Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Άλλες Υπηρεσίες Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Σύσταση και Λειτουργία Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης

Σύσταση και Λειτουργία Αποθήκης Τελωνειακής Αποταμίευσης
Περιγραφή

Για τη σύσταση και λειτουργία αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία απαιτείται η εξασφάλιση άδειας από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στο πλαίσιο του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, τα μη ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται σε εγκαταστάσεις ή κάθε άλλο χώρο εγκεκριμένο για το συγκεκριμένο καθεστώς από τις τελωνειακές αρχές και τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση («αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης»).

Οι τελωνειακές αποθήκες αποταμίευσης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • δημόσιες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο για την τελωνειακή αποταμίευση εμπορευμάτων˙
 • ιδιωτικές αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο άδειας καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης για την αποθήκευση εμπορευμάτων.

Ο κάτοχος της άδειας και ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι υπεύθυνοι για τα ακόλουθα:
 • να εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, δεν διαφεύγουν της τελωνειακής επιτήρησης˙
 • να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης˙ και
 • να τηρούν τους ειδικούς όρους που αναγράφονται στην άδεια.


Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης / άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • ο αιτητής είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης˙
 • υπάρχει οικονομική ανάγκη για τη δημιουργία αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης˙
 • υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και καταλληλότητας των αποθηκευτικών χώρων για διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της ΕΕ˙
 • υπάρχει κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου της αποθήκης ώστε να είναι ευχερής ο φυσικός και ο γενικότερος έλεγχος της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης˙
 • παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης εκ μέρους του αιτητή˙
 • υπάρχει δυνατότητα άσκησης τελωνειακού ελέγχου του καθεστώτος˙
 • οι διοικητικές δαπάνες δεν είναι δυσανάλογες σε σχέση με την οικονομική ανάγκη˙
 • ο αιτητής παρέχει το ποσό της εγγύησης που καθορίζεται από τον Διευθυντή˙
 • το πρόσωπο έχει εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ. (βλέπε "Σχετικές Συνδέσεις")˙
 • το πρόσωπο έχει εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο (βλέπε "Σχετικές Συνδέσεις")˙
 • σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (βλέπε διαδικασία σύστασης νέας επιχείρησης στις "Σχετικές Συνδέσεις")˙
 • η πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής έχουν εξασφαλισθεί (βλέπε "Σχετικές Συνδέσεις").

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Επισημαίνεται ότι από τις 2 Οκτωβρίου 2017 τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα για τις τελωνειακές αποφάσεις (Customs Decision System-CDS), μέσω του οποίου οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν όλες τις αιτήσεις τους για τελωνειακές αποφάσεις και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών να διαχειρίζονται τις αιτήσεις αυτές και να εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις.

Πληροφορίες για το "Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων (CDS)" μπορείτε να βρείτε μέσω συνδέσμου στις "Σχετικές Συνδέσεις".

Για τη χορήγηση της άδειας, η "Αίτηση για άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης / Αίτηση για άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης (συμπληρωματικό έντυπο)" υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εμπορευομένων στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, μέσω του αρμόδιου τελωνείου, για τον έλεγχο της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης (βλέπε την "Διαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων για πρόσβαση στο Κεντρικό Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων (Customs Decisions) της Ε.Ε." στα "Σχετικά Έγγραφα").

H αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα):

 • δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου˙
 • Πιστοποιητικό Σύστασης της εταιρείας το οποίο εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη˙
 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου της Εταιρείας το οποίο εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη˙
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα της εταιρείας το οποίο εκδίδεται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη˙
 • τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα χρησιμοποιούνται ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή˙
 • δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για το εμβαδόν του υποστατικού˙
 • πολεοδομική άδεια και / ή άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη χρήση του υποστατικού˙
 • στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των υποστατικών, όπως πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας ή πωλητήριο / ενοικιαστήριο έγγραφο˙
 • πληροφορίες σχετικά με το λογιστικό σύστημα της αποθήκης˙
 • στοιχεία με συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής˙
 • κάθε άλλο έγγραφο - ή δικαιολογητικό - που κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τη νόμιμη λειτουργία της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και γενικότερα για την εξέταση και την αξιολόγηση της αίτησης.

Επιπλέον, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ˙
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Τελωνείων για το σκοπό της απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την αξιολόγηση της ανωτέρω αίτησης, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αιτητή από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσκεψη από αρμόδιο τελωνειακό λειτουργό στις εγκαταστάσεις του αιτητή είναι απαραίτητη για να διασφαλισθεί ότι :

 • όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή είναι ορθά. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία θεωρείται ότι είναι ανεπαρκές, ο αιτητής μπορεί να κληθεί να δώσει πρόσθετες πληροφορίες˙
 • πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις.


Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έκδοσης άδειας, ή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση, το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης ή 120 ημερών όταν περιλαμβάνει άλλο κράτος μέλος.


Η άδεια δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν το Τμήμα Τελωνείων δεν έχει απαντήσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Μετά την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να παράσχει την προκαθορισμένη εγγύηση και να πληρώσει τα ακόλουθα τέλη στο Τμήμα Τελωνείων (είτε με μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα):
 • € 854 τέλος έγκρισης για δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης˙
 • € 854 ετήσιο τέλος για τη λειτουργία δημόσιας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης˙
 • € 1.700 τέλος έγκρισης για ιδιωτική τελωνειακή αποθήκη αποταμίευσης˙
 • € 1.700 ετήσιο τέλος για τη λειτουργία ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Η άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ισχύει για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το ετήσιο τέλος για τη λειτουργία αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης καταβάλλεται εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 94(Ι)/2004 και του Διατάγματος 77/2011, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας, και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να:

 • διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα, που φυλάσσονται σε αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση˙
 • εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που βρίσκονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης˙
 • συμμορφώνονται με τους ειδικούς όρους που αναγράφονται στην άδεια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, ανά πάσα στιγμή, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μπορούν να εισέλθουν και να επισκεφθούν οποιοδήποτε μέρος υποκείμενο σε τελωνειακή επιτήρηση, όπως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις, για την επιθεώρηση και τον έλεγχο των εμπορευμάτων που έχουν τοποθετηθεί σ 'αυτές και για τον έλεγχο των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, για να διαπιστώσουν ή να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με την τελωνειακή ή άλλη νομοθεσία, μπορούν να απαιτήσουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και να ελέγξουν όλα τα προϊόντα αναφορικά με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή, ή διακίνηση ή εναπόθεση τους σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και σε οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν αυτά τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Αποταμίευσης Εμπορευμάτων Κύπρου
Τ.Θ. 71067, 3840 Λεμεσός
Τηλ.: +357 25344448,
Φαξ: +357 25344447,
Ηλ. ταχ: custombrokersassociation@cytanet.com.cy


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Τμήμα Τελωνείων
Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων (CDS)
Αίτηση για εγγραφή στο Τελωνειακό μητρώο και για χορήγηση αριθμού EORI (αναγνωριστικός αριθμός οικονομικού φορέα)
Εγγραφή στον Φ.Π.Α.
TAXUD Trader Portal - Πύλη Εμπορευομένων
Ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος 94(Ι)/2004
Οι περί Τελωνειακού Κώδικά Νόμοι - Κ.Δ.Π. 77/2011
Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας
Αποθήκευση Προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Eταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤΕΛ. 1003 Τ.Α. - Αίτηση για Παροχή Δικαιώματος Πρόσβασης Εξωτερικών Χρηστών στο Κεντρικό Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων CDMS.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΟδηγός για Customs Warehousing Application - End Users Documentation Trader Portal .pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΤΕΛ. 1000 - Αίτηση Εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΔιαδικασία εγγραφής Οικονομικών Φορέων για πρόσβαση στο Κεντρικό Σύστημα Τελωνειακών Αποφάσεων (Customs Decisions) της Ε.Ε..pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 18/10/2019 03:16:52 PM


© 2009 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου