ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο  Κλείσιμο


Κυπριακή Δημοκρατία
ΕΚΕ Κύπρου: Έκθεση Διαφημίσεων

Περιγραφή

Για να εκθέσει κάποιος διαφήμιση σε οποιοδήποτε διαφημιστική πινακίδα που ανεγέρθηκε από Δημοτικό/ Κοινοτικό Συμβούλιο ή με πρωτοβουλία του στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εξασφάλιση άδειας για την έκθεση διαφημίσεως από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εντός των ορίων του οποίου θα λάβει χώρα η εν λόγω δραστηριότητα.

Hide details for Κριτήρια ΕπιλεξιμότηταςΚριτήρια Επιλεξιμότητας

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας προνοεί την τήρηση προϋποθέσεων/κριτηρίων που τίθενται από άλλες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο εξετάζει την εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων.


Hide details for Διαδικασία Υποβολής ΑίτησηςΔιαδικασία Υποβολής Αίτησης

Η αίτηση για έκθεση διαφημίσεως (Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο) μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω του ΕΚΕ Κύπρου είτε απευθείας στο οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με την τοποθεσία που θα λάβει χώρα η δραστηριότητα. Το έντυπο αίτησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Το έντυπο αίτησης (σε δύο αντίγραφα) θα πρέπει να συνοδεύεται από σχεδιαγράμματα της διαφημιστικής πινακίδας (σε δύο αντίγραφα) στην οποία να δείχνονται οι διαστάσεις, ο τύπος και το σχέδιο της διαφήμισης.

Ο αιτητής ενημερώνεται σχετικά με την απόφαση έγκρισης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που το έντυπο της αίτησης και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί. Με την έγκριση, ο αιτητής πρέπει να καταβάλει το τέλος άδειας, όπως καθορίζεται από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τον τύπο, την περίοδο και το μέγεθος της διαφήμισης. Η μέθοδος πληρωμής καθορίζεται από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Ενδεικτικά, τα τέλη για την έκθεση μιας διαφήμισης σε δημοτική διαφημιστική πινακίδα έχουν ως ακολούθως:

  • μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα το τέλος είναι περίπου €17 και κάθε επιπρόσθετο τετραγωνικό μέτρο χρεώνεται με €8,5 , για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα ∙
  • μέχρι 1 τετραγωνικό μέτρο το τέλος είναι €8,5, για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα ∙
  • μέχρι 0,5 τετραγωνικό μέτρο το τέλος είναι περίπου €5, για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα.

Παράλληλα, ενδεικτικά, για την έκθεση μιας διαφήμισης σε κοινοτική διαφημιστική πινακίδα μέχρι 2 τετραγωνικά μέτρα το τέλος είναι περίπου €17, για περίοδο μέχρι μία εβδομάδα και χρεώνονται περίπου €1.7 για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο.

Η διάρκεια της άδειας καθορίζεται από τον αιτητή και υπόκειται σε έγκριση από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η ανανέωση της άδειας γίνεται ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται πιο πάνω.


Hide details for Υποχρεώσεις και ΕποπτείαΥποχρεώσεις και Εποπτεία

Πρόσωπα που κατέχουν άδεια για έκθεση διαφημίσεων, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμου (Κεφάλαιο 50), των σχετικών Κανονισμών του οικείου Δημοτικού/ Κοινοτικού Συμβουλίου και του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (174/ 1986), όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που καθορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Τέτοιες προϋποθέσεις μπορεί να σχετίζονται με το μέγεθος, τον τύπο και την τοποθεσία της διαφήμισης πάνω στη διαφημιστική πινακίδα.

Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επισκεφθούν την πινακίδα για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των σχετικών Νόμων και Κανονισμών καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας.


Hide details for Άλλοι ΣύνδεσμοιΆλλοι Σύνδεσμοι

Σύνδεσμος Εξωτερικής Διαφήμισης
Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22 66 51 02
Φαξ: +357 22 66 94 59
Ηλ.ταχ: info@oeb.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.oeb.org.cy/mele/syndesmoi

Κυπριακός Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εργολάβων Αγροτικών Διαφημίσεων
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ.ταχ: vassilis@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.:. +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ . ταχ.: petsides@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy

Σύνδεσμος Διαφήμισης-Επικοινωνίας Κύπρου
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38 & οδός Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22889800
Φαξ: +357 22669048
Ηλ. ταχ: lia@ccci.org.cy
Ιστοσελίδα:http://www.ccci.org.cy


_______________________________________________
© 2009 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου