Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμός και Αναψυχή Παροχή Υπηρεσιών Διαμέσου Εγκατάστασης της Επιχείρησης Παροχή Διευκολύνσεων σε Δημόσια Παραλία (ακάτων και άλλων ειδών θαλασσίων αθλημάτων)

Παροχή Διευκολύνσεων σε Δημόσια Παραλία (ακάτων και άλλων ειδών θαλασσίων αθλημάτων)
Περιγραφή

Για να τοποθετηθούν στην παραλία και να ενοικιασθούν ή να τύχουν εκμετάλλευσης σκάφη και άλλα είδη των θαλάσσιων αθλημάτων και ειδών εξοπλισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την παροχή διευκολύνσεων σε δημόσια παραλία (σκάφη και άλλα είδη των θαλάσσιων αθλημάτων για εκμετάλλευση στην παραλία) από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η παραλία.

Με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), ο όρος "παροχή διευκολύνσεων" σημαίνει την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, σκαφών , ακάτων ειδών θαλασσίων αθλημάτων, και άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα σκαφών και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλασσίων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας. Επιπλέον, ο όρος «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υάρδων από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών.


Show details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο δημοσιεύει δημόσια προκήρυξη για τη χορήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε συγκεκριμένη παραλία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφα της προσφοράς τους στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα πρέπει να συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Πιστοποιητικού Γέννησης˙
  • πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου˙
  • αντίγραφο Διπλώματος Πρώτων Βοηθειών αναγνωρισμένου από την Κυπριακή Κυβέρνηση ή την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης˙
  • αντίγραφο πτυχίου ναυαγοσώστη˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού από την Αστυνομία που να βεβαιώνει ότι ο αιτητής ή / υπάλληλος του δεν είναι υπεύθυνος για ένα ατύχημα στη θάλασσα κατά τα τελευταία τρία χρόνια˙
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας τριών ετών στην παροχή διευκολύνσεων ˙
  • αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής των μηχανοκίνητων σκαφών και λέμβων/ακάτων από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας˙
  • αντίγραφο άδειας για τη λειτουργία ταχύπλοου σκάφους.

Μπορεί να εφαρμόζεται τέλος σύμφωνα με την ειδοποίηση της δημόσιας προκήρυξης διαγωνισμού για την απόκτηση των εγγράφων του διαγωνισμού.

Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές του Δημοτικού / Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να επιθεωρηθούν και να εγκριθούν οι διευκολύνσεις και ο εξοπλισμός.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.. Τα δικαιώματα / τέλη της άδειας εξαρτώνται από την προσφορά του αναδόχου. Η άδεια ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε ανωτέρω.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια παροχής διευκολύνσεων παραλίας, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59), και των σχετικών κανονισμών όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που έθεσε το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επιθεωρήσουν την παραλία, για την οποια εκδόθηκε η άδεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Δημοτικά Συμβούλια
Κοινοτικά Συμβούλια
Ο περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμος
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Μικρά Σκάφη - Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Αστυνομία Κύπρου – Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου
Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών ή Πτυχίων από το ΚΥΣΑΤΣ

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΣτοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιων Λειτουργών των Δήμων.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 17/02/2020 08:10:16 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου