Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Διευκολύνσεων σε Δημόσια Παραλία (ακάτων και άλλων ειδών θαλασσίων αθλημάτων)

Παροχή Διευκολύνσεων σε Δημόσια Παραλία (ακάτων και άλλων ειδών θαλασσίων αθλημάτων)
Περιγραφή

Για να τοποθετηθούν στην παραλία και να ενοικιασθούν ή να τύχουν εκμετάλλευσης σκάφη και άλλα είδη των θαλάσσιων αθλημάτων και ειδών εξοπλισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την παροχή διευκολύνσεων σε δημόσια παραλία (σκάφη και άλλα είδη των θαλάσσιων αθλημάτων για εκμετάλλευση στην παραλία) από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η παραλία.

Με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), ο όρος "παροχή διευκολύνσεων" σημαίνει την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, σκαφών , ακάτων ειδών θαλασσίων αθλημάτων, και άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα σκαφών και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλασσίων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας. Επιπλέον, ο όρος «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υάρδων από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Σε περίπτωση που προκηρυχθεί προσφορά από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να υποβάλει προσφορά για να εξασφαλίσει άδεια παροχής διευκολύνσεων, νοουμένου ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • είναι τουλάχιστον 21 ετών˙
  • έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο˙
  • κατέχει δίπλωμα πρώτων βοηθειών˙
  • κατέχει δίπλωμα ναυαγοσώστη˙
  • δεν είναι υπεύθυνο για ατύχημα στη θάλασσα που έλαβε χώρα κατά τα τελευταία τρία χρόνια˙
  • έχει εργασιακή πείρα τριών ετών στην παροχή διευκολύνσεων παραλίας˙
  • τα μηχανοκίνητα σκάφη και σκάφη να είναι εγγεγραμμένα στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας˙
  • κατέχει άδεια για τη λειτουργία ταχύπλοου σκάφους.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί τη τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε εξετάζονται εάν τηρούνται τα εν λόγω κριτήρια/προϋποθέσεις.

Show details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια παροχής διευκολύνσεων παραλίας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59), και των σχετικών κανονισμών όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έθεσε το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επιθεωρήσουν την παραλία, για την οποια εκδόθηκε η άδεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Ο περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Μικρά Σκάφη - Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Αστυνομία Κύπρου – Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου