Αρχική Σελίδα Τομείς Υπηρεσιών Επαγγελματικές Υπηρεσίες Επαγγελματικές Υπηρεσίες Σύσταση Εταιρείας / Συνεταιρισμού Δικηγόρων

Σύσταση Εταιρείας / Συνεταιρισμού Δικηγόρων
Περιγραφή

Για τη σύσταση εταιρείας δικηγόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση έγκρισης του Νομικού Συμβούλιου πριν από την εγγραφή της εταιρείας.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Μπορεί να συσταθεί δικηγορική εταιρεία, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, εφόσον το Νομικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα:

(α) Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας όλοι οι εταίροι είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, σύμφωνα με το νόμο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο ή
(β) Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας όλοι οι μέτοχοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, με την προϋπόθεση ότι μια ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι εταίροι είναι εγγεγραμμένοι δικηγόροι στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα μπορεί να είναι μέτοχοι της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,
(γ) Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη συνεταιρική εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το όνομα αποτελείται αποκλειστικά από:
(ι) Το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα ή
(ιι) Το όνομα ή τα ονόματα των δικηγόρων που, κατά το παρελθόν, ασκούσαν το επάγγελμα στη Δημοκρατία ως εταίροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υπήρχε κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμο του 2007 ή
(ιιι) Το όνομα μιας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίστατο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου και περιλαμβάνει το όνομα ή τα ονόματα των δικηγόρων που είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων.

Επιπρόσθετα, ανάλογα με το είδος της εταιρίας που προτίθενται να συστήσουν οι εταίροι / μέτοχοι / διευθυντές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου. Ένα πρόσωπο μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη Κύπρο μόνο εάν:
(α) είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικηγόρων ∙,
(β) έχει εξασφαλίσει την ετήσια άδεια δικηγόρου ∙
(γ) έχει καταβάλει στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων όλα τα οφειλόμενα από αυτόν ποσά.

Νοείται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη σύσταση εταιρίας οι δικηγόροι δεν έχουν διαγραφεί από το Μητρώο Δικηγόρων που ασκούν το Επάγγελμα ή δεν υπάρχει εκκρεμούσα υπόθεση εναντίον τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο της αίτησης για την έγκριση της σύστασης εταιρείας δικηγόρων μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή:

Νομικό Συμβούλιο
Οδός Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Τηλ. 357 22 8892 05
Φαξ. 357 22 6674 98
Ηλ.ταχ:. Att.gen@law.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cyprusbarassociation.org

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • αντίγραφα της ετήσιας άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος των δικηγόρων που προορίζονται ως εταίροι / μέτοχοι / διευθυντές του συγκεκριμένου είδους εταιρίας ∙
  • απόδειξη της τελευταίας πληρωμής στο ταμείο συντάξεως των δικηγόρων που προορίζονται ως εταίροι / μέτοχοι / διευθυντές του συγκεκριμένου είδους εταιρίας ∙
  • δύο αντίγραφα του προτεινόμενου ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Κάθε Εταιρεία Δικηγόρων της οποίας η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών έχει εγκριθεί από το Νομικό Συμβούλιο καταχωρείται στο “Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων” που τηρεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Εγγεγραμμένες εταιρείες δικηγόρων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και με τον Κώδικα Δεοντολογίας, και μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

  • οποιαδήποτε απόκτηση ή μεταβίβαση μετοχών σε μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη ως Εταιρεία Δικηγόρων θεωρείται νόμιμη και κατατίθεται στον Έφορο Εταιρειών μόνο μετά από την προηγούμενη έγκριση του Νομικού Συμβουλίου∙
  • εταιρεία δικηγόρων, η οποία είναι εγγεγραμμένη ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταγράφεται με τη συντομογραφία "LLC" (Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) αντί της συντομογραφίας “Περιορισμένης Ευθύνης"∙
  • το όνομα της Εταιρείας Δικηγόρων που είναι εγγεγραμμένο μπορεί να παρουσιάζεται και να χρησιμοποιείται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα από το αν έχει εγγραφεί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών.

Δικηγόρος μέτοχος σε Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν θα έχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη ή ευθύνη συνεισφοράς, για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρεώσεις της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, απλά και μόνο επειδή είναι μέτοχος της εταιρείας.

Εντούτοις, το πιο πάνω δεν επηρεάζει την οποιαδήποτε ευθύνη μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης η οποία οφείλεται στη δική του αμέλεια, ή τη διάθεση της περιουσίας της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για να καλύψει τα χρέη, τις ευθύνες ή και υποχρεώσεις της.

Το Νομικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διαγραφή της Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν η εταιρεία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (α) ή (β) στα κριτήρια επιλεξιμότητας πιο πάνω. εκτός και αν ο λόγος για τον οποίο παύει να πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις οφείλεται στα ακόλουθα:

(α) απόκτηση συμφέροντος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα διαδοχής, από ένα πρόσωπο που δεν ασκεί δικηγορία, ή ∙

(β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από έναν εταίρο ή μέλος εταιρείας ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του δικηγόρου που ασκεί το επάγγελμα, και δεδομένου ότι οι παραπάνω λόγοι παύουν να ισχύουν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψαν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η Εταιρεία Δικηγόρων εξακολουθεί να πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις. Η διάλυση της Εταιρείας Δικηγόρων συνεπάγεται την εκ των πραγμάτων διαγραφή της από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων.

Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Οδός Φλωρίνης 11, Γραφείο 101, 1065 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +35722873300
Φαξ: +35722873013
Ηλ.Ταχ.: cybar@cytanet.com.cy
Ιστοσελίδα: http://www.cyprusbarassociation.org


 Αρχική Σελίδα | Χάρτης Πλοήγησης | EN

 Αναζήτηση:

A - / A +


Σχετικές Συνδέσεις

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Διαδικασία Σύστασης Νέας Επιχείρησης

Σχετικά Έγγραφα

Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΑίτηση για Σύσταση Εταιρείας Δικηγόρων.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΚώδικας Δεοντολογίας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο AcrobatΠερι Δικηγόρων Νόμος.pdfΤελευταία Ενημέρωση στις: 24/02/2020 10:41:25 AM


© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου
Αποποίηση | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου