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για την Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής εντός του Δήμου Αγίας Νάπας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμοδίων Αρχών.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 01/07/2020 03:31:41 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου