Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Εγκαθίδρυση Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής

Εγκαθίδρυση Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής
Περιγραφή

Για τη λειτουργία κέντρου εστίασης και αναψυχής στην Κυπριακή Δημοκρατία από φυσικά και νομικά πρόσωπα, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για τη λειτουργία κέντρου αναψυχής από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Τα κέντρα εστίασης και αναψυχής διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες και κατατάσσονται σε Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες ή Πιτσαρίες, Μπυραρίες ή Μπαρ, Μουσικοχορευτικά Κέντρα, Δισκοθήκες, Σνακ Μπαρ και Καμπαρέ. Ένα κέντρο εστίασης και αναψυχής μπορεί να καταταγεί σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.

Τα κέντρα εκάστης κατηγορίας διακρίνονται σε τάξεις (Α, Β και Γ) ανάλογα με φύση του κτιρίου, την αξία και ποιότητα της κατασκευής, την επίπλωση , εξοπλισμό και το επίπεδο των παρεχόμενων ανέσεων και υπηρεσιών.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Άδεια για λειτουργία κέντρου αναψυχής στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο :

 • είναι κάτοικος Κύπρου ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ˙
 • έχει εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής για τη συγκεκριμένη χρήση˙
 • ο διευθυντής του κέντρου εστίασης και αναψυχής πρέπει να εγκριθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή αλλαγής ή επέκτασης υφιστάμενου κτιρίου για κέντρο εστίασης και αναψυχής:

Αρχικά πρέπει να εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του προτεινόμενου κέντρου πρέπει να υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στην κατάλληλη πολεοδομική αρχή, καθορίζοντας την προτεινόμενη κατηγορία/ες του κέντρου σύμφωνα με τους τύπους του κέντρου που επιτρέπονται από τη σχετική νομοθεσία (βλέπε Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη στις συναφείς συνδέσεις).

Με την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, πρέπει να υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη στο Υφυπουργείο Τουρισμού τα σχέδια για την ανέγερση νέου κέντρου , ή για τροποποιήσεις σε υφιστάμενο κτίριο, μαζί με τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:
 • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας˙
 • αντίγραφο της έγκρισης των σχεδίων από την Πολεοδομική Αρχή.

Στη συνέχεια, τα εγκεκριμένα από το Υφυπουργείο Τουρισμού σχέδια πρέπει να υποβληθούν από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου/κτιρίου στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας οικοδομής (βλέπε Άδεια Οικοδομής στις συναφείς συνδέσεις)

Ένα τουλάχιστον μήνα πριν την έναρξη λειτουργίας, ο επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει στο Υφυπουργείο Τουρισμού αίτηση για κατάταξη και έκδοση άδειας κέντρου αναψυχής μαζί με τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:
 • αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων˙
 • αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του Επιχειρηματία˙
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη Ακινήτου ˙
 • στοιχεία για τον προτεινόμενο Διευθυντή του κέντρου αναψυχής˙
 • Υγειονομικό Πιστοποιητικό για υποστατικά τροφίμων που εκδίδεται από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας˙
 • αντίγραφο της πολεοδομικής άδειας για τη συγκεκριμένη χρήση˙
 • αντίγραφο Άδειας Παραμονής και Εργασίας (σε περίπτωση μη υπηκόου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Σε περίπτωση που εμπλέκεται εταιρεία απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων εγγράφων:
 • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Έγγραφου˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστάσεως˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από τον Έφορο Εταιρειών σε ημερομηνία μικρότερη των 60 ημερών.

Η κατάταξη των κέντρων εστίασης και αναψυχής σε κατηγορία και τάξη γίνεται με την έγκριση της αίτησης, αλλά η τελική τάξη καθορίζεται εντός περιόδου τριών μηνών από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου. Κατά την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς του Υφυπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με του όρους που καθορίζονται στούς περί Κέντρων Αναψυχής Νόμους και στους σχετικούς Κανονισμούς.

Σε περίπτωση λειτουργίας υφιστάμενου αδειούχου κέντρου αναψυχής, το έντυπο αίτησης για αλλαγή επιχειρηματία κέντρου αναψυχής μπορεί να υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά διαμέσου της διαδικτυακής πύλης του EΚΕ Κύπρου είτε με το ταχυδρομείο / με το χέρι στην αρμόδια αρχή. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η υποβολή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής αίτησης προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του αιτητή.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Τ.Θ. 24535,1390 Λευκωσία
Τηλ: +357 22691190, +357 22691161
Φαξ: +357 22691249
Ηλ. Ταχ.: mhasikos@visitcyprus.com
Ιστοσελίδα: http://www.visitcyprus.biz

Το έντυπο αίτησης αλλαγής επιχειρηματία κέντρου αναψυχής πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας των εγκαταστάσεων˙
 • υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του Ακινήτου˙
 • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νέου επιχειρηματία˙
 • υπεύθυνη Δήλωση του Αποχωρούντος Επιχειρηματία (σε περίπτωση θανάτου του αποχωρούντος επιχειρηματία θα πρέπει να υποβληθεί έντυπο διαχείρισης της περιουσίας του αποβιώσαντα από το Επαρχιακό Δικαστήριο)˙
 • στοιχεία για τον προτεινόμενο Διευθυντή του κέντρου αναψυχής σε περίπτωση που θα απασχοληθεί νέος Διευθυντής.

Σε περίπτωση που εμπλέκεται εταιρεία απαιτείται η υποβολή και των ακόλουθων εγγράφων:
 • αντίγραφο του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα˙
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί ή επικυρωθεί από τον Έφορο Εταιρειών σε ημερομηνία μικρότερη των 60 ημερών.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τα τέλη που αναφέρονται κατωτέρω.

Η άδεια για λειτουργία κέντρου αναψυχής εκδίδεται στο όνομα του επιχειρηματία και σχετίζεται με το συγκεκριμένο υποστατικό. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για μέγιστη περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Τα τέλη που πρέπει να πληρώσει ο επιχειρηματίας του κέντρου εστίασης και αναψυχής για την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας ή για έκδοση αντιγράφου είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή και είναι τα ακόλουθα:

(i) Τάξη Α €170,00˙
(ii) Τάξη Β €85,00˙
(iii) Τάξη Γ €51,00.

Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ)
4 Αγίου Αντωνίου, Λιμανιώτισσα Κόρτ
Τ.Θ. 63007,8201, Γεροσκήπου
Τηλ: +357 99675684
Φαξ: +357 26965111
Ηλ. Ταχ.: sikap@cytanet.com.cy

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ)
Τ.Θ. 29255, 1623 Λευκωσία
Τηλ. +357 99685460
Ηλ. Ταχ.: levendis.ph@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Υφυπουργείο Τουρισμού
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών 
Χρήση Μεγαφώνων
Πολεοδομική Άδεια και Ανάπτυξη
Άδεια Οικοδομής
Αστυνομία Κύπρου –Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου
Ηλεκτρονική Αίτηση για Αλλαγή Επιχειρηματία Κέντρου Αναψυχής
Ηλεκτρονική Αίτηση για Στοιχεία Διευθυντή Κέντρου Αναψυχής

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 Έως 2007.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιαδικασία Εξασφάλισης Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αναψυχής από Το Υφυπουργείο Τουρισμού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Έγκριση Σχεδίων για Ανέγερση Δημιουργία Νέου Κέντρου Αναψυχής ή Τροποποιήσεις σε Υφιστάμενο Κέντρο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Κατάταξη και Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Αναψυχής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Αλλαγή Ονόματος Κέντρου Αναψυχής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχειά Αλλαγής Επιχειρηματία Κέντρου Αναψυχής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Διευθυντή Κέντρου Αναψυχής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥπεύθυνη Δήλωση Γραμματέα Διευθυντή Εταιρείας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη Ακινήτου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚριτήρια Μελέτης Σχεδίων Κέντρων Αναψυχής.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠροσφερόμενα Είδη και Υπηρεσίες κατά Κατηγορία Κέντρου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚατευθυντήριες Γραμμές για Υποβολή Τιμοκαταλόγων Κέντρων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΥποχρεώσεις και Ευθύνες Επιχειρηματιών και Διευθυντών Κέντρων Αναψυχής.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 16/03/2020 02:51:57 PM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου