Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Ανέγερση Ιδιωτικής Διαφημιστικής Πινακίδας

Ανέγερση Ιδιωτικής Διαφημιστικής Πινακίδας
Περιγραφή

Για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας (διαφημιστικό κατασκεύασμα) στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση εξουσιοδότησης από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Με βάση τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο (Ν. 174/1986), ο όρος “διαφημιστικό κατασκεύασμα” σημαίνει κάθε μορφής πινακίδα και κάθε μορφής κατασκεύασμα, τοποθετημένο σταθερά επί του εδάφους ή ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο πάνω στην οποία ή στο οποίο ενσωματώνεται ή τοποθετείται ή αναγράφεται ή επικολλάται ή προσαρμόζεται οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα ή οποιαδήποτε αγγελία ή πληροφόρηση.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης (Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο) για εξουσιοδότηση ανεγέρσεως ιδιωτικής πινακίδας μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία όπου θα λάβει χώρα η δραστηριότητα. Το έντυπο της αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Το έντυπο αίτησης (σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στο οποίο θα ανεγερθεί η διαφημιστική πινακίδα μαζί με το έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή αντίγραφο της γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του ακινήτου και της διαφημιστικής εταιρείας, μαζί με ένα αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου και το έντυπο της αίτησης υπογεγραμμένο από τη διαφημιστική εταιρία ∙
  • δύο αντίγραφα του τοπογραφικού σχεδίου του ακινήτου με ένδειξη για το πού θα ανεγερθεί η διαφημιστική πινακίδα ∙
  • δύο αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων υπογεγραμμένα από τον αρχιτέκτονα που θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) το χωροταξικό σχέδιο του ακινήτου στο οποίο θα φαίνεται:

(i) το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η διαφημιστική πινακίδα ∙
(ii) τα όρια του ακινήτου και οι δημόσιοι δρόμοι που εφάπτονται σε αυτό και ∙
(iii) οι ελάχιστες αποστάσεις της διαφημιστικής πινακίδας από τα όρια του ακινήτου οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τα Άρθρα 18Δ, 18Ε και 18ΣΤ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, N.174/1986 (όπως εφαρμόζεται).

(β) κάτοψη της διαφημιστικής πινακίδας με διαστάσεις ∙

(γ) εμπρόσθια όψη της πινακίδας με διαστάσεις (ύψος, πλάτος, ύψος από το έδαφος / οικοδομή) ∙

  • σε περίπτωση που η προτεινόμενη διαφημιστική πινακίδα θα τοποθετηθεί σε κτίριο, θα πρέπει να επισυναφθούν επίσης οι αρχιτεκτονικές όψεις του κτιρίου μαζί με την πινακίδα ∙
  • αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων και της μελέτης στήριξης της πινακίδας υπογεγραμμένα από Πολιτικό Μηχανικό ∙
  • αντίγραφο του εντύπου επίβλεψης υπογεγραμμένο από τον Αρχιτέκτονα ή τον Πολιτικό Μηχανικό και τον αιτητή∙
  • γραπτή βεβαίωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) ότι το άτομο που ετοίμασε τα σχέδια / υπολογισμούς κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου.

Στη συνέχεια εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στο χώρο που θα ανεγερθεί η διαφημιστική πινακίδα.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για έγκριση της εξουσιοδότησης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει τα σχετικά δικαιώματα, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον τύπο του διαφημιστικού κατασκευάσματος.

Ενδεικτικά, για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας έως 2 τετραγωνικών μέτρων σε Δήμο, τα δικαιώματα είναι περίπου €68 ανά έτος για φωτιζόμενες διαφημίσεις και €51 ανά έτος για μη φωτιζόμενες διαφημίσεις. Για διαφημιστική πινακίδα μεγαλύτερη από 10 τετραγωνικά μέτρα, τα δικαιώματα καθορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με ανώτατο όριο τα €3,417 ανά έτος.

Παράλληλα, ενδεικτικά, για την ανέγερση ιδιωτικής διαφημιστικής πινακίδας σε μια Κοινότητα:

  • μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα για φωτιζόμενες διαφημίσεις, το τέλος είναι περίπου €34 ανά έτος και περίπου €8,5 για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο ∙
  • μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα για μη φωτιζόμενες διαφημίσεις, το τέλος είναι περίπου €25,5 ανά έτος και περίπου €8,5 για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο, μεγαλύτερο από 2 τετραγωνικά μέτρα ∙
  • για διαφημιστικά κατασκευάσματα με επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για φωτιζόμενες όσο και για μη φωτιζόμενες διαφημίσεις, το τέλος είναι περίπου €85 ανά έτος.

Η εξουσιοδότηση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης. Η ανανέωση της εξουσιοδότησης γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω.


Show details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία
Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εξωτερικής Διαφήμισης
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 66 51 02
Φαξ: +357 22 66 94 59
Ηλ.ταχ: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/mele/syndesmoi

Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εργολάβων Αγροτικών Διαφημίσεων
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ.ταχ: vassilis@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.:. +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ . ταχ.: petsides@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ. ταχ: lia@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.ccci.org.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Ο περί Δήμων Νόμος
Ο περί Κοινοτήτων Νόμος
Έκθεση Διαφημίσεων
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Δείγματα Κανονισμών Κοινοτικών Συμβουλίων
Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξουσιοδότηση Ανεγέρσεως Ιδιωτικής Πινακίδας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Εξουσιοδότηση Ανέγερσης Ιδιωτικής Πινακίδας Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου